loading
views

Kamerbrief AVV-dispensatiecriterium bedrijfsspecifieke toepassingenDe Tweede Kamer wil weten hoe het AVV-dispensatiecriterium bedrijfsspecifieke toepassingen in de praktijk wordt toegepast.

Criteria
In een brief aan de Kamer gaat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in op het AVV-beleid en de dispensatiecriteria die worden gehanteerd in het toetsingskader AVV. Het gaat hierbij om de volgende criteria:

– dispensatieverzoekende partijen beschikken over een eigen rechtsgeldige cao;
– onafhankelijkheid (ten opzichte van elkaar) van de partijen die de eigen rechtsgeldige cao zijn overeengekomen en om dispensatie verzoeken;
– dispensatie van AVV wordt alleen verleend indien vanwege zwaarwegende argumenten toepassing van de bedrijfstak-cao door middel van een AVV redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

Toetsingskader
In het Toetsingskader is opgenomen dat van zwaarwegende argumenten sprake is als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de AVV-CAO gerekend kunnen worden.

De minister geeft aan dat in de praktijk dispensatieverzoeken regelmatig worden toegekend. Dit wijst er volgens hem op dat de indieners van een verzoek goed uit de voeten kunnen met een de criteria uit het Toetsingskader AVV. Ook is er volgens hem sprake van een zorgvuldige behandeling van de dispensatieverzoeken. Dit zou blijken uit de jurisprudentie waarin de dispensatiebesluiten van het ministerie doorgaans stand houden.

Dispensatiebeleid
Sinds 1 januari 2007 na de inwerkingtreding van het huidige dispensatiebeleid zijn er 166 dispensatieverzoeken ingediend, waarbij in 127 gevallen een dispensatiebesluit is genomen. Van de 127 verzoeken zijn er 50 toegewezen en 77 afgewezen. In 33 gevallen is beroep aangetekend bij de rechtbank en in 15 gevallen is hoger beroep bij de Raad van State ingesteld. Al deze zaken hebben erin geresulteerd dat éénmaal een dispensatiebesluit uiteindelijk geen stand heeft gehouden.

Voorbeelden
De minister geeft in zijn brief enkele voorbeelden van bedrijfsspecifieke kenmerken die hebben geleid tot een dispensatieverlening. Dit betreft een internetapotheek gericht op de Duitse markt (dispensatie van het AVV-besluit CAO Apotheken), een taxibedrijf gespecialiseerd in huisartsenvervoer (dispensatie van het AVV-besluit van de CAO Taxivervoer) en Evenementen- en Horecabeveiligingsbedrijven aangesloten bij de VBE (dispensatie van het AVV-besluit CAO Particuliere beveiliging).

Bron: SZW, 17-11-2014, 2014-0000169134, 19 november 2014

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek