loading
views

Akkoord CAO Jaarbeurs 2012-201315 augustus 2012

CAO-naam
CAO Jaarbeurs

Download Akkoord CAO Jaarbeurs 2012-2013
> Akkoord CAO Jaarbeurs 2012-2013

Looptijd
– De cao heeft een looptijd van twee jaar: van 1 januari 2012 t/m 31 december 2013.

Loonmutaties
o Per 1 januari 2012 een structurele verhoging van 5%
o Per 1 januari 2012 vervalt de toeslag levensloop/PCB van 4,1% en wordt 0,1% toegevoegd aan het PCB (aanpassing CAO bijlage 5 PCB)
o Per 1 oktober 2012 een structurele verhoging van 1%
o Per 1 juli 2013 een structurele verhoging van 1%
o Per 1 oktober 2013 een structurele verhoging van 0,25%

Arbeidsvoorwaarden
– Bij de vervulling van nieuwe vacatures zal Jaarbeurs zich blijven inzetten om mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, zoals (gedeeltelijk) arbeidsgehandicapten, Wajong jongeren zonder startkwalificatie/beroepservaring e.d. kansen te bieden. Jaarbeurs blijft zeer actief als leer-/werkbedrijf (m.n. JBU), met snuffelstages, als stage verlenend bedrijf (met meer dan 50 stagiaires per jaar) etc.
– In dit verband wordt bijzondere aandacht gegeven aan de werving van ouderen (55+); de eventuele fiscale voordelen voor werkgever zullen worden ingezet voor verbetering van de inzetbaarheid door relevante extra opleiding, training en coaching van deze doelgroep.
– De seniorendagen blijven gelden voor een periode van maximaal 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari 2012. Medewerkers die op peildatum 31.12.2011 gebruik maken van deze regeling kunnen ongewijzigd gebruik maken van de bestaande regeling. Medewerkers die tussen 01.01.2012 en 01.01.2014 in aanmerking komen voor deze regeling kunnen kiezen voor deelname vanaf 57 jaar (rechten gedeeld door het aantal jaren tot de toekomstige pensioendatum) of deelname vanaf 5 jaar voor de toekomstige pensioendatum.
– Met ingang van 1 januari 2012 wordt de pensioenpremie voor de bestaande pensioenregeling van de Stichting Jaarbeurs Pensioenfonds verhoogd van 12,5% naar 14,5% van de salarissom, onder handhaving van de verdeling van 2/3 voor rekening van de werkgever en 1/3 voor rekening van de werknemer.
– De intern gecommuniceerde aangepaste vakantieregeling ten gevolge van nieuwe wetgeving wordt door cao partijen bekrachtigd met de volgende opmerking: de in voorafgaande jaren opgebouwde wettelijke vakantiedagen komen niet eerder te vervallen dan per 1 juli 2014; daarna is de eerder genoemde regeling van toepassing.
– Teneinde de werkdruk van te veel 24/7 storingsdiensten voor onze installatiemonteurs te verminderen is met VIOS Contract onderhoud afgesproken dat er ook twee gekwalificeerde (reeds aanwezige) medewerkers worden ingezet voor deze storingsdiensten. De eigen monteurs hebben gezamenlijk een takenoverzicht aangeleverd en zullen de twee VCO monteurs inwerken. In de loop van de 2e helft 2012 zal dit operationeel zijn.
– Op verzoek van de medewerker kan – in overleg en met voorafgaande goedkeuring door de werkgever- de gemiddelde arbeidsduur worden verhoogd van 36 naar maximaal 42 uur. Uitgangspunt voor deze regeling is (individueel) maatwerk op vrijwillige basis met wederzijds goedvinden. Als geen andersluidende afspraken zijn gemaakt, geldt dat het salaris tijdsevenredig stijgt met de arbeidsduurverlenging en meetelt voor de gebruikelijke regelingen (pensioen, vakantietoeslag).

Bron: De Unie, 13 augustus 2012

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek