loading
views

Participatiewet: extra geld loonkostensubsidie werknemer

Het kabinet maakt 480 miljoen euro extra vrij voor loonkostensubsidie in de Participatiewet.

Dat blijkt uit een hoofdlijnennotitie over de wet.

Sociaal akkoord
Voor mensen die zelf niet het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen komt loonkostensubsidie beschikbaar in plaats van het instrument loondispensatie. Werkgevers ontvangen loonkostensubsidie om zo het verschil tussen de loonwaarde van een werknemer en het WML te compenseren. Op deze manier wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en ontvangen de mensen minstens het WML. Loonkostensubsidie is duurder dan loondispensatie, daarom is hier structureel € 480 miljoen extra voor beschikbaar gekomen in het sociaal akkoord. Ook wordt in de aan te passen Participatiewet de efficiencykorting op de Wsw een extra jaar uitgesteld. Naast de structurele extra middelen ontvangen gemeenten eenmalig € 300 miljoen meer middelen dan was voorzien in het regeerakkoord. Ten opzichte van het Wetsvoorstel Werken naar Vermogen is het totale voordeel voor gemeenten tussen 2013 en 2019 € 1 miljard.

100.000 extra banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Volgens het sociaal akkoord zullen werkgevers in het bedrijfsleven tot 2026 garant staan voor 100.000 extra banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die niet zelf het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De overheid zorgt voor 25.000 extra banen. Die afspraak is volgens Klijnsma niet vrijblijvend. Klijnsma verwacht dat de markt in 2016 11.000 banen heeft gerealiseerd. Zo niet, dan treedt alsnog het quotum in werking. Daartoe zet ze het wetgevingsproces al in gang. De bedoeling is dat die wet, net als de Participatiewet, op 1 januari 2015 in werking treedt. De staatssecretaris stuurt de voorstellen in november naar de Kamer.

Bron: Kamerbrief over Participatiewet en quotum na sociaal akkoord, 27 juni 2013

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek