Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Eerstedagsmelding | EDM

De Eerstedagsmelding, EDM, is 1 juli 2006 ingevoerd, en op 1 januari 2009 afgeschaft. De EDM is ingevoerd omdat de regering in het Hoofdlijnenakkoord ...

Arbeidsomstandighedenwet | Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet, bevat regels over de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt is dat werknemers zo veilig, gezond en ...

Minimumloon 2017 januari

Minimumloon 2017 januari. Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017: € ...

Wet bescherming persoonsgegevens | Wbp

De belangrijkste regels voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens zijn bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Wbp heeft ...

Wet Eigenrisicodragen Ziektewet

Wet eigenrisicodragen Ziektewet. Eigenrisicodragen betekent dat de werkgever aan de werknemers voor wie het eigenrisicodragen geldt bij ziekte de ...

Ziektewet | ZW

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, is verplicht verzekerd voor de Ziektewet. De ZW biedt een uitkering aan verzekerden die bij ziekte geen ...

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS Voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk ...