loading
views

SER bepleit actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit EU

SER bepleit actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit EU

Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit hoort bij de EU en bij een internationaal georiënteerde economie. De SER bepleit daarom een actieplan bevordering eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU.

Alleen als mobiliteit plaatsvindt binnen het bredere kader van eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld voor bedrijven en werkenden, ontstaat een situatie die positief is voor ons land én voor de migrant. Dat staat in een ontwerpadvies dat de SER in zijn openbare vergadering van vrijdag 19 december a.s. zal behandelen.

Arbeidsmigratiebeleid begint bij Nederlands arbeidsmarktbeleid
Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit is een gegeven en een consequentie van de interne markt van de EU en de globalisering. Nederland kan zich niet afsluiten van de wereld en moet dat ook niet willen. Voor onze welvaart zijn we in grote mate afhankelijk van het buitenland.
Een pragmatische en effectieve benadering van het arbeidsmigratiebeleid begint bij een breed arbeidsmarktbeleid dat een bijdrage levert aan Nederland als ‘lerende economie’ en een investering is in het aanpassingsvermogen van ons land.

Detacheringsrichtlijn
Het actieplan zou moeten oproepen tot herziening van de detacheringsrichtlijn. Dit kan betekenen dat het tijdelijke karakter van arbeid in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening wordt benadrukt. Bovendien is verduidelijking gewenst van andere begrippen, zoals loonelementen, onbelaste vergoedingen en toepasselijke arbeidsvoorwaarden.
Ook de coördinatieverordening sociale zekerheid zou tegen het licht moeten worden gehouden om een gelijk speelveld te bevorderen tussen binnenlandse en EU-bedrijven en binnenlandse en EU-werknemers. Het ontwerpadvies vraagt tevens aandacht voor de informatierichtlijn, speciale handhavingsregels voor de transportsector en om een grotere inzet op EU-niveau om misbruik en fraude te voorkomen.

Niet alle arbeidsmigratie over één kam scheren
Het belang en de aard van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit verschilt naar sector en regio. Om dit te illustreren zijn voor het advies drie case studies uitgevoerd. Zo speelt in de tuinbouw (Westland) het vrij verkeer van werknemers een belangrijke rol: de werknemer is in dienst is van een bedrijf in Nederland tegen Nederlandse arbeidsvoorwaarden. In de bouw (Eemshaven) is het vrij verkeer van diensten/detachering belangrijk: de werknemer is in dienst van een bedrijf dat in een andere EU lidstaat is gevestigd en werkt tijdelijk in Nederland, tegen deels Nederlandse arbeidsvoorwaarden en de sociale zekerheidsregels van het woonland. Voor de regio Eindhoven is kennismigratie van buiten de EU van belang: hiervoor gelden aparte toelatingsvoorwaarden.

Stand van zaken
Het ontwerpadvies is een reactie op een adviesaanvraag van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies wordt behandeld tijdens de openbare raadsvergadering van vrijdag 19 december 2014. Op dit moment wordt het ontwerpadvies besproken in de achterbannen van de organisaties die in de SER zitten.

Bron: SER, 19 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek