loading
views

CAO UMC 2015-2018 * | CAO Universitair Medische Centra

  CAO UMC (Universitair Medische Centra) met nieuws en downloads van CAO-teksten

  Nieuws
  10-06-15 Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2015-2018
  08-07-13 Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2013-2015
  12-05-11 Akkoord CAO UMC 2011-2013
  17-03-08 Akkoord UMC 2008-2011
  04-06-07 Akkoord CAO UMC 2007

   

  Formele naam CAO Universitair Medische Centra, CAO UMC
  Ook bekend als CAO-UMC, voorheen CAO Academische Ziekenhuizen
  Code loonheffing 1618
  SBI Code 861
  Soort CAO branche
  AVV Ingangsdatum
  AVV Expiratiedatum
  Algemeen verbindend verklaard nee
  CAO Ingangsdatum 01-04-2013
  CAO Expiratiedatum 31-03-2015
  Complete tekst(en) > Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2015-2017
  > CAO UMC 2013-2015
  > Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2013-2015
  > CAO UMC 2011-2013
  > Akkoord CAO UMC 2011-2013
  > CAO UMC 2008-2011
  CAO bepalingen met betrekking
  tot flexkrachten
  Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2015-2018
  Universitaire ziekenhuizen gaan meer vaste contracten aanbieden. Tijdelijke en onzekere contracten, zoals het nul-urencontract, worden vermeden of alleen in uitzonderlijke gevallen toegepast.


  CAO UMC 2013-2015
  Flex en zekerheid
  Artikel 2,3 van de CAO UMC wordt aangevuld met:
  Bij een dienstverband voor bepaalde tijd dient de reden of tijdsduur te worden vermeld. Daar waar tijdens de looptijd van deze cao dwingende wetgeving van kracht wordt, wordt deze toegepast.


  CAO UMC 2008-2011

  Artikel 1.1.2 Onvolledige arbeidsduur
  De CAO gaat uit van een medewerker met een volledige arbeidsduur. Medewerkers met een onvolledige arbeidsduur hebben naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op bepalingen uit deze CAO, tenzij in de CAO uitdrukkelijk anders is bepaald, of als dit uit de aard van de regeling blijkt.

  Artikel 2.4 Dienstverband voor bepaalde tijd
  Het dienstverband voor bepaalde tijd wordt aangegaan bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor de duur van een opleiding of als onbezoldigd medewerker.

  Artikel 2.5 Opvolgende dienstverbanden voor bepaalde periode en bepaald werk

  1 Het aantal elkaar opvolgende dienstverbanden voor een bepaalde periode zoals bedoeld in artikel 2.4.2 en/of voor een bepaald werk zoals bedoeld in artikel 2.4.3 bedraagt ten hoogste drie. Indien meer dan drie dienstverbanden voor een bepaalde periode en/of voor een bepaald werk elkaar opvolgen met eventuele tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt het laatste dienstverband als

  aangegaan voor onbepaalde tijd.

  2 Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 2.4.2 bedraagt de totale duur van elkaar opvolgende dienstverbanden voor een bepaalde periode en voor een bepaald werk ten hoogste vijf jaar. Na afloop van deze maximale termijn kan de werkgever aansluitend het dienstverband ten hoogste eenmaal verlengen voor een termijn van maximaal zes maanden, mits dit dienstverband wordt aangegaan voor het afronden van een bepaald werk en daarmee het maximum aantal van drie elkaar opvolgende dienstverbanden niet wordt overschreden. Met ingang van de dag waarop maximale termijn, vermeerderd met zes maanden, wordt overschreden, geldt het laatste dienstverband als aangegaan voor onbepaalde tijd.

  3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende dienstverbanden met verschillende werkgevers, indien die werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn.

  Artikel 2.6 Voortgezet dienstverband

  1 Als de medewerker met kennelijke instemming van de werkgever de werkzaamheden voortzet na het verstrijken van de tijd waarvoor het dienstverband is aangegaan, wordt het dienstverband geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, en op dezelfde voorwaarden wederom te zijn aangegaan.

  2 Als door toepassing van het eerste lid de maximale termijn voor aanstelling voor bepaalde tijd, dan wel het maximum aantal elkaar opvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd, zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk, wordt overschreden, geldt het laatste dienstverband als aangegaan voor onbepaalde tijd.

  Artikel 4.14 Uitzendkrachten

  Overeenkomstig artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan het UMC aan deze arbeidskrachten een beloning verschuldigd overeenkomstig de bezoldiging die de werkgever toekent aan medewerkers die in dienst van het UMC werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies. Partijen bij deze CAO zullen deze bepaling ter kennis brengen van de Stichting Meldingsbureau Uitzendbranche, zoals vereist is op grond van de CAO voor Uitzendkrachten.

   

  Looptijd Van 1-1-2008 Tot 31-3-2015
  Loonsverhogingen datum 1-8-2014 percentage 1,00%
  datum 1-1-2014 percentage 0,72%
  datum 1-10-2013 percentage 1,00%
  datum 1-8-2012 percentage 1,60%
  datum 1-8-2011 percentage 1,00%
  datum 1-3-2010 percentage 1,95%
  datum 1-3-2009 percentage 1,95%
  datum 1-3-2008 percentage 2,10%
  Eenmalige uitkeringen datum 1-1-2015 bruto bedrag € 200
  datum 1-7-2014 bruto bedrag € 300
  van 12 maal november 2012 salaris datum 1-12-2012 percentage 0,25%

   

  Basiskenmerken
  Standaardwerkweek 36 uur per week
  Loonbetaling per maand
  Berekening uurloon 0,641% van het maandsalaris
  ADV
  Toepassing jeugdlonen vervallen per 1-10-2013
  Loontabellen per 08-2014 per 01-2014 per 10-2013 per 08-2012 per 03-2010 per 03-2009 per 03-2008
  Functietabellen functietabel
  Toeslagen toeslagen
  Vergoedingen vergoedingen
  Periodieken periodieken
  Contracten afwijkend van art. BW 7:668a
  Aantal
  Periode 36 maanden
  Onderbrekingen 3 maanden

   

  Opmerkingen

  – Het belangrijkste doel van deze informatie is inzicht te verschaffen in die onderdelen van de CAO die voor medewerkers van uitzendbureaus belangrijk zijn voor het bepalen van de juiste ‘inlenersbeloning’.

  – De CAO is gestandaardiseerd weergegeven, er is niet gestreefd om alle elementen volledig te beschrijven. Er kunnen dus uitzonderingssituaties zijn of afwijkende afspraken voor bepaalde groepen werknemers. Bijvoorbeeld extra ADV voor oudere werknemers. Ook kunnen er in de CAO meer vergoedingen zijn opgenomen dan hier worden genoemd. Dergelijke informatie is terug te vinden in de complete tekst.

  – Vaak zijn er tijd-voor-tijd regelingen afgesproken voor overwerk en/of feestdagen. Die regelingen zijn hier niet vermeld. In deze informatie is de vergoeding in geld opgenomen. Ook de ADV is omgerekend naar een percentage van het loon.

  – In de loontabellen kunnen kleine afrondingsverschillen zitten. Deze zijn ontstaan door het terugrekenen van periodelonen naar uurlonen.

  – Loontabellen worden pas aangepast als een CAO definitief is goedgekeurd door de betrokken partijen. Principeakkoorden worden dus niet in de loontabellen verwerkt.


Gerelateerd nieuws

 • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek