loading
views

Kunnen vakantiedagen vererven?

15 augustus 2012

Gaat het recht op uitbetaling van vakantiedagen over op de erfgenamen? De kantonrechter in Assen, die in 2009 nog oordeelde dat dit niet mogelijk was, oordeelt nu dat de vakantie-uren in de nalatenschap van de werknemer vallen.

In meerdere zaken heeft de rechter zich gebogen over de vraag of vakantiedagen kunnen vererven. Met andere woorden, gaat de aanspraak op vakantiedagen over op de erfgenamen? De kantonrechter te Assen oordeelt nu van wel. De erfgenamen kunnen dus aanspraak maken op de niet genoten vakantie-uren.

Feiten
Werknemer is op 17 augustus 1998 in dienst getreden bij werkgever en op 21 februari 2011 overleden. Op het moment van overlijden had werknemer nog 90 niet opgenomen vakantie-uren staan. De erfgenamen (de ouders en de zus) van werknemer hebben werkgever diverse malen verzocht om de vakantie-uren uit te betalen. Werkgever heeft hierop niet gereageerd.

Erfgenamen
De erfgenamen vorderen, nu werkgever niet tot uitbetaling van de vakantie-uren over wil gaan, betaling van een bedrag van 1169 euro bruto ter zake van de nog openstaande vakantie-uren. De erfgenamen stellen zich op het standpunt dat de aanspraak op uitbetaling van verlofuren bij het einde van het dienstverband (dus ook in geval van overlijden) overgaat op de erfgenamen van de overleden werknemer. Deze aanspraak volgt uit artikel 7:641 BW.

Recht op uitkering
Op grond van dit artikel heeft een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantiedagen heeft, recht op een uitkering in geld tot een bedrag van het loon over een tijdvak overeenkomend met de aanspraak.

Werkgever
Werkgever stelt zich echter op het standpunt dat de erven van werknemer geen aanspraak kunnen maken op de vakantie-uren. Het recht op uitbetaling van vakantie-uren is in artikel 7:641 BW namelijk uitdrukkelijk toegekend aan de werknemer. Een vordering wegens niet genoten vakantie-uren kan pas ontstaan vanaf het moment dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

Niet overdraagbaar
Aangezien werknemer zelf geen aanspraak heeft kunnen verkrijgen op de uitbetaling van zijn vakantie-uren kan dit ook niet door vererving overgaan. Werkgever verwijst hierbij ook naar de recuperatiefunctie van verlof, hetgeen hier (nu werknemer is overleden) niet meer aan de orde is. Ook stelt werkgever dat recht op verlof een persoonlijk recht is en dat dit recht alleen aan een werknemer kan toekomen. De rechten zijn niet overdraagbaar of in te wisselen voor geld.

Kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat wel moet worden aangesloten bij artikel 7:641 BW. Het recht dat voortvloeit uit dit artikel bestaat ongeacht de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Nu één van de manieren waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen ook kan zijn het overlijden van een werknemer (7:674 lid 1 BW), is de kantonrechter van oordeel dat ook in dat geval aanspraak op vergoeding van niet-genoten vakantiedagen bestaat. De recuperatiefunctie van vakantiedagen doet daaraan niet af.

Werkgever zou bevoordeeld worden
De vordering van de erfgenamen tot uitbetaling van de niet genoten vakantie-uren valt derhalve in de nalatenschap van werknemer en komt toe aan de erfgenamen (krachtens erfopvolging onder algemene titel 3:80 en 4:182 BW). Zij hebben het recht om uitbetaling van de uren te vorderen. Een andere conclusie zou leiden tot een ongewenst gevolg, namelijk dat een werkgever bevoordeeld zou worden dor het overlijden van een werknemer.

De kantonrechter wijst de vordering van de erfgenamen toe.

Bron: Kantonrechter Assen, 12 juni 2012, www.rechtspraak.nl, LJN-nr: BX3587

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek