loading
views

DPA Group omzet- en winstgroei eerste halfjaar 2012

DPA Group omzet- en winstgroei eerste halfjaar 2012

DPA Group N.V. rapporteert omzet- en winstgroei over eerste halfjaar 2012

In de eerste helft van 2012 is een nettowinst geboekt van 1,2 miljoen. Vorig jaar bedroeg het verlies 15,9 miljoen euro door reorganisaties en de overname van Benkis.
DPA is positief over de te verwachten resultaten in heel 2012.

De highlights uit het persbericht van DPA:

Hoofdpunten eerste halfjaar 2012
• Groei van omzet en winst door geslaagde acquisitie
• Verdieping in bancaire detachering door overname Benkis
• Aandelenemissie: opbrengst 4 miljoen euro
• Ruimere kredietcapaciteit tegen betere en flexibele condities

Financiële hoofdpunten
• Omzetstijging tot 31,5 miljoen euro (H1 2011[1]: 30 miljoen) door overname van Benkis
• Brutowinst voor bijzondere en eenmalige kosten: 7,8 miljoen euro (H1 20111: 7,5 miljoen)
• Bijzondere en eenmalige baten na belastingen: 0,0 miljoen euro (H1 2011: 14,3 miljoen kosten)
• EBITDA voor bijzondere en eenmalige kosten: 2,7 miljoen euro (H1 20111: 0,1 miljoen negatief)
• Eigen vermogen per 30 juni 2012: 38,3 miljoen euro (31 december 2011: 32,7 miljoen)

Eric Winter, CEO van DPA
“In het eerste halfjaar hebben we de omzet en winstgevendheid redelijk goed kunnen vasthouden. Door de overname van Benkis voegen we op jaarbasis circa 20 procent aan omzet toe. Ook is onze positie in de financiële en bancaire detachering versterkt. Op basis van de halfjaarcijfers bevestigen we de eerdere uitspraak dat DPA over 2012 een positief resultaat verwacht te behalen.”

Resultaatontwikkeling
DPA behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 31,5 miljoen euro (H1 20111: 30 miljoen). De nettowinst bedroeg 1,2 miljoen euro (H1 2011: 15,9 miljoen verlies). Benkis is vanaf de overnamedatum meegeconsolideerd en droeg 2,5 miljoen euro bij aan de omzet en 0,6 miljoen aan de brutowinst.

Bijzondere en eenmalige kosten, waaronder kosten voor StiPP
In het eerste halfjaar van 2012 heeft een aanpassing plaatsgevonden van de pensioenvoorziening en de hiermee samenhangende vordering van DPA op de verkopers van NIG. Per saldo resulteert dit in een bijzondere bate van 0,7 miljoen euro. De in 2011 getroffen pensioenvoorziening vloeit voort uit een in mei 2011 ontvangen schrijven van de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) waarin StiPP stelt dat DPA met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 bij StiPP aangesloten en premieplichtig is. In overleg met StiPP is overeengekomen dat DPA voor de vennootschappen waar geen sprake is van een eigen pensioenregeling de verschuldigde premies afdraagt. DPA heeft afwikkeldispensatie gevraagd voor de vennootschappen waarvoor zij al een eigen collectieve pensioenregeling had.

Op basis van de kosten van de StiPP-aansluiting van NIG is de vordering van DPA op de verkopers van NIG aangepast van 1,3 miljoen euro naar 0,3 miljoen euro. Deze vordering heeft betrekking op de door de verkopers afgegeven garantie voor de mogelijke financiële gevolgen van deze verplichte aansluiting. Deze post wordt in het tweede halfjaar 2012 afgewikkeld. De bijstelling van deze vordering is ten laste van de algemene beheerskosten gebracht. Deze aanpassing van de vordering is fiscaal niet aftrekbaar.
In verband met acquisitietrajecten zijn in 2012 voor 0,3 miljoen euro kosten gemaakt.

Acquisitie Benkis
Op 24 april 2012 heeft DPA alle aandelen in Benkis Interim Professionals B.V. (Benkis) overgenomen. Benkis richt zich op het detacheren van interim professionals bij banken. De koopprijs bedroeg 3 miljoen euro in contanten en 0,3 miljoen euro in aandelen (350.000 DPA-aandelen met een lock-up tot 31 december 2013); daarnaast is er een voorwaardelijke component die gekoppeld is aan de realisatie van de EBITDA-doelstellingen voor 2012 en 2013. De integratie van Benkis wordt naar verwachting in 2012 afgerond.

Aandelenemissie
De overname van Benkis is gefinancierd door een emissie van 3,7 miljoen nieuwe aandelen tegen een uitgiftekoers van 1,10 euro. De netto-opbrengst van de emissie bedroeg 4 miljoen euro. Als gevolg van de emissie is het totale aantal uitstaande DPA-aandelen toegenomen tot 45.477.492 (ultimo 2011: 41.777.492).

Per 12 januari 2012 heeft DPA 500.000 aandelen retour ontvangen van de verkopers van NIG, als onderdeel van de in 2011 overeengekomen aanpassing van de koopsom. Hieruit zijn 350.000 aandelen versterkt aan de verkopers van Benkis, als onderdeel van de kooprijs. Per 30 juni 2012 heeft DPA hiervan nog 150.000 aandelen in portefeuille.

Benkis werkt veel met freelancers
De activiteiten van Benkis worden toegevoegd aan het segment ‘Finance, Banking & Insurance’. Doordat Benkis veel met freelancers werkt, ligt het brutowinstpercentage van Benkis iets lager dan dat van de overige activiteiten in dit segment.

Groter aandeel freelancers in de omzet
De genormaliseerde brutomarge over het eerste halfjaar 2012 laat een lichte daling zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. Dit wordt deels veroorzaakt door de verplichte aansluiting bij StiPP en deels door het toegenomen aandeel van de freelancers in de omzet.

Lager leeglooprisico
Daar staat echter een lager leeglooprisico en lagere beheerskosten tegenover waardoor per saldo een beter rendement en een grotere mate van flexibiliteit resteert. De verhouding tussen directe en indirecte medewerkers is het afgelopen halfjaar verder verbeterd. Hierdoor, en door stringente kostenbewaking, is het EBITDA-percentage in het eerste halfjaar van 2012 verhoogd naar 8,6 procent (H1 2011: 0,3 procent negatief, H2 2011: 8,4 procent).

Nieuwe raamcontracten
DPA heeft in het eerste halfjaar enkele belangrijke nieuwe raamcontracten afgesloten bij bestaande en nieuwe klanten. Deze raamcontracten bieden DPA, naast langere termijn afspraken, goede mogelijkheden om de relatie met de klant te verdiepen.

Financiële positie
De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 0,6 miljoen euro positief (H1 2011: 3,6 miljoen euro negatief). Als gevolg van de acquisitie van Benkis is de nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 3,0 miljoen euro negatief (H1 2011: 13,1 miljoen negatief). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten was 4,0 miljoen euro door de netto-opbrengst van de aandelenemissie (H1 2010: 14,8 miljoen). Als gevolg van de aandelenemissie en het nettoresultaat is het eigen vermogen per 30 juni toegenomen tot 38,3 miljoen euro (31 december 2011: 32,7 miljoen).

Nieuwe financieringsovereenkomst Rabobank
Op 23 april jl. heeft DPA een nieuwe financieringsovereenkomst met de Rabobank afgesloten ter vervanging van de bestaande financieringsovereenkomst met IFN Finance. Deze faciliteit, met een omvang van maximaal 10 miljoen euro, komt beter tegemoet aan de wensen van DPA ten aanzien van omvang en flexibiliteit. Door de ruimere convenantniveaus, het gunstigere rentetarief en de gereduceerde kosten krijgt DPA extra financieringsruimte voor het nastreven van haar groeistrategie. Per 30 juni kan DPA op basis van de overeenkomst nog circa 4,5 miljoen euro aan liquide middelen vrijmaken.

Medewerkers
In totaal waren op 30 juni 685 directe en indirecte medewerkers (FTE) in dienst van DPA, waarvan ruim 100 personen bij Benkis. Vergeleken bij dezelfde periode van 2011 bemiddelt DPA meer voor freelancers; mede daardoor is de verhouding tussen directe en indirecte medewerkers verbeterd.

Markt en verwachtingen
Steeds meer bedrijven en instellingen kiezen ervoor om een ‘flexibele schil’ te ontwikkelen van externe specialisten die de competenties van het eigen personeel versterken. Een goed voorbeeld zijn banken en verzekeraars, waar implementatie van nieuwe wet- en regelgeving doorlopend voor nieuwe functies en extra werkzaamheden zorgt. Door de acquisitie van Benkis kan DPA voor deze sector beter inspelen op de groeiende behoefte aan modernisering van het personeelsbeleid en flexibel inzetbare specialisten.

Nieuwe niches en eventuele overnames
Nu de integratie van Benkis grotendeels is afgerond, blijft DPA actief zoeken naar mogelijkheden om verder te groeien door overname van gespecialiseerde detacheringspartijen. Daarnaast ontwikkelt DPA zelf detacheringsactiviteiten voor nieuwe niches zoals legal services, internationale arbeidsbemiddeling en onderwijs. De effecten daarvan zullen naar verwachting in de loop van 2013 zichtbaar worden.

Bron: DPA Group, 24 augustus 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek