loading
views

CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 *

ABU

CAO Uitzendkrachten ABU met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen.

Nieuws
23-01-17 Let op: Kostprijs verhogende wijziging in ABU- en NBBU-CAO
06-12-16 ABU en NBBU werken aan gezamenlijke CAO
24-03-16 AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017
17-09-15 AVV-loze periode ABU CAO Uitzendkrachten
27-07-15 Wijziging AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2015
18-03-15 Wijziging AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2015
07-10-14 Principeakkoord CAO Uitzendkrachten ABU 2013-2017
13-09-13 AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2013-2015
24-07-13 Principeakkoord Pensioen CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU
03-01-13 WOB-verzoek in het kader van algemeen verbindendverklaring CAO ABU Uitzendkrachten
02-09-12 Vakkrachtenmelding Contractcatering binnen ABU-CAO
29-08-12 CAO ABU Uitzendkrachten, normtabel per 3 september 2012
01-08-12 Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2009-2012
19-07-12 FNV Henk van der Kolk: Doorbraak in uitzendcao
19-07-12 Principeakkoord CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017
24-06-12 Onderhandelingen CAO voor Uitzendkrachten – FNV eist inlenersbeloning
31-05-12 SNCU: Gevolgen einde AVV CAO Uitzendkrachten ABU (update)
04-04-12 Kamervragen inzake verplichtstelling ABU CAO
04-04-12 Column Harry Vogels: ABU-CAO verlenging
28-03-12 Verplichtstelling ABU CAO en uitzendpensioenfonds StiPP op basis van discutabele cijfers?
28-03-12 ABU CAO Uitzendkrachten met vier maanden verlengd
07-03-12 Marcel van Loon: Weeffoutje in de CAO bij compensatie-uren?
05-03-12 De Unie: voorstellen ABU CAO Uitzendkrachten 2012-2013
18-02-12 Vakbonden zeggen CAO Uitzendkrachten ABU formeel op
25-01-12 AVV wijziging CAO Uitzendkrachten 2012
14-07-11 AVV CAO Uitzendkrachten 2011-2012
31-03-11 ABU: AVV-loze periode
09-03-11 Principeakkoord CAO ABU Uitzendkrachten 2011-2012
02-12-10 Rechtszaak tegen de Minister over de verplichte cao-ABU
28-07-10 ABU CAO pensioenwijziging – toelichting
14-07-10 Aanpassingen ABU CAO voor Uitzendkrachten – Pensioen
03-07-10 ABU CAO Uitzendkrachten loonsverhoging 5 juli – normtabel
19-05-10 ABU CAO Uitzendkrachten loonsverhoging 5 juli 2010
13-04-10 Aanpassingen ABU CAO Uitzendkrachten 3 mei 2010
01-03-10 Donner blijft bij AVV ABU uitzend-cao
15-01-10 Vakkrachtenmelding Schildersbedrijf binnen ABU-CAO
24-12-09 ABU: nieuwe tekst CAO-artikel 22 lid 5 – vergoedingen ET
25-06-09 ABU en FNV blij met AVV CAO Uitzendkrachten
24-06-09 AVV CAO Uitzendkrachten (ABU) 23-06-2009 – 27-03-2011
25-03-09 ABU CAO Uitzendkrachten 2009-2014 download beschikbaar
02-03-09 NVUB ook tegen AVV ABU-CAO
28-02-09 VIA tegen AVV ABU-CAO
16-01-09 FNV wil ook mening van niet-leden over ABU- en BBU-cao
09-12-08 Principeakkoord ABU CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014
02-06-08 AVV CAO voor Uitzendkrachten (ABU) 25-05-2008 – 29-03-2009
26-05-08 ABU CAO uitzendkrachten: 3,25% erbij
19-04-08 Start CAO ABU onderhandelingen
23-08-08 Onderhandelingen CAO ABU
18-01-08 Vakbond teleurgesteld in ABU
08-2007 Pensioenregeling ABU CAO Artikel 23 & Protocol
29-06-07 CAO ABU aangepast per 2 juli 2007


Modelovereenkomsten

Download gratis voorbeelden van contracten. Meer »


Formele naam CAO voor Uitzendkrachten ABU
Ook bekend als ABU CAO
Code loonheffing 633
SBI Code 782
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 25-07-2015
AVV Expiratiedatum 16-09-2015
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2015 (17-07-15)
> AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2015 (12-03-15)
> AVV CAO Uitzendkrachten ABU 2013-2015
> AVV wijziging CAO Uitzendkrachten 2012 (CAO ABU)
> AVV CAO Uitzendkrachten 2011-2012 (CAO ABU)
> AVV CAO Uitzendbranche 2009-2011
> AVV 2008-2009
> AVV gewijzigde loontabellen 2008-2009
Zie ook AVV-loze periode
CAO Ingangsdatum 05-11-2012
CAO Expiratiedatum 04-11-2017
Complete tekst(en) > CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (21-12-16)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (15-10-15)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (17-09-15)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (18-06-15)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (23-12-14)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (30-01-14)
> Principeakkoord Pensioen CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (01-07-13)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (21-03-13)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (07-01-13)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017 (27-11-12)
> CAO Uitzendkrachten ABU 2012-2017
> Principeakkoord CAO ABU Uitzendkrachten 2012-2017
> CAO Uitzendkrachten ABU, verlenging tot en met 4 november 2012
> Principeakkoord ABU CAO Uitzendkrachten April-Augustus 2012
> CAO 2009-2014, versie november 2011
> CAO 2009-2014, versie maart 2011
> CAO 2009-2014, Engelstalig
> CAO 2004-2009
> CAO 2004-2009 Engelstalig
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten
Sociaal Fonds CAO SFU >>

 

Loonsverhogingen datum de instroomtabel op 1 januari en 1 juli
de normtabel in principe op 1 juli
Eenmalige uitkering datum

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 40 uur
Loonbetaling per uur
Berekening uurloon per uur
ADV
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortejaar
Loontabellen per 07-2013
per 01-2013
per 09-2012
per 07-2012
per 01-2012
per 07-2011
per 01-2011
per 07-2010
per 01-2010
per 07-2009
per 01-2009
per 07-2008
per 01-2008
per 07-2007
Toeslagen >toeslagen
Vergoedingen >vergoedingen
Periodieken >periodieken
Functietabellen > functietabel
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a ja, voor deze CAO hier niet beschreven,
zie CAO-artikel 13

 


Vakbonden
De ABU-CAO is tot stand gekomen met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de LBV.

Werkingssfeer
Alle bureaus die lid zijn van de ABU zijn verplicht de ABU-CAO toe te passen. Als de ABU-CAO algemeen verbindend is verklaard, zijn alle bureaus die niet lid zijn van de ABU ook (in bijna alle gevallen) verplicht de bepalingen uit deze CAO, die algemeen verbindend zijn verklaard, toe te passen.

 • De CAO is van toepassing op de uitzendovereenkomsten tussen uitzendkrachten en een uitzendonderneming, indien en voor zover de omvang van de uitzendloonsom ten minste 50 procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis van die uitzendonderneming bedraagt, behoudens dispensatie op grond van artikel 4 van de CAO.
 • De CAO is niet van toepassing op de werkgever die als lid is toegelaten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Een overzicht van deze leden is te vinden op de website van de NBBU.
 • De CAO is niet van toepassing op de uitzendonderneming, die valt onder de werkingssfeeromschrijving van een andere bedrijfstak-CAO, tenzij die uitzendonderneming voldoet aan de in lid 4 genoemde cumulatieve vereisten.
 • De CAO blijft van toepassing, niettegenstaande het bepaalde in lid 3, op de uitzendonderneming die voldoet aan de volgende cumulatieve vereisten:
  1. de bedrijfsactiviteiten van de uitzendonderneming bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 BW, én
  2. de arbeidskrachten (uitzendkrachten) van die werkgever zijn voor ten minste 25 procent van de loonsom, of althans van het in de desbetreffende CAO gehanteerde relevante kwantitatieve criterium (zoals arbeidsuren), betrokken bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf dan in de werkingssfeer van die andere CAO omschreven, én
  3. de werkgever zendt voor ten minste vijftien procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW, zoals nader gedefinieerd in artikel 1, lid 1 en 2, en artikel 2 van het Besluit Indeling Uitzendbedrijven van het Lisv d.d. 6 oktober 1999, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 49 van 9 maart 2000. Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit geldt dat de uitzendonderneming aan dit criterium heeft voldaan indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling is vastgesteld, én
  4. de uitzendonderneming is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeenverbindendverklaring gebonden is aan de desbetreffende andere CAO, én
  5. de uitzendonderneming is geen paritair afgesproken arbeidspool.

Lonen en onkostenvergoedingen

ABU-leden volgen in principe de lonen van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten gedurende de eerste 26 gewerkte weken bij één inlener. Na deze periode wordt het loonverhoudingsvoorschrift gevolgd. De betreffende inleners-CAO kan bepalen dat sommige werknemers als vakkracht zijn aan te merken. Voor vakkrachten geldt het loonverhoudingsvoorschrift direct.

Opzegtermijn in fase A
De ABU-CAO bepaalt dat de werknemer met een uitzendovereenkomst die langer dan 12 weken heeft geduurd, recht heeft op een aanzegtermijn, op straffe van een schadevergoeding door de uitzendonderneming. Het is raadzaam de inlener hiervan op de hoogte te stellen en dit expliciet op te nemen in de Algemene Voorwaarden of in het contract en/of de opdrachtbevestiging met de inlener.

Fasensysteem
In de ABU-CAO duurt fase A 78 weken voor kandidaten die nog geen 65 zijn. Voor 65-plussers duurt fase A maximaal 130 weken. Gedurende deze periode kan het uitzendbeding worden toegepast. Fase B duurt 104 weken. In deze periode kunnen er maximaal acht contracten voor bepaalde tijd worden aangegaan.

Bijzonder proeftijdbeding
De ABU-CAO kent een bijzonder proeftijdbeding. Deze regeling houdt in dat bij elke uitzendovereenkomst van drie maanden of langer, het bureau de mogelijkheid heeft met de werknemer opnieuw een proeftijd overeen te komen van maximaal zeven kalenderdagen, indien er sprake is van terbeschikkingstelling aan een nieuwe inlener die nog geen bekendheid heeft met de werknemer.

Scholing
De ABU-CAO kent een collectieve scholingsreservering voor de uitzendkrachten. Hiervoor wordt gedurende de eerste 78 gewerkte weken een percentage van de loonsom gereserveerd.

Spaarloonregeling
In de ABU-CAO is het verplicht de werknemer de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een spaarloonregeling, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de fiscale faciliteiten.

Verzekeringen

De ABU-CAO verplicht een 21% aanvulling op de wettelijke Ziektewet-uitkering in het eerste ziektejaar voor werknemers in fase A. In fase B en C gelden dezelfde percentages loondoorbetaling bij ziekte in het eerste ziektejaar, alleen moet dit dan door de werkgever worden betaald en krijgt de werknemer geen uitkering meer krachtens de Ziektewet. Sinds juli 2007 bestaat er een aanvullingsregeling tot 80% van het geldende loon voor het tweede ziektejaar. Beide te financieren via een verzekering of andere getroffen voorziening.

Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

> Branche-organisatie »


Opmerkingen
– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
– Alle CAO’s zijn gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek