Wet Eigenrisicodragen Ziektewet

Wet eigenrisicodragen Ziektewet. Eigenrisicodragen betekent dat de werkgever aan de werknemers voor wie het eigenrisicodragen geldt bij ziekte de ...

Ziektewet | ZW

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft, is verplicht verzekerd voor de Ziektewet. De ZW biedt een uitkering aan verzekerden die bij ziekte geen ...

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS Voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk ...

Wet Arbeid Vreemdelingen | WAV

De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de ...

Kennismigrantenregeling

Een kennismigrant kan naar Nederland komen om voor een periode van langer dan drie maanden te werken bij een door de Immigratie- en ...

Reserveringen 2017

Welke reserveringen gelden voor uitzendkrachten die onder de ABU-CAO of de NBBU-CAO vallen in 2017 voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim of ...

Wet Werk en Zekerheid | WWZ

Wet Werk en Zekerheid | WWZ De Wet Werk en Zekerheid is vanaf 1 januari 2015 gefaseerd ingevoerd met als doel het arbeidsrecht aan te passen aan de ...

Premies 2017

Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs voor 2017 vrijwel vergelijkbaar zijn met 2016.