loading
views

Wet Nationale Visa | MVV-wet

Wet Nationale Visa, ook wel MVV-wet genoemd
De Wet Nationale Visa heeft met ingang van 1 juni 2013 aan de Vreemdelingenwet 2000 regels toegevoegd over de verlening van nationale visa voor verblijf van langer dan 90 dagen. Deze wijziging komt voort uit Hoofdlijnennotitie Visumwet uit 2001. De verlening van visa voor verlening kort verblijf (korter dan 3 maanden) is in Europees verband geregeld.Invoering visumplicht voor vreemdelingen
De Wet MVV bevat de criteria op grond waarvan die nationale visa (langer dan 3 maanden) worden verleend. Daarnaast bevat de wet ook specifieke procedurevoorschriften die voor een deel afwijken van de Algemene wet bestuursrecht. Een aantal voor nadere regeling worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Vreemdelingen krijgen een visumplicht, tenzij een categorie van vreemdelingen hiervan expliciet is vrijgesteld. Vreemdelingen die langer in Nederland willen verblijven, zijn verplicht een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aan te vragen in het land van herkomst.

Criteria

  • In de MVV-wet is de beslistermijn van 90 dagen (in plaats van zes maanden) om op een MVV-aanvraag te beslissen vastgelegd. De bevoegdheid bestaat om deze termijn met nog eens 90 dagen te verlengen. Ook gelden langere termijnen voor bezwaarprocedures, indien de MVV-aanvraag wordt afgewezen.
  • De MVV is geldig voor maximaal 3 maanden (voorheen: 6 maanden) na afgifte.
  • Een aanvraag om een MVV (of verblijfsvergunning) kan worden afgewezen indien in het verleden sprake is geweest van fraude.
  • Een aanvraag om een MVV (of verblijfsvergunning) kan worden afgewezen wegens eerder illegaal verblijf. Dit geldt echter niet voor gezinshereniging.

Wet Modern Migratiebeleid
Tegelijk met de Wet-MVV is de Wet Modern Migratiebeleid ingevoerd welke strekt tot modernisering van het tot dan toe gevoerde migratiebeleid voor vreemdelingen die op reguliere gronden verblijf wensen in Nederland

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek