Xday

CAO UMC 2013-2015 | CAO Universitair Medische Centra

Laatste update: 04-02-2014 00:45
Gelezen: 11040 keer
CAO UMC 2013-2015 | CAO Universitair Medische Centra

CAO UMC (Universitair Medische Centra) met nieuws en downloads van CAO-teksten

Nieuws

08-07-13 Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2013-2015
12-05-11 Akkoord CAO UMC 2011-2013
17-03-08 Akkoord UMC 2008-2011
04-06-07 Akkoord CAO UMC 2007

 

Formele naam CAO Universitair Medische Centra, CAO UMC
Ook bekend als CAO-UMC, voorheen CAO Academische Ziekenhuizen
Code loonheffing 1618
SBI Code 861
Soort CAO branche
AVV Ingangsdatum
AVV Expiratiedatum
Algemeen verbindend verklaard nee
CAO Ingangsdatum 01-04-2013
CAO Expiratiedatum 31-03-2015
Complete tekst(en) > CAO UMC 2013-2015
> Onderhandelaarsakkoord CAO UMC 2013-2015
> CAO UMC 2011-2013
> Akkoord CAO UMC 2011-2013
> CAO UMC 2008-2011
CAO bepalingen met betrekking tot flexkrachten CAO UMC 2013-2015
Flex en zekerheid
Artikel 2,3 van de CAO UMC wordt aangevuld met:
Bij een dienstverband voor bepaalde tijd dient de reden of tijdsduur te worden vermeld. Daar waar tijdens de looptijd van deze cao dwingende wetgeving van kracht wordt, wordt deze toegepast.


CAO UMC 2008-2011

Artikel 1.1.2 Onvolledige arbeidsduur
De CAO gaat uit van een medewerker met een volledige arbeidsduur. Medewerkers met een onvolledige arbeidsduur hebben naar evenredigheid van hun arbeidsduur aanspraak op bepalingen uit deze CAO, tenzij in de CAO uitdrukkelijk anders is bepaald, of als dit uit de aard van de regeling blijkt.

Artikel 2.4 Dienstverband voor bepaalde tijd
Het dienstverband voor bepaalde tijd wordt aangegaan bij wijze van proef, voor een bepaalde periode, voor een bepaald werk, voor de duur van een opleiding of als onbezoldigd medewerker.

Artikel 2.5 Opvolgende dienstverbanden voor bepaalde periode en bepaald werk

1 Het aantal elkaar opvolgende dienstverbanden voor een bepaalde periode zoals bedoeld in artikel 2.4.2 en/of voor een bepaald werk zoals bedoeld in artikel 2.4.3 bedraagt ten hoogste drie. Indien meer dan drie dienstverbanden voor een bepaalde periode en/of voor een bepaald werk elkaar opvolgen met eventuele tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt het laatste dienstverband als

aangegaan voor onbepaalde tijd.

2 Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde lid van artikel 2.4.2 bedraagt de totale duur van elkaar opvolgende dienstverbanden voor een bepaalde periode en voor een bepaald werk ten hoogste vijf jaar. Na afloop van deze maximale termijn kan de werkgever aansluitend het dienstverband ten hoogste eenmaal verlengen voor een termijn van maximaal zes maanden, mits dit dienstverband wordt aangegaan voor het afronden van een bepaald werk en daarmee het maximum aantal van drie elkaar opvolgende dienstverbanden niet wordt overschreden. Met ingang van de dag waarop maximale termijn, vermeerderd met zes maanden, wordt overschreden, geldt het laatste dienstverband als aangegaan voor onbepaalde tijd.

3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende dienstverbanden met verschillende werkgevers, indien die werkgevers ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn.

Artikel 2.6 Voortgezet dienstverband

1 Als de medewerker met kennelijke instemming van de werkgever de werkzaamheden voortzet na het verstrijken van de tijd waarvoor het dienstverband is aangegaan, wordt het dienstverband geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste voor een jaar, en op dezelfde voorwaarden wederom te zijn aangegaan.

2 Als door toepassing van het eerste lid de maximale termijn voor aanstelling voor bepaalde tijd, dan wel het maximum aantal elkaar opvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd, zoals voorgeschreven in dit hoofdstuk, wordt overschreden, geldt het laatste dienstverband als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4.14 Uitzendkrachten

Overeenkomstig artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs is degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan het UMC aan deze arbeidskrachten een beloning verschuldigd overeenkomstig de bezoldiging die de werkgever toekent aan medewerkers die in dienst van het UMC werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies. Partijen bij deze CAO zullen deze bepaling ter kennis brengen van de Stichting Meldingsbureau Uitzendbranche, zoals vereist is op grond van de CAO voor Uitzendkrachten.

Advertenties

van dale

Kostprijs 2014

Vacatureplein

Personalia

Jurisprudentie arbeidsrecht

Meest gelezen

 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing
 3. Minimumloon 2014 juli
 4. CAO Schoonmaak 2014-2016 *
 5. Kentering rechtspraak payrolling en allocatiefunctie
 6. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
 7. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf
 8. Premies 2014
 9. Principeakkoord CAO Metalektro 2013-2015 | CAO Grootmetaal
 10. CAO Metalektro 2013-2015 *
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (1441)
 2. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (977)
 3. Minimumloon 2014 juli (904)
 4. Kentering rechtspraak payrolling en allocatiefunctie (700)
 5. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (671)
 6. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (556)
 7. CAO Metalektro 2013-2015 * (444)
 8. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (372)
 9. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (328)
 10. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (328)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (7513)
 2. Minimumloon 2014 juli (5138)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (3869)
 4. CAO Schoonmaak 2014-2016 * (2980)
 5. CAO BVE 2014-2015 | CAO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (2787)
 6. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (2777)
 7. CAO Metalektro 2013-2015 * (2134)
 8. CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 * | CAO GHZ (1888)
 9. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (1738)
 10. Wat wijzigt er nu wél met ingang van 1 juli 2014?! (1723)
 1. CAO VVT 2013-2014 * | CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (276526)
 2. Principeakkoord CAO Metaal & Techniek 2013-2015 | CAO Kleinmetaal (92297)
 3. Loonbelasting tabellen 2014 | Loonheffing (81772)
 4. Minimumloon 2014 juli (77856)
 5. CAO Supermarkten 2014 * | CAO Levensmiddelenbedrijf (60024)
 6. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2013-2015 * (56240)
 7. Premies 2014 (55623)
 8. CAO Particuliere Beveiliging 2012-2013 * (52083)
 9. CAO Bakkers 2014-2019 * (48445)
 10. CAO Installatiebedrijf 2013-2015 * (45392)