loading
views

Wet Zwangerschaps en Bevallingsuitkering Zelfstandigen

Wet Zwangerschaps en Bevallingsuitkering Zelfstandigen
De wet Zwangerschaps en Bevallingsuitkering Zelfstandigen is een wijziging van de Wet arbeid en zorg (WAZO). De wet maakt een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling mogelijk en behelst een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele socialezekerheidswetten.Minimaal zestien weken
De vrouwelijke zelfstandige krijgt bij zwangerschap en bevalling recht op uitkering gedurende tenminste zestien weken. Het recht op deze Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) uitkering begint zes weken, of tien weken in geval van een een meerling,  voor de dag van de vermoedelijke datum van bevalling, zoals aangegeven in een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, tot en met de dag van de bevalling. Het recht op uitkering in verband met zwangerschap mag, op verzoek van de zelfstandige, op een later tijdstip aanvangen, tot uiterlijk vier weken, of 8 weken ingeval van een meerling, voor de dag van de vermoedelijke datum van bevalling. De uitkering na de bevalling is een periode van tien aaneengesloten weken. Wanneer de dag van de bevalling vroeger is dan aangeduid in de schriftelijke verklaring of de vrouwelijke zelfstandige voor de bevalling minder dan 6 weken verlof heeft genoten, wordt de periode aangevuld tot het totaal van zestien weken.

Ziekte tijdens zwangerschap
Dagen waarover de vrouwelijke zelfstandige ziekengeld heeft genoten in de periode dat zij recht heeft op uitkering in verband met zwangerschap maar die uitkering nog niet is ingegaan, worden aangemerkt als dagen waarover zij uitkering in verband met zwangerschap heeft genoten.

Zelfstandige met overige inkomsten
Indien een vrouwelijke zelfstandige of een vrouwelijke beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst over eenzelfde periode recht heeft op een uitkering op grond van zowel inkomsten buiten als binnen het zelfstandige ondernemerschap, dan worden haar beide uitkeringen uitbetaald op de voorwaarden dat de uitkeringen samen niet meer bedragen dan 100% van de som van de inkomsten die de vrouwelijke zelfstandige of de vrouwelijke beroepsbeoefenaar op arbeidsovereenkomst ontving op de dag direct voorafgaande aan de dag waarop recht op uitkering ontstaat.

Uitkering: 100% minimumloon
De uitkering in verband met zwangerschap en bevalling bedraagt 100% van het minimumloon, indien de vrouwelijke zelfstandige in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin het recht op uitkering ontstaat als zelfstandige, aan werkzaamheden voor één of meer ondernemingen voldoet aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Indien in het jaar voorafgaand aan het verlof niet aan het urencriterium is voldaan is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de winst/inkomsten uit het jaar voordat de uitkering aanving.

Vrijwillige verzekering
Indien een vrouwelijke zelfstandige vrijwillig via het UWV verzekerd is voor de Ziektewet ontvangt zij tijdens het verlof een Ziektewetuitkering ter hoogte van het verzekerde dagloon. Indien het verzekerde dagloon lager ligt dan het minimumloon heeft zij alsnog recht op een ZEZ uitkering.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek