loading
views

CAO BAT Niemeyer 2015-2017 | CAO British American Tobacco Niemeyer

CAO BAT Niemeyer, CAO British American Tobacco Niemeyer met nieuws en downloads van CAO-teksten

07-11-12 Akkoord CAO BAT Niemeyer 2012-2013
07-04-11 Principeakkoord CAO BAT Niemeyer 2011-2012


Formele naam CAO British American Tobacco Niemeyer
Ook bekend als Voorheen: CAO Koninklijke Theodorus Niemeyer
Code loonheffing 843
SBI code 120
Soort CAO bedrijfs
AVV Ingangsdatum
AVV Expiratiedatum
Algemeen verbindend verklaard nee
CAO Ingangsdatum 01-04-2015
CAO Expiratiedatum 31-03-2017
Complete tekst(en) > CAO BAT Niemeyer 2015-2017
> CAO BAT Niemeyer 2012-2015
> CAO BAT Niemeyer 2011-2012
> CAO BAT Niemeyer 2009-2011
> CAO BAT Niemeyer 2006-2008

CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten
CAO BAT Niemeyer 2009-2011

ARTIKEL 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER
8. Er zullen niet meer afroepcontracten afgesloten worden dan er bij de aanvang van deze CAO zijn, te weten voor de receptioniste.

ARTIKEL 5 INDIENSTTREDING EN ONTSLAG
1. Bij het aangaan van elke dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een kortere proeftijd wordt
overeengekomen. Bij twee opeenvolgende dienstverbanden kan geen 2e proeftijd
overeengekomen worden.

2. Een dienstverband kan worden aangegaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen:
a. voor bepaalde tijd
b. voor onbepaalde tijd
Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt het
dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.
(…)
6. Een dienstverband voor een bepaalde tijdsduur eindigt op het tijdstip genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst. Indien de dienstbetrekking wederom voor een bepaalde tijd wordt voortgezet, dient de werkgever dit ten minste één week voordien schriftelijk te bevestigen aan de werknemer. Het bepaalde in artikel 668 BW (opzeggingsvereiste voortgezette dienstbetrekking voor een bepaalde tijdsduur), alsmede het bepaalde in artikel 670 BW (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid en militaire dienst), is niet van toepassing op het in dit lid bedoelde dienstverband.

7. Een dienstverband voor het verrichten van een bepaald karwei eindigt bij het
gereedkomen van het karwei waarvoor het dienstverband werd aangegaan. Een
dienstverband voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard eindigt door de werkgever of de werknemer met een termijn van een dag, welke termijn na een dienstverband van twee maanden wordt verlengd tot zeven dagen tegen elke dag van de week. Het bepaalde in de in lid 6 bedoelde artikelen van het BW is niet van toepassing op de in dit lid bedoelde dienstverbanden.

ARTIKEL 14B. EINDEJAARSUITKERING
(…)
3. In afwijking van artikel 17 lid 5 is de eindejaarsuitkering niet van toepassing voor uitzendkrachten.

ARTIKEL 17 VREEMDE WERKNEMERS
1. De werkgever laat structureel werk verrichten door BAT NIEMEYER werknemers. Uitzendkrachten zullen aan de orde zijn wanneer er geen sprake is van werkzaamheden die als vast kunnen worden beschouwd tenzij het gaan om vervanging wegens ziekte, pieken etc. De werkgever zal het algemeen beleid voor het inlenen van arbeidskrachten (niet zijnde vakantiewerkers) en het uitbesteden van werk bespreken in de OR. Van koppelbazen wordt geen gebruik gemaakt.

2. Indien de werkgever overweegt om in afwijking van het in lid 1 geformuleerde beleid uitleenkrachten aan te trekken om werkzaamheden te verrichten welke naar hun aard door de werknemers in zijn dienst plegen te worden verricht, zal hij daarover vooraf overleg plegen met de OR of een hieruit te benoemen commissie.

3. De werkgever zal bij het in lid 2 bedoelde overleg de OR informeren omtrent:
– naam en adres van degene(n) bij wie de vreemde werknemers in dienst zijn dan wel van degene(n) die de vreemde werknemers ter beschikking stelt (stellen);
– de vergunning als bedoeld in de wet;
– aard en geschatte duur van de werkzaamheden;
– aantal, namen en leeftijden van de vreemde werknemers;
– de arbeidsvoorwaarden van de vreemde werknemers.

4. De werkgever zal tewerkstelling van elke vreemde werknemer afzonderlijk beperken tot ten hoogste 6 maanden achtereen.

5. Vreemde werknemers (inleenkrachten via uitzendbureaus) zullen gedurende de eerste 26 weken worden beloond volgens de bepalingen van de ABU CAO. Na die 26 weken zijn de bepalingen van deze CAO (Niemeyer) van toepassing.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek