Wet Werk en Zekerheid | WWZ

Wet Werk en Zekerheid | WWZ De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de ...

Minimumloon 2017 juli

Minimumloon 2017 juli Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017: € ...

Werkloosheidswet | WW

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, is verplicht verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW). De WW is een uitkering voor werknemers die werkloos ...

Pensioenwet | PW

 Pensioenwet | PW Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet (PW) in werking getreden. Deze wet vervangt de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) en is primair ...

Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Eerstedagsmelding | EDM

De Eerstedagsmelding, EDM, is 1 juli 2006 ingevoerd, en op 1 januari 2009 afgeschaft. De EDM is ingevoerd omdat de regering in het Hoofdlijnenakkoord ...

Arbeidsomstandighedenwet | Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet, Arbowet, bevat regels over de zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt is dat werknemers zo veilig, gezond en ...