loading
views

CGB: seniorenregelingen beoordeeld

15 juni 2007

Seniorenregelingen zoals extra verlofdagen voor oudere werknemers zijn niet in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd, wanneer ze passen in een breder, leeftijdsbewust personeelsbeleid. Dit blijkt uit recente oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

In een van deze gevallen oordeelde de commissie extra verlofdagen voor 50-plussers niet strijdig met de wet, omdat de verlofdagen deel uitmaakten van een heel pakket maatregelen om uitval van werknemers te voorkomen.

Voordeel op basis van leeftijd
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft drie oordelen gegeven over arbeidsvoorwaardenregelingen waarin op basis van leeftijd voordelen worden toegekend aan oudere werknemers, zoals extra verlofdagen en vrijstelling van overwerk. Het betreft de eerste oordelen na het advies dat de CGB in 2006 heeft gegeven over deze seniorenregelingen.

Goede reden nodig
Via deze maatregelen wil men uitval van oudere werknemers voorkomen door rekening te houden met de (afnemende) belastbaarheid van oudere werknemers. Arbeidsvoorwaarden die alleen aan oudere of juist jongere werknemers worden toegekend, staan op gespannen voet met het verbod van onderscheid op grond van leeftijd. Werkgevers en CAO-partijen dienen daarom een goede reden te hebben om dit onderscheid te kunnen rechtvaardigen. In haar advies heeft de CGB richtlijnen geven waarlangs deze leeftijdsspecifieke regelingen kunnen worden getoetst.

Geoorloofd binnen brede context van maatregelen tegen uitval
In het eerste oordeel (2007-97) had de werkgever in goed overleg met haar werknemers maatregelen getroffen om uitval van oudere werknemers te voorkomen. Het toekennen van drie tot vier extra verlofdagen aan werknemers van 50 jaar en ouder maakte deel uit van dit pakket maatregelen. De CGB beoordeelde de leeftijdsspecifieke maatregel in de bredere context van de overige, in het bedrijf algemeen geldende, maatregelen om uitval van werknemers te voorkomen. Hier achtte de CGB de maatregel niet in strijd met de WGBL.

Eenzijdige maatregel niet geoorloofd
In het tweede oordeel (2007-98) werd dezelfde doelstelling aangevoerd ter rechtvaardiging van leeftijdsonderscheid in een regeling, waarbij zowel aan oudere, als aan de jongste groep werknemers extra vakantiedagen werden toegekend. Voorts werden werknemers van 58 jaar en ouder vrijgesteld van overwerk. Deze maatregelen waren niet getroffen in de bredere context. De CGB spitste daarom haar beoordeling toe op de maatregel zelf en oordeelde dat deze maatregel niet was afgewogen tegen andere mogelijke maatregelen om uitval van oudere werknemers te voorkomen, zoals taakvariatie en taakdifferentiatie.

Vrijstellingsregeling voor overwerk
De werkgever die de CGB verzocht om een oordeel over een vrijstellingsregeling voor het verrichten van overwerk voor werknemers van 50 jaar en ouder, was bezig met het opstellen van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. De CGB heeft haar oordeel over deze regeling aangehouden, in afwachting van de vaststelling van dit beleid (oordeel 2007-99).

Afspraken maken over leeftijdsbewust personeelsbeleid
Alex Geert Castermans, voorzitter van de CGB, over deze oordelen: “De Commissie doet een beroep op werkgevers en CAO-partijen om afspraken te maken over leeftijdsbewust personeelsbeleid. Indien partijen na goed overleg tot de conclusie komen om leeftijdsspecifieke maatregelen als onderdeel van dit beleid te handhaven om uitval van oudere werknemers te voorkomen, toetst de Commissie deze regeling in het kader van dit bredere beleid, waarbij de leeftijdsspecifieke maatregel minder snel als  strijdig met de WGBL wordt beoordeeld.”

Bron: Commissie Gelijke Behandeling, 15 juni 2007

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek