loading
views

Akkoord CAO MITT 2012-201422 augustus 2012

CAO-naam
CAO MITT, CAO Mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie

Download Principeakkoord CAO MITT 2012-2014
> Akkoord CAO MITT 2012-2014

Looptijd
– De looptijd van de CAO bedraagt 24 maanden, van 01-07-2012 tot 01-7-2014.

Loonmutaties
De verdiende salarissen en de schaallonen (min-max) worden als volgt verhoogd:
– Per 1 juli 2012 met 1,75%;
– Per 1 juli 2013 met 2 %;
Het bedrag van de minimum vakantietoeslag wordt gedurende de looptijd van de CAO bevroren op € 1.730.

Arbeidsvoorwaarden
– Er zal een enquête worden gehouden naar het aantal / percentage flexcontracten in de MITT-sector.
– Pensioen. In artikel 12, lid 1, onder A, sub i, van de CAO wordt de einddatum aangepast aan de gewijzigde ingangsdatum van de AOW. In plaats van “65-jarige leeftijd” wordt vermeld “AOW-gerechtigde leeftijd”. CAO-partijen spreken af dat de leeftijden / leeftijdsgrenzen van de seniorendagen en andere ontziemaatregelen meelopen met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd in die zin dat: per 1 januari 2017 de leeftijden / leeftijdsgrenzen opschuiven met 6 maanden; en per 1 januari 2019 de leeftijden / leeftijdsgrenzen wederom opschuiven met 6 maanden. De pensioenpremie voor Bpf MITT wordt per 1 januari 2013 structureel vastgesteld op maximaal 24% van de pensioengrondslag. Daarnaast wordt de Bpf MITT regeling in die zin aangepast dat per 1 januari 2013 het opbouwpercentage variabel wordt en lager kan worden vastgesteld dan de huidige 2% van de pensioengrondslag.
– Vakantie. Per 1 januari 2012 zal de nieuwe wettelijke vakantieregeling in artikel 34 van de CAO MITT worden geïmplemeteerd op basis van de volgende uitgangspunten. Voor zowel wettelijk als bovenwettelijk vakantiedagen is de opbouw van vakantie voor zieke en gezonde werknemers gelijk. De vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen wordt verlengd van een half jaar naar een jaar na het kalenderjaar van opbouw; voor bovenwettelijk dagen blijft de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar gelden.
– Scholing. De afspraken uit de CAO MITT 2010-2012 over scholing en opleiding en loopbaan en de op basis hiervan lopende pilots worden voorgezet.
– CAO-partijen vinden het van belang om te investeren in het behoud van werkgelegenheid. Hierbij is bijzondere aandacht nodig voor de groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder Wajongers. Cao-partijen voelen zich gezamenlijk maatschappelijk verantwoordelijk voor de plaatsing van Wajongers in de sector. Daarom zal een beleidsmedewerker van de vakbond met een vertegenwoordiger van werkgeverszijde hierover nader in gesprek gaan om hieraan richting te geven. CAO-partijen zullen voortgaan met de promotie van het werken en leren in de MITT-branche door voorlichting en samenwerking met onderwijs en andere partijen. Desgewenst zal via de Vakraad MITT worden geparticipeerd in initiatieven of zal hieraan ondersteuning kunnen worden verleend, een en ander gericht op versterking van de arbeidsmarktpositie van de branche en op de instroom en doorstroom van (potentiële) werknemers.
– In de Vakraad MITT zal nadere uitwerking worden gegeven aan een samenhangende visie en aanpak ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector. Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan leeftijdsbewust personeelsbeleid, scholing, loopbaanontwikkeling, vitaliteit en de inzet daarbij van extra verlofdagen, zoals seniorendagen.

Bron: CNV Vakmensen, 22 augustus 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek