loading
views

CAO Bouw 2014 * | Bouwnijverheid

CAO Bouw, CAO Bouwnijverheid met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen.

Nieuws
08-08-14 AVV CAO Bouw 2014 (05-08-14)
21-06-14 AVV CAO Bouw 2014
10-03-14 Akkoord CAO Bouw 2014
06-12-13 AVV CAO Bouw 2013-2014
15-08-13 AVV CAO Bouw 2013-2014
28-05-13 AVV CAO Bouw 2013-2014
24-12-12 AVV CAO Bouw 2012-2014
24-03-12 Principeakkoord CAO Bouw 2012
15-04-11 Wijziging AVV CAO Bouwnijverheid 2011
27-02-11 AVV CAO Bouwnijverheid 2011
03-05-10 Principeakkoord CAO Bouwnijverheid 2011
15-02-10 Bouwbedrijven krijgen ook vorst-WW
12-02-10 Wijziging Bouw-CAO rond vorst-WW?
22-12-09 WW bij onwerkbaar weer
12-11-09 AVV CAO Bouw 2009-2010 (CAO Bouwnijverheid)
10-02-09 Pensioenfonds uitzendkrachten en bouw verplicht
15-10-08 Correctie ‘Geen WW meer bij vorstverlet’
09-08-08 Geen WW meer bij vorstverlet
06-12-07 Overeenkomst over Tijdsparen Bouwnijverheid
25-09-07 AVV CAO Bouw 2007-2009 (CAO Bouwnijverheid)
15-01-07 Akkoord CAO Bouw 2007-2009 (CAO Bouwnijverheid)
09-01-07 Bouwsector: loonstijging 7,25 % in 2007
06-04-06 Principeakkoord voor uitzendkrachten in de bouw

Formele naam CAO Bouwnijverheid
Ook bekend als CAO Bouw
Code loonheffing 10
SBI code 410
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 09-08-2014
AVV Expiratiedatum 31-12-2014
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Bouw 2014 (05-08-14)
> AVV CAO Bouw 2014
> AVV CAO Bouw 2013-2014 (06-12-13)
> AVV CAO Bouw 2013-2014 (13-08-13)
> AVV CAO Bouw 2013-2014 (24-05-13)
> AVV CAO Bouw 2012-2014 (18-12-12)
> AVV CAO Bouw 2011 (08-04-11)
> AVV CAO Bouw 2011
> AVV CAO Bouw 2009-2010
> AVV CAO Bouw 2007-2009
CAO Ingangsdatum 01-01-2014
CAO Expiratiedatum 31-12-2014
Complete tekst(en) > CAO Bouw 2014 (08-07-14)
> CAO Bouw 2014 (30-04-14)
> CAO Bouw 2014
> CAO Bouw 2012 – 2014 (22-10-13)
> CAO Bouw 2012-2014 (01-07-13)
> CAO Bouw 2012 (07-05-13)
> CAO Bouw 2012 (12-11-12)
> CAO Bouw 2012
> CAO Bouw 2011
> Principeakkoord CAO Bouw 2011
> CAO Bouw 2009-2010
> CAO Bouw 2009-2010 extra informatie
> CAO Bouw 2007-2009
CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten
CAO Bouw 2012-2014.
a. Onder verwijzing naar artikel 2 lid 3 van deze cao is de volledige cao van toepassing op uitzendondernemingen die voor meer dan 50% van de loonsom op jaarbasis arbeidskrachten ter beschikking stellen aan werkgevers als bedoeld in artikel 1 lid 3 en/of lid 5 van deze cao en die geen lid zijn van de ABU of de NBBU.
b. De inlenende werkgever is gehouden erop toe te zien dat de
uitzendondernemingen die voldoen aan één van de volgende vereisten, de in hun  onderneming werkzame uitzendkrachten belonen conform de bepalingen van de onderhavige cao zoals die zijn opgesomd in de leden 2 tot en met 9 van dit artikel:
– de uitzendonderneming stelt voor 50% van de loonsom of minder arbeidskrachten ter beschikking van werkgevers als bedoeld in artikel 1 lid 3 en/of lid 5 van de onderhavige cao;
– de uitzendonderneming is lid van de ABU of NBBU.

2. Voor vakkrachten in bouwplaatsfuncties:
Artikel 7, artikel 18, artikel 23, artikel 24, artikel 25, artikel 26a lid 1, 2, 3, 7 en 8, artikel 29 (m.u.v. lid 1b), artikel 30, artikel 32a (m.u.v. de laatste volzin van lid 1 sub i), artikel 32b, artikel 33, artikel 34, artikel 35a lid 1 en 2, artikel 36a (m.u.v. lid 3b en 4), artikel 41a lid 1 en 4, artikel 42a t/m 42d, artikel 44, artikel 45, artikel 50, artikel 51, artikel 55 lid 1 en 2, artikel 56, artikel 70a, artikel 70b, artikel 71 en artikel 85a 1.

3. Voor vakkrachten in uta-functies:
Artikel 7, artikel 18, artikel 23 lid 1, 2 en 5 t/m 9, artikel 24, artikel 25 lid 1 en 5, artikel 26b lid 1, 2, 6, 10 en 11, artikel 31, artikel 35b lid 1, 2 en 5, artikel 36b (m.u.v. lid 5 en 8), artikel 41b (m.u.v. lid 4), artikel 43 (m.u.v. lid 4a), artikel 44, artikel 54, artikel 70a, artikel 70c en artikel 85b 2.

4. Voor nieuwkomers in bouwplaatsfuncties:
Artikel 7, artikel 18, artikel 23, artikel 24, artikel 25, artikel 29 (m.u.v. lid 1b), artikel 30, artikel 32a (m.u.v. de laatste volzin van lid 1 sub i), artikel 32b, artikel 33, artikel 41a lid 1 en 4, artikel 42a t/m 42d, artikel 44, artikel 50, artikel 55 lid 1 en 2, artikel 56, artikel 70a, artikel 70b en artikel 71.

5. Voor nieuwkomers in uta-functies:
Artikel 7, artikel 18, artikel 23 lid 1, 2 en 5 t/m 9, artikel 24, artikel 25 lid 1 en 5, artikel 31, artikel 41b (m.u.v. lid 4), artikel 43 (m.u.v. lid 4a), artikel 44, artikel 54, artikel 70a en artikel 70c.

6. De van toepassing zijnde cao-bepalingen als bedoeld onder lid 2 tot en met 5 van dit artikel, worden nader uitgewerkt en verbijzonderd in bijlage 2 van deze cao.

7. Onder vakkracht in bouwplaatsfuncties wordt in dit artikel verstaan de uitzendwerknemer die: a. ingevolge een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) een opleiding volgt als bedoeld in artikel 42b en 42c; of b. in het bezit is van een diploma of praktijkcertificaat van een opleiding als bedoeld in artikel 42a; of c. als vakvolwassene een beroepsopleiding in de bouw volgt; of d. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouwwerkzaamheden in de zin van de CAO voor de Bouwnijverheid heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendarbeid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van de uitzendarbeid in de bouw).

8. Onder vakkracht in uta-functies wordt in dit artikel verstaan de uitzendwerknemer die: in het bezit is van een diploma op ten minste niveau 2 van de beroepsopleidende leerweg (BOL) in een bouwtechnische richting; of b. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden uta-werkzaamheden in de zin van de CAO voor de Bouwnijverheid heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendarbeid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van de uitzendarbeid in de bouw).

9. Onder nieuwkomer in bouwplaatsfuncties en nieuwkomer in uta-functies wordt in dit artikel verstaan de uitzendwerknemer die ter beschikking wordt gesteld aan een onderneming die valt onder de werkingssfeer van deze cao en die niet valt onder de definitieomschrijving van een vakkracht als bedoeld in lid 7, respectievelijk lid 8.

10. Bovenstaande bepalingen zijn overeengekomen met partijen bij de ABU CAO voor Uitzendkrachten, de NBBU CAO voor Uitzendkrachten en de CAO voor de Bouwnijverheid en eveneens in de ABU CAO voor Uitzendkrachten en NBBU CAO voor Uitzendkrachten vastgelegd.

11. Op de naleving van bovenstaande bepalingen zal door alle in lid 10 genoemde partijen worden toegezien.

12. Bij de inleen van uitzendkrachten van in Nederland en in het buitenland gevestigde uitzendbureaus, mag alleen gebruik worden gemaakt van gecertificeerde uitzendbureaus in het Register Normering Arbeid.

13. Lid 12 is niet van toepassing in geval van (collegiaal) in- en uitlenen door bouwbedrijven of opleidingsbedrijven, alsmede ingeval uitzendbureaus een onderdeel uitmaken van bouwbedrijven of opleidingsbedrijven.

 

Looptijd Van 1-4-2007 Tot 31-12-2014
Loonsverhogingen datum 1-8-2012 percentage 0,75%
datum 1-4-2012 percentage 1,00%
datum 1-7-2011 percentage 0,50%
datum 1-1-2011 percentage 0,50%
datum 1-10-2010 percentage 0,25%
datum 1-7-2010 percentage 0,50%
datum 1-1-2010 percentage 0,75%
datum 1-10-2009 percentage 0,50%
datum 30-6-2009 percentage 0,25%
datum 1-1-2009 percentage 1,50%
datum 1-7-2008 percentage 1,75%
datum 1-1-2008 percentage 1,50%
datum 1-7-2007 percentage 1,75%

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek  40 uur
Loonbetaling per keuze tussen maand of 4 weken
Berekening uurloon weekloon/40
ADV voor deze CAO hier niet beschreven,
zie CAO artikel 19
Toepassing jeugdlonen o.b.v. geboortedatum
Loontabellen per 08-2012
per 04-2012
per 07-2011
per 01-2011
per 10-2010
per 07-2010
per 01-2010
per 10-2009
per 07-2009
per 01-2009
per 07-2008
per 01-2008
per 07-2007
Functietabellen > functietabel
Toeslagen > toeslagen
Vergoedingen > vergoedingen
Periodieken niet beschreven in deze CAO
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a ja zie CAO artikel 1
Aantal 3
Periode 24 maanden
Onderbrekingen 3 maanden of meer

 

Opmerkingen
– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.
– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.
– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.
– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.
– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek