loading
views

Gedeeltelijke teruggaaf basispremie Aof nader uitgewerkt

De Aof-premie over 2013 daalt van 4,65% naar 3,99%. Deze maatregel levert voor werkgevers een eenmalige lastenverlichting op van € 1,3 miljard.

In de begroting die met Prinsjesdag was ingediend heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was deze voorgenomen lastenverlichting voor werkgevers aangekondigd.

Nog over het jaar 2013 wordt voorgesteld om aan de werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf te verstrekken van de basispremie Aof ter compensatie voor de inhaalpremie bij de sectorfondsen. Dit leidt tot een eenmalige teruggaaf van 28,82% van het premiebedrag dat is dat door werkgevers is aangegeven over de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013. Hierdoor daalt de Aof-premie over 2013 van 4,65% naar 3,99%. Deze maatregel levert voor werkgevers een eenmalige lastenverlichting op van € 1,3 miljard.

Peildatum 30 september 2013
In beginsel gelden voor deze teruggaaf dezelfde regels als voor de reguliere heffing en invordering van deze premie. Uit oogpunt van een efficiënte uitvoering is echter gekozen voor een aantal uitzonderingen op die regels. Allereerst hoeven werkgevers geen actie te ondernemen en dus ook niets in hun loonaangifte te verwerken. De teruggaaf heeft de vorm van een separate eenmalige teruggaaf, die door de inspecteur bij beschikking wordt vastgesteld en aan de ontvanger wordt uitbetaald. Voor het vaststellen van de teruggaaf maakt de inspecteur gebruik van de gegevens die uit de loonaangiften beschikbaar zijn, waarbij rekening wordt gehouden met aanvullingen met als peildatum 30 september 2013.

Teruggaaf uiterlijk 31 januari 2014
Voor werkgevers die aangifte doen over tijdvakken die niet samenvallen met de genoemde periode wordt de teruggaaf herleid. Uit oogpunt van rechtsbescherming ontvangen werkgevers bericht bij voor bezwaar vatbare beschikking. De Belastingdienst zal, nadat de begroting is aangenomen, de beschikkingen vaststellen, verzenden en tot uitbetaling overgaan. Deze uitbetaling wordt zoals gebruikelijk verrekend met openstaande schulden van de betreffende werkgever bij de Belastingdienst. Werkgevers kunnen deze teruggaaf uiterlijk 31 januari 2014 tegemoet zien.

Bron: Nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2014 en AWVN, 15 oktober 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek