loading
views

CAO Taxi 2014-2015 *

CAO Taxi met downloads van loontabel, functietabel, periodieken, vergoedingen en toeslagen uit deze CAO.

Nieuws
14-11-14 Wijziging AVV CAO Taxivervoer 2014-2015
07-04-14 AVV CAO Taxivervoer 2014-2015
11-10-13 Principeakkoord CAO Taxi 2014-2015
03-07-13 Payroll in taxibranche – goed informeren
02-01-13 Wijziging AVV CAO Taxivervoer 2012-2013
30-07-12 Europese uitzend beperking niet van invloed op taxi CAO
03-05-12 Please Payroll: overheid doet flexmarkt voor kleine taxibedrijven op slot
25-04-12 AVV CAO Taxivervoer 2012-2013
13-12-11 Taxichauffeurs via Randstad vallen onder CAO Taxivervoer
28-05-10 AVV CAO Taxivervoer 2010-2012
26-02-10 All-in uurloon in strijd met CAO
25-04-07 Akkoord CAO Taxivervoer 2007-2008

 

Formele naam CAO Taxivervoer
Ook bekend als CAO Taxi
Code loonheffing 679
SBI Code 493
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 07-11-2014
AVV Expiratiedatum 31-12-2015
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Taxivervoer 2014-2015 wijziging
> AVV CAO Taxivervoer 2014-2015
> AVV CAO Taxivervoer 2013 (07-03-13)
> AVV CAO Taxivervoer 2012-2013 wijziging
> AVV CAO Taxivervoer 2012-2013
> AVV CAO Taxivervoer 2010-2012
> AVV CAO Taxivervoer 2007-2008
CAO Ingangsdatum 01-01-2014
CAO Expiratiedatum 31-12-2015
Complete tekst(en) > CAO Taxivervoer 2014-2015 (01-10-14)
> CAO Taxivervoer 2014-2015
< CAO Taxivervoer 2009-2013 (januari 2013)
> CAO Taxivervoer 2009-2013

 

Looptijd Van 1-1-2009 Tot 31-12-2015
Loonsverhogingen datum 1-1-2015 percentage 1,00%
datum 1-1-2013 percentage 5,00%
datum 1-1-2012 percentage 5,30%
datum 1-1-2011 percentage 3,40%
datum 1-1-2010 percentage 2,40%
datum 1-7-2009 percentage 1,50%
Eenmalige uitkeringen datum 1-11-2015 bruto €75

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 40 uur
Loonbetaling per naar keuze per maand of vier weken
Berekening uurloon maandloon/173,3
ADV
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen per 01-2015 per 01-2014 per 01-2013 per 01-2012 per 01-2011
Functietabellen > functietabel
Toeslagen > toeslagen
Vergoedingen > vergoedingen
Periodieken > periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a nee
Aantal 3
Periode 36 maanden
Periodieken 3 maanden of meer
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten
CAO Taxivervoer 2009-2013

1.1 Werkingssfeer van deze CAO
(…)
Deze collectieve arbeidovereenkomst is niet van toepassing op:
• Uitzendondernemingen die lid zijn van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU);

• Uitzendondernemingen die lid zijn van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU);

• Uitzendondernemingen niet zijnde lid van NBBU of ABU, die weliswaar vallen onder de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer, doch die daarnaast voldoen aan de volgende cumulatieve vereisten:
a. de bedrijfsactiviteiten van de uitzendonderneming bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 BW, én
b. de arbeidskrachten (uitzendkrachten) van die werkgever zijn voor tenminste 25 procent van de loonsom, betrokken bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf dan in de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer omschreven, én
c. de werkgever zendt voor tenminste vijftien procent van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW, zoals nader gedefinieerd in artikel 1, lid 1 en 2, en artikel 2 van het Besluit Indeling Uitzendbedrijven van het Lisv d.d. 6 oktober 1999, gepubliceerd in de Staatscourant nummer 49 van 9 maart 2000. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit, geldt dat de uitzendonderneming aan dit criterium heeft voldaan indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling dan wel het Lisv is vastgesteld, én
d. de uitzendonderneming is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeenverbindendverklaring gebonden is aan de CAO Taxivervoer, én,
e. de uitzendonderneming is geen paritair afgesproken arbeidspool.

• Payroll-ondernemingen die lid zijn van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), tenzij deze binnen de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer vallen en niet voldoen aan de volgende cumulatieve vereisten:
a. de bedrijfsactiviteiten van deze payroll-onderneming bestaan uitsluitend uit payrollen én
b. de payroll-krachten in dienst van deze payroll-onderneming zijn voor tenminste 25 procent van de loonsom, betrokken bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf dan in de werkingssfeer van de CAO Taxivervoer omschreven, én
c. deze payroll-onderneming is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeenverbindendverklaring gebonden is aan de CAO Taxivervoer.
(…)

1.2 Definities
g. M.U.P.-kracht
De werknemer met wie in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat hij een Uitgestelde Prestatieplicht (M.U.P.-overeenkomst) heeft en op afroep werkzaamheden verricht (zie hoofdstuk 5).

h. Uitzendkracht
De ter beschikking gestelde arbeidskracht (zie hoofdstuk 6).

r. Uitzendkracht
De natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met een uitzendbureau arbeid verricht ten behoeve van de inlenende werkgever. Onder uitzendkrachten worden ook verstaan pay-rollers en gedetacheerden.

1.4.3 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de bepaling opgenomen dat de werknemer in dienst is voor een bepaalde periode.

5.1 De M.U.P.-kracht
De werknemer met een arbeidsovereenkomst Met een Uitgestelde Prestatieplicht (M.U.P.) verricht werkzaamheden op afroep. De werkgever doet een beroep op de M.U.P.-kracht als hij werk voor hem heeft. De tijden waarop de M.U.P.-kracht beschikbaar is om te werken, worden in onderling overleg vastgesteld tussen de werkgever en de M.U.P.-kracht.

5.2 Arbeidsovereenkomst M.U.P.-krachten
Een M.U.P.-arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. De CAO geldt ook voor M.U.P.-krachten, met uitzondering van de regels voor:
– Arbeidstijden (werkweek 2.1.1, arbeidstijd 2.1.2, pauze 2.1.4, normering rijtijd 2.1.5; normering woon-werkverkeer 2.1.6).
– Feestdagen (2.6).

5.3 Loontabellen M.U.P.-kracht identiek aan loontabellen rijdend personeel
De loontabellen voor M.U.P.-krachten (rijdend personeel) zijn gelijk aan de loontabellen voor rijdend personeel, zie artikel 3.3.

5.4.1 Vakantietoeslag en vakantiedagen M.U.P.-kracht
De vakantietoeslag en de vakantiedagen ontstaan naar rato van het aantal gewerkte uren. De M.U.P.-kracht kan ervoor kiezen het uit te betalen uurloon te laten verhogen met de vakantiedagen volgens onderstaande berekening en/of het uurloon te laten verhogen met de
vakantietoeslag (8%). Indien de MUP kracht ervoor kiest zijn uurloon te laten verhogen met de vakantiedagen dan geldt dat verhoogd uurloon als basisloon voor het berekenen van de vakantietoeslag (van 8 %).
(…)

5.4.2 Overuren M.U.P.-kracht
De M.U.P.-kracht valt onder de CAO-regels voor overuren en de overurenvergoeding. Zie voor de precieze regels de artikelen 3.10.3, 3.10.4 en 3.10.5

5.4.3 Ziekte M.U.P.-kracht
Voor M.U.P.-krachten met wisselende aantallen gewerkte uren wordt in geval van ziekte onder ‘naar tijdruimte vastgesteld brutoloon’ verstaan: het totale brutoloon over de laatste 13 volle weken voorafgaande aan de ziekte, gedeeld door 65 (dagen). Zie voor de precieze regels artikel 1.11.

6.1 Regels betreffende uitzendkrachten
1. De artikelen 2.1 (arbeidstijd rijdend personeel ), 2.2 (arbeidstijd niet rijdend personeel), 2.3 (dienstrooster) -echter met uitzondering van art. 2.3.2 (langer werken door de werknemer en intrekken roostervrije dag)-, 3.1(inschaling), 3.3 (lonen rijdend personeel), 3.4 (loonsverhoging rijdend personeel), 3.5 (inschalingsmatrix), 3.7 (functiebeschrijving niet rijdend personeel), 3.8 (lonen niet rijdend personeel), 3.9 (loonsverhoging niet rijdend personeel), 3.10.2 (onregelmatigheidstoeslag) 3.10.3 (overurenvergoeding), 3.10.4 (meeruren en overuren door de parttimer) en de bepalingen in hoofdstuk 7 van deze CAO zijn van overeenkomstige toepassing op de uitzendkracht als vakkracht (en op de uitzendkracht die langer dan 26 weken werkzaam is bij een werkgever), met dien verstande dat voor die vakkracht respectievelijk uitzendkracht de bij zijn functie behorende loonschaal geldt naar rato van het aantal gewerkte uren en met dien verstande dat met ‘werkgever’ steeds ‘inlener’ bedoeld wordt.

2. Als vakkracht wordt aangemerkt de uitzendkracht die als taxichauffeur wordt uitgezonden en in het bezit is van een geldige chauffeurspas.

3. De uitzendorganisatie dient aan de uitzendkrachten en vakkrachten de bij de functie behorende loonschaal en toeslagen naar rato van het aantal gewerkte uren te betalen met inachtneming van lid 1.

4. De werkgever dient zich er van te verzekeren dat aan uitzendkrachten en vakkrachten die aan zijn onderneming te beschikking zijn gesteld loon, overige vergoedingen en premies worden betaald overeenkomstig lid 1.

6.2 Regels betreffend uitzendbureaus
NEN – regeling
1a. De werkgever is verplicht zich er van te verzekeren dat ten aanzien van werknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedurende deze periode de relevante wettelijke verplichtingen door de uitlener worden nageleefd.
b. De werkgever is verplicht zich er van te verzekeren dat ten aanzien van werknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedurende deze periode de betaling van de van toepassing zijnde pensioenpremie van de uitlener plaatsvindt.
c. De werkgever is verplicht zich er van te verzekeren dat ten aanzien van werknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld gedurende deze periode de afdracht aan de voor de uitlener van toepassing zijnde bedrijfstakfondsen plaatsvindt.

2. De werkgever wordt geacht het bepaalde onder lid 1 van dit onderdeel te zijn nagekomen indien hij gebruik maakt van gecertificeerde bedrijven die ingeschreven staan in het Register Normering Arbeid en lid zijn van ABU of NBBU. Het eerdergenoemde register is te vinden op www.normeringarbeid.nl.

6.3 Regels betreffende inhuur
De werkgever mag niet meer dan 15% van de vigerende bruto loonsom (CAO loonsom en kosten ingehuurd personeel) aanwenden voor de inhuur van werknemers die niet onder de werkingssfeer van de CAO taxivervoer vallen.

 

Opmerkingen
– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek