loading
views

Concurrentiebeding, schorsing en een vergoeding?


Concurrentiebeding, schorsing en een vergoeding?

In deze zaak oordeelt de kantonrechter in hoeverre een werknemer concurrerende werkzaamheden gaat verrichten bij zijn nieuwe werkgever. De kantonrechter weegt hierbij de belangen van beide partijen af en oordeelt dat het beding voor enkele maanden dient te worden geschorst en werknemer ter overbrugging naar zijn nieuwe functie een vergoeding toekomt.

Feiten
Werknemer is in januari 2010 in dienst getreden bij G-star als Senior Pattern Specialist. In de arbeidsovereenkomst van werknemer is een concurrentiebeding opgenomen. De strekking van dit beding is dat het werknemer tot en met 12 maanden na beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst niet is toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van G-star bij een ander bedrijf in dienst te treden dat gelijke of soortgelijke activiteiten ontwikkelt als G-star of bij een bedrijf in dienst te treden dat concurrerende, gelijke of aanverwante producten heeft en/of verkoopt.

Werknemer zegt zijn arbeidsovereenkomst met G-star tegen 1 augustus 2012 op omdat hij per die datum in dienst wil treden bij Calvin Klein (CK) waarmee hij al overeenstemming over zijn indiensttreding heeft bereikt. G-star bevestigt werknemer dat zij zijn opzegging hebben ontvangen, maar geeft daarbij aan dat zij werknemer onverkort aan het overeengekomen concurrentiebeding zal houden. G-Star geeft werknemer geen toestemming om bij CK in dienst te treden.

Werknemer is het niet eens met deze beslissing van G-star en start een kort geding. Werknemer vraagt de kantonrechter vast te stellen dat CK geen concurrent is van G-star in de zin van het concurrentiebeding, zodat het werknemer is toegestaan per 1 augustus 2012 bij CK in dienst te treden. Werknemer voert hierbij aan dat CK geen concurrent is van G-star omdat G-star zich nagenoeg alleen richt op denim. CK doet dat niet en richt zich op een hoger segment in de markt met nette en zakelijke kleding. CK verkoopt weliswaar ook denim producten maar dat loopt via een andere onderneming waarmee werknemer geen enkele bemoeienis zal hebben. Tevens verzoekt werknemer om het concurrentiebeding te schorsen en om toekenning van een vergoeding.

Werkgever verzoekt de vordering van werknemer af te wijzen en stelt dat ook G-star zich richt op de meer zakelijke markt en dat de onderneming van CK die denim maakt gelieerd is aan CK.

Beoordeling
De kantonrechter oordeelt dat het werknemer op basis van het concurrentiebeding verboden is om gedurende 12 maanden te gaan werken voor een onderneming die gelijke of soortgelijke activiteiten onderneemt als G-star. De kantonrechter is het met G-star eens dat er met CK enige overlap is met betrekking tot het assortiment. Ondanks dat voldoende is aangetoond dat het “onderdeel” van CK waarvoor werknemer gaat werken geen denim produceert, verkoopt CK wel denim. Het concurrentiebeding is hier dus van toepassing nu werknemer een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een bedrijf dat soortgelijke producten verkoopt als G-star.
Ten aanzien van de gevorderde schorsing maakt de kantonrechter een belangenafweging tussen partijen. Voor die belangenafweging acht de kantonrechter het relevant dat werknemer heeft verklaard in ieder geval het eerste jaar niet te maken zullen hebben met denim en dat hij zich alleen gaat richten op het maken van patronen voor pakken, jurken en stropdassen. Nu CK zelf geen denimproducten produceert, acht de kantonrechter dat niet onaannemelijk. De kans dat werknemer daadwerkelijk concurrerende activiteiten zal verrichten is zeer klein, maar niet helemaal afwezig omdat werknemer de opgedane kennis ook kan gebruiken voor niet denimproducten bij CK. G-star heeft bovendien onderbouwd dat werknemer nauw betrokken is geweest bij voorbereidingen van de voorjaars- en najaarscollectie 2013 en wil voorkomen dat informatie bij de concurrent terecht komt. In september 2012 zullen alle werkzaamheden worden afgerond, waarna de najaarscollectie in productie zal worden genomen. Dit zal ook bij CK het geval zijn. Als werknemer dus enige tijd na september 2012 werkzaamheden voor CK gaat verrichten, valt niet in te zien welk nadeel G-star daarvan zal kunnen ondervinden. De kantonrechter schorst daarom het beding vanaf 1 november 2012 waarmee het concurrentiebeding wordt verkort tot 3 maanden. Tot die datum mag werknemer geen werkzaamheden voor CK verrichten.

Tot slot oordeelt de kanontrechter dat werknemer door het concurrentiebeding in belangrijke mate wordt belemmerd om zijn werkzaamheden te verrichten. Werknemer dient daarom een billijke vergoeding te krijgen voor de duur dat het concurrentiebeding niet is geschorst. De kantonrechter laat hierbij meewegen dat werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder G-star te vragen of zij akkoord waren. Werknemer heeft hiermee een risico genomen. Echter, werknemer heeft zich ook zeer open opgesteld en heeft voorafgaand aan zijn leidinggevende gemeld een aanbod van CK te hebben ontvangen. Hij is toen niet gewezen op het feit dat hij aan zijn concurrentiebeding zou worden gehouden. Verder hoeft werknemer vanaf 1 augustus 2012 geen werkzaamheden meer te verrichten en ook is niet uitgesloten dat hij in deze periode toch enige inkomsten kan verwerven. De vergoeding wordt daarom vastgesteld op een half maandsalaris over de periode van 1 augustus 2012 tot 1 november 2012.

Bron: LJN: BX4957, Sector kanton, Rechtbank Amsterdam 15 augustus 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek