loading
views

Hoogte van salaris tijdens het derde ziektejaar

Hoogte van salaris tijdens het derde ziektejaar

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte rust op de werkgever de verplichting om het loon van de zieke werknemer door te betalen. Wanneer de werkgever gedurende deze twee jaar onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft geleverd, kan het UWV vervolgens een loonsanctie van 52 weken opleggen. Dit betekent dat de werkgever nog een jaar het loon dient door te betalen. In onderhavige zaak is de vraag aan de orde of de werkgever tijdens dit derde ziektejaar 100% dan wel 70% van het loon dient door te betalen.

Feiten
Werknemer is op 1 januari 2007 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst getreden. Sinds 29 september 2010 is werknemer arbeidsongeschikt. Per juli 2012 is werknemer ook niet meer in staat tot werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis.

In de CAO is bepaald dat de werkgever bij arbeidsongeschiktheid gehouden is gedurende de eerste zes maanden 100% van het loon door te betalen en gedurende de volgende achttien maanden 90% van het loon. Verder is in de CAO bepaald dat bij werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis en in de situatie dat er geen kans is op herstel het loon 100% wordt doorbetaald.

In de onderhavige zaak heeft werkgever vanaf de eerste dag van arbeidsongeschikheid van werknemer het loon onveranderd volledig doorbetaald.

Bij de WIA-beoordeling van werknemer op 2 augustus 2012 oordeelde het UWV dat werkgever niet heeft voldaan aan de re-integratieverplichtingen en legde het UWV een loonsanctie van 52 weken op aan werkgever. Door de loonsanctie is werkgever gehouden om tot 26 september 2013 het loon door te betalen.

Met ingang van oktober 2012 (na twee jaar ziekte) betaalde werkgever nog maar 70% van het loon aan werknemer.

Vordering van werknemer
Werknemer vordert in deze zaak doorbetaling van het volledige salaris. Werknemer is namelijk van mening dat voor de hoogte van het salaris in het derde ziektejaar moet worden aangehaakt bij hetgeen dat aan salaris is uitbetaald in het tweede ziektejaar.

Werkgever stelt daar tegenover dat hij op basis van de wet (artikel 7:629 lid 1 BW) slechts gehouden is 70% van het loon door te betalen.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter stelt voorop dat niet in de arbeidsovereenkomst of CAO staat dat werkgever tijdens het derde ziektejaar meer dient te betalen dan 70% van het salaris. Ook in de wet (artikel 7:629 BW en artikel 25 Wet WIA) is niet bepaald dat werkgever in het derde ziektejaar hetzelfde salaris dient te betalen als in het tweede ziektejaar. In de wet is slechts bepaald dat in het derde ziektejaar 70% van het salaris dient te worden doorbetaald. Het moet er dan ook in beginsel voor gehouden worden dat de artikelen 7:629 BW en 25 Wet WIA de werkgever niet tot meer verplicht dan doorbetaling van 70% van het loon, aldus de kantonrechter.

Wel kan het onder bijzondere omstandigheden in strijd met de beginselen van goed werkgeverschap zijn wanneer een werkgever tijdens het derde ziektejaar nog maar 70% van het loon doorbetaalt. De kantonrechter oordeelt echter in deze zaak dat dergelijke omstandigheden niet aan de orde zijn. Welke omstandigheden wel tot een bijzondere situatie leiden, maakt de kantonrechter overigens niet duidelijk.

De vordering van werknemer wordt dan ook afgewezen.

Bron: Kantonrechter Zwolle 23 januari 2013, LJN BZ0922

Voor meer informatie over de uitspraak of over Van Diepen van der Kroef Advocaten: stuur een email naar mw. mr. Marijke Oosterom Van Diepen Van der Kroef Den Haag, tel. 070 360 3151 of met mw. mr. Babs Dubois – Van Kleef Van Diepen Van der Kroef Haarlem, tel. 023 542 42 92.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek