loading
views
0 reacties
Myrthe van den Heuvel

Participeren of betalen

Myrthe van den Heuvel is advocaat bij Marree en Dijxhoorn Advocaten. Voorheen werkzaam bij De Gier Business Law. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht, flexrecht en uitzendrecht. Ze adviseert professionele ondernemingen, onder meer over het gebruik van de flexibele schil binnen hun organisatie. X

 

Wat zijn de gevolgen van de Participatiewet en de Quotumwet voor uitzend– en detacheringsbedrijven?

Uitlenende werkgevers zoals uitzend- en detacheringsbedrijven zullen jaarlijks moeten aangeven hoeveel arbeidsgehandicapte werknemers zij hebben geplaatst, voor hoeveel uur en bij welke inlenende werkgevers.

Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet een drietal wetten vervangen: de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Voor iedereen die arbeid kan verrichten maar niet in staat is het wettelijke minimumloon te verdienen – ook wel arbeidsgehandicapte genoemd – geldt vanaf dan dezelfde regeling.

De Participatiewet heeft als doel om meer arbeidsgehandicapten aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Om dit doel te bereiken, heeft het kabinet met de sociale partners afspraken gemaakt waarbij gefaseerd banen worden gecreëerd voor arbeidsgehandicapten. Het streven is om in 2023 binnen de overheid 25.000 banen te creëren en in 2025 binnen het bedrijfsleven 100.000 banen.

Quotumwet
Het aantal daadwerkelijk gecreëerde banen, zal in 2016 voor het eerst worden gemonitord. Indien blijkt dat onvoldoende banen zijn gecreëerd, wordt dit ‘gestraft’ met de inwerkingtreding van een wettelijk quotum.

Dit wettelijk quotum is geregeld in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsgehandicapten, ook wel bekend als Quotumwet. Dit wetsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Gebaseerd op dit quotum is elke werkgever met 25 of meer werknemers verplicht om een aantal werkplekken ter beschikking te stellen aan arbeidsgehandicapten. De hoogte van het quotum zal jaarlijks – voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het quotumpercentage van toepassing is – worden vastgesteld. De hoogte van het quotum hangt onder andere af van het op dat moment in de marksector aantal verloonde uren.

Een werkgever die niet voldoet aan het gestelde quotum, betaalt een quotumheffing die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Iedere niet vervulde werkplek volgens het geldende quotum, levert de werkgever een heffing op van EUR 5.000,-. Met de quotumheffing wordt getracht werkgevers positief te beïnvloeden tot het ter beschikking stellen van werkplekken aan arbeidsgehandicapten.

Indien de Quotumwet wordt aangenomen en het daarin opgenomen wettelijk quotum wordt ingesteld, zal het voor werkgevers van belang zijn om te weten of een werknemer definieert als arbeidsgehandicapte zoals bedoeld in de Participatiewet. Het UWV zal een zogenaamd doelgroepenregister gaan bijhouden waarin de mensen worden opgenomen die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Het UWV is bevoegd om op verzoek van een werkgever inlichtingen te verschaffen of de door de werkgever aangegeven persoon al dan niet is opgenomen in het doelgroepenregister.

Gevolgen uitzend– en detacheringsbedrijven
Zodra het quotum wordt ingevoerd, tellen gedetacheerde en uitzendkrachten die zijn opgenomen in het doelgroepenregister mee bij de inlenende werkgever. Uitlenende werkgevers zoals uitzend- en detacheringsbedrijven, moeten jaarlijks aangeven hoeveel arbeidsgehandicapte werknemers zij hebben geplaatst, voor hoeveel uur en bij welke inlenende werkgevers. Het UWV zal vervolgens aan de hand van het doelgroepenregister vaststellen of de arbeidsgehandicapte meetelt als arbeidsgehandicapte zoals bedoeld in de Participatiewet.

De Gier Business Law

Myrthe van den Heuvel
Advocaat arbeidsrecht

Reageren:

*

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek