Participatiewet

Participatiewet

De Participatiewet regelt vanaf 1 januari 2014 dat de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong voor jonggehandicapten worden ...

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies | WAS Voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk ...

Reserveringen 2018

Welke reserveringen gelden voor uitzendkrachten die onder de ABU-CAO of de NBBU-CAO vallen in 2018 voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim of ...

Sectorpremies 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de door het UWV vastgestelde premiepercentages voor de sectorfondsen goedgekeurd.

Premies 2018

Op basis van de nu bekende informatie zal de kostprijs in 2018 licht stijgen.

Minimumloon 2018 januari

Minimumloon 2018 januari Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij volledig dienstverband wordt per 1 januari 2018: € ...

Verklaring van Geen Bezwaar | VGB

Verklaring van Geen Bezwaar | VGB Een verklaring van geen bezwaar (VGB) is in Nederland een verklaring die na een veiligheidsonderzoek door of namens ...