loading
views

CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019 *

CAO Uitzendkrachten NBBU met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen.

Nieuws
23-01-17 Let op: Kostprijs verhogende wijziging in ABU- en NBBU-CAO

06-12-16 ABU en NBBU werken aan gezamenlijke CAO
11-12-15 Verplichting verstrekken scholingsverklaring verdwijnt
01-12-15 WWZ overgangsrecht NBBU-CAO voor Uitzendkrachten
07-07-15 NBBU dispensatie werkingssfeer ABU-CAO verlengd
22-04-14 NBBU NEE
22-04-14 Principeakkoord CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019
17-04-14 CAO-onderhandelingen NBBU en CNV mislukt
28-11-13 Akkoord CAO Uitzendkrachten NBBU 2014
24-07-13 Principeakkoord Pensioen CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU
05-12-12 CNV: Stand van zaken CAO NBBU Uitzendkrachten
07-03-12 Marcel van Loon: Weeffoutje in de CAO bij compensatie-uren?
15-12-09 NBBU-leden uitgezonderd van AVV Schilders-CAO
02-12-09 NBBU voert cao-wijzigingen door
03-06-09 Nu ook één wachtdag mogelijk in CAO NBBU
27-05-09 Wijzigingen in cao-controle NBBU
25-03-09 65-plusregeling in de NBBU-CAO
11-12-08 Eerste CAO NBBU met De Unie “historisch moment”
11-12-08 NBBU CAO voor uitzendkrachten focust op meer werken
01-12-08 NBBU CAO voor Uitzendkrachten verlengd
08-08-08 Onderhandelingen NBBU CAO van start
30-07-08 Overleg nwe CAO Uitzendkrachten (NBBU)
23-11-07 Wijziging NBBU-CAO per 1-1-2008
23-11-07 NBBU treedt toe tot SFU


Modelovereenkomsten

Download gratis voorbeelden van contracten. Meer »


Formele naam CAO voor Uitzendkrachten (NBBU)
Ook bekend als CAO NBBU
Code loonheffing 1060
SBI Code 782
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum
AVV Expiratiedatum
Algemeen verbindend verklaard nee
CAO Ingangsdatum 01-06-2014
CAO Expiratiedatum 31-05-2019
Complete tekst(en) > CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019 (29-12-16)
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019 (29-06-16)
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019 (07-01-16)
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019 (25-06-15)
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019 (06-01-15)
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2014-2019
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2014
> Principeakkoord Pensioen CAO Uitzendkrachten ABU en NBBU
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2009-2013, januari 2013
> CAO Uitzendkrachten NBBU 2009-2013, januari 2012> CAO Uitzendkrachten NBBU 2009-2013, dec 2009> CAO Uitzendkrachten NBBU 2009-2013

> CAO Uitzendkrachten NBBU 2004-2008, juli 2007

> CAO Uitzendkrachten NBBU 2004-2008, juli 2006

CAO bepalingen met
betrekking tot flexkrachten
Sociaal Fonds CAO SFU >>

 

Loonsverhogingen datum  percentage
Eenmalige uitkeringen datum

 

 Basiskenmerken
 Standaardwerkweek  40 uur
 Loonbetaling per  uur
 Berekening uurloon  per uur
 ADV  zoals bij inlener
 Toepassing jeugdlonen  zoals bij inlener
 Loontabellen  > loontabel
 Functietabellen  > functietabel
 Toeslagen  > toeslagen
 Vergoedingen  > vergoedingen
 Periodieken  > periodieken
 Contracten afwijkend van

art. BW 7:668a

 ja, voor deze CAO hier niet beschreven,

zie CAO-artikel 12

 


Vakbonden

De NBBU-CAO is tot stand gekomen met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de LBV.

Werkingssfeer

De NBBU-CAO is van toepassing op leden van de NBBU. Voor de NBBU-leden die meer dan 75% uitzenden naar de sector Metaal- en Technische bedrijfstakken geldt er een aparte regeling.

Lonen en onkostenvergoedingen

De NBBU-CAO voor Uitzendkrachten neemt voor wat betreft de lonen en onkostenvergoeding het loonverhoudingsvoorschrift van de Waadi als uitgangspunt aan, te weten:

Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt is aan deze arbeidskrachten loon en overige vergoedingen verschuldigd overeenkomstig het loon en overige vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming bij welke de terbeschikkingstelling plaatsvindt.

Opzegtermijn in fase 1 en 2

De NBBU-CAO bepaalt dat elke uitzendovereenkomst tijdens fase 1 en 2 van rechtswege eindigt zonder dat opzegging nodig is.

Fasensysteem

In de NBBU-CAO duurt Fase 1 26 gewerkte weken en fase 2 104 gewerkte weken. Het uitzendbeding kan gedurende 130 weken worden toegepast. Fase 3 duurt 52 weken. In deze periode kunnen er maximaal vier uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Voor 65-plussers kent de CAO een apart fasensysteem, dat met name in fase 3 sterk afwijkt van het ‘gewone’ systeem. Fase 3 duurt 364 kalenderwerken waarbinnen maximaal 28 overeenkomsten mogen worden gesloten. Het komt erop neer dat iemand tot zijn 72e door kan werken, voordat hij in fase 4 komt.

Bijzonder proeftijdbeding

De NBBU-CAO kent geen bijzonder proeftijdbeding.

Scholing

In de NBBU CAO staat dat een bureau een collectieve scholingsreservering moet maken van waaruit werknemers die dat wensen, geschoold worden. De premie hiervoor wordt berekend als percentage van de loonsom van alle uitzendkrachten die nog geen 78 weken hebben gewerkt.

Spaarloonregeling

In de NBBU-CAO wordt geen vermelding gedaan van een spaarloonregeling.

Verzekeringen

De NBBU CAO verplicht een 20% aanvulling op de wettelijke Ziektewet-uitkering voor werknemers in fase 1 & 2, via een verzekering of via een andere getroffen voorziening. In het tweede ziektejaar valt het loon terug naar de wettelijke regelingen.

Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

> Branche-organisatie »


Opmerkingen

– Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.

– De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.

– Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.

– In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.

– Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek