loading
views

Jurisprudentie: ontslag in tweede ziektejaar

Mei 2008

Ziekmelding
De werkneemster was reeds zes jaar werkzaam bij de werkgever, toen zij zich in augustus 2006 vanwege privé gerelateerde problemen vlak voor het einde van haar zwangerschapsverlof ziek meldde.

Vrijwillig ontslag, geen uitkering CWI
Op 1 augustus 2007 wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Vlak na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wendt de werkneemster zich tot het CWI voor een uitkering. Het CWI wijst haar verzoek af. Door in te stemmen met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen het tweede ziektejaar heeft de werkneemster een benadelingshandeling gepleegd en heeft zodoende geen recht op een uitkering.

Verzoek tot nietigverklaring beëindigingsovereenkomst
Op 10 augustus 2007 verzoekt de werkneemster de arbeidsovereenkomst nietig te verklaren op grond van misbruik van omstandigheden. De werkneemster stelt dat de werkgever er niet op mocht vertrouwen dat de beëindigingsovereenkomst met haar werkelijke wil is overeengekomen, zodat de overeenkomst niet tot stand is gekomen. Mocht de overeenkomst wel tot stand zijn gekomen dan is de overeenkomst – gezien haar afhankelijke positie, haar arbeidsongeschiktheid en haar onervarenheid in kwesties als deze – vernietigbaar wegens misbruik van omstandigheden.

Eigen keuze, vindt werkgever
Volgens de werkgever heeft de werkneemster zelf aangestuurd op een einde van de arbeidsovereenkomst. Zij heeft meerdere malen duidelijk en ondubbelzinnig verklaard dat zij het aanbod om de arbeidsovereenkomst te beëindigen aanvaardt. Bovendien heeft de werkgever de werkneemster de gelegenheid gegeven om juridisch advies in te winnen, hetgeen zij ook heeft gedaan.

Niet rechtsgeldig
De kantonrechter oordeelt dat de beëindigingsovereenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen. Hiervoor achtte de kantonrechter de volgende feiten en omstandigheden van belang:
– de arbeidsongeschiktheid/ labiele geestestoestand van de werkneemster, waarvan de werkgever op de hoogte was;
– de afhankelijke positie als werkneemster;
– de onervarenheid en ondeskundigheid van de werkneemster in deze;
– het nalaten van de werkgever om de werkneemster te wijzen op de risico’s ten aanzien van een uitkering, terwijl de werkgever wist dat de werkneemster haar uitkeringsrechten wilde veiligstellen.

Loondoorbetaling
De arbeidsovereenkomst tussen partijen is dus onverkort blijven voortbestaan. Dit brengt mee dat de werkgever het loon moet doorbetalen.

Bron: Rechtspraak.nl LJN-nr. BD1870

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek