loading
views

CAO Bakkers 2014-2019 *

CAO Bakkersbedrijf met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen.

Nieuws
25-09-14 AVV CAO Bakkersbedrijf 2014-2015
24-04-14 Hernieuwd eindbod CAO Bakkers 2014
01-12-13 Eindbod CAO Bakkers 2013-2015
03-09-12 AVV CAO Bakkersbedrijf 2012-2017
17-04-12 Principeakkoord CAO Bakkers 2012-2013
27-02-12 AVV CAO Bakkersbedrijf 2012-2016
18-09-11 Principeakkoord CAO Bakkers 2011-2012
16-02-10 Dispensatie CAO voor bakkersbedrijven
30-10-09 Principeakkoord CAO Bakkersbedrijf 2009-2011
16-10-09 AVV CAO Bakkersbedrijf 2009-2013
09-06-08 Akkoord CAO Bakkersbedrijf 2008-2009
14-05-08 AVV CAO Bakkersbedrijf 2008-2012
23-09-07 Principeakkoord CAO Bakkersbedrijf 2007-2008

 

Formele naam CAO Bakkersbedrijf
Ook bekend als
Code loonheffing 1496
SBI Code 107
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum 26-09-2014
AVV Expiratiedatum 31-03-2015
Algemeen verbindend verklaard > AVV CAO Bakkers 2014-2015
> AVV CAO Bakkers 2012-2017
> AVV CAO Bakkers 2012-2016
> AVV CAO Bakkers 2009-2013
> AVV CAO Bakkers 2008-2012
CAO Ingangsdatum 01-04-2014
CAO Expiratiedatum 31-03-2019
Complete tekst(en) > CAO Bakkers 2014-2019 (27-06-14)
> CAO Bakkers 2014-2015
> Eindbod CAO Bakkers 2013-2015
> CAO Bakkers 2012-2013
> CAO Bakkers Bijlagen 2012-2013
> CAO Bakkers 2011-2012
> CAO Bakkers 2011-2012 bijlagen
> CAO Bakkers 2009-2011
> CAO Bakkers 2010-2011 Functie-uurloontabellen
> CAO Bakkers 2008-2009
> CAO Bakkers 2006-2007

 

Looptijd Van 1-8-2009 Tot 31-3-2015
Loonsverhogingen datum 1-9-2014 percentage 2,00%
datum 1-12-2012 percentage 0,50%
datum 1-6-2012 percentage 1,00%
datum 1-10-2011 percentage 0,90%
datum 1-1-2011 percentage 1,25%
datum 1-08-2010 percentage 1,15%
datum 1-1-2010 percentage 1,50%
Eenmalige uitkeringen datum 1-10-2014 percentage van 12*augustus maandloon + vakantietoeslag 1,35%

 

Basiskenmerken
Standaardwerkweek 38 uur
Loonbetaling per maand
Berekening uurloon per uur
ADV
Toepassing jeugdlonen niet beschreven
Loontabellen Loontabel per 09-2014 per 01-2013 per 12-2012 per 06-2012 per 10-2011 per 01-2011 per 08-2010 per 01-2010 per 06-2008 per 01-2008 per 10-2007
Functietabellen > functietabel
Toeslagen > toeslagen
Vergoedingen > vergoedingen
Periodieken > periodieken
Contracten afwijkend van art. BW 7:668a ja, zie CAO artikel 4.6
Aantal 6
Periode 72 maanden
Onderbrekingen 3 maanden of meer
CAO bepalingen met betrekking tot flexkrachten CAO Bakkersbedrijf 2009-2011

Hoofdstuk 13: SEKSUELE INTIMIDATIE

13.2: Uitbreiding begrip werknemer

Onder werknemers worden ten deze ook verstaan stagiaires, vakantiewerkers, uitzendkrachten en alle anderen die in de onderneming werkzaam zijn.

Hoofdstuk 14: EINDE DIENSTVERBAND

14.1: Opzegging

a. Een arbeidsovereenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

b. Bij opzegging van een arbeidsovereenkomst dient de toepasselijke opzegtermijn in acht genomen te worden. Indien de laatste dag van de opzegtermijn niet samenvalt met de laatste dag van een loonbetalingstijdvak, eindigt de arbeidsovereenkomst op de eerstvolgende laatste dag van een loonbetalingstijdvak.

c. Het is verboden de arbeidsovereenkomst in december feitelijk te laten eindigen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Hoofdstuk 15: WERKGELEGENHEID

15.2: Werkgelegenheid

Voor ondernemingen met meer dan 10 werknemers gelden de volgende bepalingen.

g. In situaties waarin de bedrijfsleiding het noodzakelijk acht van de diensten van een uitzendbureau gebruik te maken, zal de OR hierover worden geïnformeerd en geraadpleegd. De vakbonden hebben de bevoegdheid om over dit onderwerp inlichtingen te vragen.

15.3: Uitzendkrachten

a. De werkgever zal niet meer uren door uitzendkrachten laten werken dan 25% van het aantal uren, dat door werknemers, die een arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben, wordt gewerkt.

b. De werkgever (inlener) is verplicht zich ervan te verzekeren dat aan vakkrachten die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld, gedurende de eerste 26 weken van de terbeschikkingstelling loon en overige vergoedingen worden betaald overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van deze CAO, met dien verstande dat deze vakkrachten geacht worden te zijn ingedeeld in klasse A voor zover het productiepersoneel betreft, in groep 1 voor zover het administratief personeel betreft, in klasse I voor zover het winkelpersoneel betreft en in klasse 1 voor zover het bezorging betreft. Indien echter op de arbeidskracht een lagere functieklasse van toepassing is, kan hij geacht worden in die lagere functieklasse te zijn ingedeeld. Na de periode van 26 weken is op hen van toepassing het loon zoals dat in de voorgaande hoofdstukken van deze CAO is geregeld. Onder vakkrachten wordt hier verstaan: arbeidskrachten met een functie die is aangeduid in een van de zojuist genoemde hoofdstukken van deze CAO, en die ten minste een half jaar werkervaring in de bedrijfstak van het bakkersbedrijf hebben.

c. Tevens is de werkgever (inlener) verplicht zich ervan te verzekeren dat het uitzendbureau waarvan hij uitzendkrachten inleent voldoet aan de bepalingen van artikel 18.1 van deze CAO voor zover de daar bedoelde loonsom betrekking heeft op aan de werkgever (inlener) ter beschikking gestelde arbeidskrachten.

d. Ter nakoming van de in lid b en c bedoelde verplichtingen dient de werkgever (inlener):

1. voor zover het gaat om bepalingen inzake lonen en vergoedingen dan wel andere bepalingen die individuele arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten betreffen: in de overeenkomst van opdracht met het uitzendbureau onherroepelijk te bedingen dat het uitzendbureau de bedoelde CAO-bepalingen jegens de ter beschikking gestelde werknemers (uitzendkrachten) in acht zal nemen;

2. voor zover het gaat om bepalingen die verplichtingen voor uitzendondernemingen ten opzichte van CAO-partijen dan wel door CAO-partijen aangewezen rechtspersonen (stichtingen/fondsen) inhouden: in de overeenkomst van opdracht te bepalen dat deze CAO-bepalingen door de uitzendonderneming dienen te worden nageleefd.

e. Indien de werkgever gebruik maakt van een uitzendbureau dat rechtstreeks of door algemeen verbindend verklaring aan een CAO gebonden is waarin de doorwerking van een of meer van de in lid b en c genoemde bepalingen is geregeld, wordt hij geacht met betrekking tot die bepalingen de in lid d bedoelde verplichting te zijn nagekomen.

f. Indien en voor zover de werkgever (inlener) de in lid b en/of c bedoelde verplichtingen niet nakomt, is hij ten opzichte van de ingeleende uitzendkracht aansprakelijk voor naleving van de in die leden bedoelde CAO-bepalingen als ware de uitzendkracht bij de werkgever zelf in dienst.

g. Deze regeling inzake uitzendarbeid wordt schriftelijk gemeld bij partijen van de CAO voor Uitzendkrachten, onder overlegging van de in lid b en c bedoelde bepalingen.

15.4: Payrollwerknemers

a. De werkgever (inlener) is verplicht zich ervan te verzekeren dat aan payrollwerknemers die aan zijn onderneming ter beschikking zijn gesteld, worden betaald overeenkomstig het bepaalde in de hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en 6 van deze CAO.

b. De werkgever (inlener) is verplicht zich ervan te verzekeren dat het payrollbedrijf waarvan hij de payrollwerknemers inleent, voldoet aan de bepalingen van artikel 18.1 van deze CAO voor zover de daar bedoelde loonsom betrekking heeft op aan de werkgever (inlener) ter beschikking gestelde payrollwerknemers.

c. Ter nakoming van de in lid a en b bedoelde verplichtingen dient de werkgever (inlener):

1. voor zover het gaat om bepalingen inzake lonen en vergoedingen dan wel andere bepalingen die individuele arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers betreffen: in de overeenkomst van opdracht met het payrollbedrijf onherroepelijk te bedingen dat het payrollbedrijf de bedoelde CAO-bepalingen jegens de ter beschikking gestelde payrollwerknemers in acht zal nemen;

2. voor zover het gaat om bepalingen die verplichtingen voor payrollbedrijven ten opzichte van CAO-partijen dan wel door CAO-partijen aangewezen rechtspersonen (stichtingen/fondsen) inhouden: in de overeenkomst van opdracht te bepalen dat deze CAO-bepalingen door het payrollbedrijf dienen te worden nageleefd.

d. Indien de werkgever gebruik maakt van een payrollbedrijf dat rechtstreeks of door algemeen verbindend verklaring aan een CAO gebonden is waarin de doorwerking van een of meer van de in lid a en b genoemde bepalingen is geregeld, wordt hij geacht met betrekking tot die bepalingen de in lid c bedoelde verplichting te zijn nagekomen.

e. Indien en voor zover de werkgever (inlener) de in lid a en/of b bedoelde verplichtingen niet nakomt, is hij ten opzichte van de ingeleende payrollwerknemer aansprakelijk voor naleving van de in die leden bedoelde CAO-bepalingen als ware de payrollwerknemer bij de werkgever zelf in dienst.

f. Deze regeling inzake payrollwerknemers wordt schriftelijk gemeld bij partijen van de CAO voor Medewerkers van Payroll Ondernemingen, onder overlegging van de in lid a en b bedoelde bepalingen.

Hoofdstuk 18: SOCIAAL FONDS BAKKERSBEDRIJF

18.1: Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (onderdeel van 15.3)

a. De werkgever is jaarlijks een bijdrage verschuldigd aan de “Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf”.

b. Zij bedraagt jaarlijks 1 % van de voor zijn onderneming geldende loonsom. In afwijking van voorgaande zin zijn CAO-partijen overeengekomen dat de bijdrage over 2010 niet is verschuldigd. Voor het loonbegrip wordt uitgegaan van het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, met uitzondering van de bepaling terzake van de fiscale bijtelling van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.

c. De hierboven bedoelde bijdrage voorziet in heffingen terzake van:

de kosten ter bevordering van goede arbeidsverhoudingen en goede arbeidsomstandigheden in het bakkersbedrijf, een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de CAO Bakkersbedrijf, een goede toepassing van de werking van wettelijke regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid en een optimale werking van de arbeidsmarkt in het bakkersbedrijf.

d. De bepalingen van de statuten en reglementen van de “Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf” worden geacht een integrerend bestanddeel uit te maken van de CAO (zie bijlage D).

e. Dit artikel is niet van toepassing op leden van de Vereniging van Grootbedrijven in Levensmiddelen (VGL).

Hoofdstuk 21: DEFINITIES

21.12: Uitzendkrachten

Uitzendkrachten zijn arbeidskrachten die ter beschikking worden gesteld door, of door bemiddeling van derden. Op deze personen is artikel 15.3 Uitzendkrachten van toepassing.

 

Opmerkingen

– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.

– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.

– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.

– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.

– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek