loading
views

Kostprijs 2017 tips & tricks

Marcel Reijmers, FSGroep

Kostprijs 2017 tips & tricks
De berekening van de kostprijzen die gelden voor het nieuwe jaar zorgen op menig (hoofd)kantoor weer voor de nodige stress. Een onjuiste berekening kan de marge negatief beïnvloeden of u juist te duur maken t.o.v. de concurrentie. Zaak dus om het hele proces rondom kostprijsbepaling zorgvuldig aan te pakken. In dit artikel geven we daar een aantal handvatten voor. De uiteindelijke berekening zult u natuurlijk zelf moeten maken en daar bent u ook zelf verantwoordelijk voor. Marcel Reijmers van FlexKnowledge neemt u mee in de berekeningen voor 2017.

Laatste update: 16 december 2016

Wijzigingen

 • (15/11) Minimumloon per januari 2017 is gepubliceerd; tekst aangepast.
 • (29/11) Premies WW en WAO zijn gepubliceerd in de Staatscourant, Excel document aangepast
 • (10/12) CAO wijziging verwerkt waardoor ADV en toeslaguren duurder worden
 • (16/12) Franchise en maximum pensioengevend uurloon van StiPP toegevoegd

Waar bestaat de kostprijs uit?


De kostprijs bestaat uit een aantal elementen. Onderstaande lijst bevat de meest gangbare elementen.

 • De looncomponenten
  • Brutoloon
  • Wachtdagcompensatie
  • Reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kortverzuim/bijzonder verlof
  • Vakantiegeld
 • Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO
  • Aanvulling ziektewet van 70 naar 90/91%
  • Pensioenpremie
  • Afhankelijk van de contractvorm
   • Premie sociaal fonds
   • Scholing
   • Kosten voor leegloop en verzuim
 • Werkgeverslasten
  • Premie sectorfonds
  • Premie WAO/WIA
  • Gedifferentieerde premie Whk
  • Premie zorgverzekeringswet
  • Premie werkloosheidswet
  • Voorziening voor de transitievergoeding
 • Opslag voor kosten van de eigen organisatie

Wij hebben bovenstaande elementen in een excel-document verwerkt dat u als hulpmiddel kunt gebruiken. Als u deze sheets invult, krijgt u een beeld van de voorcalculatorische of commerciële kostprijs.

> Download Excel-document


Welke kostprijzen zijn er?


Er zijn eigenlijk twee ‘soorten’ kostprijsfactoren: de voorcalculatorische of commerciële kostprijsfactor en de nacalculatorische of ‘echte’ kostprijsfactor.

Voorcalculatorische kostprijsfactor
Dit is het getal waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd om de kostprijs te berekenen. Daarbovenop komt de bureaumarge om het tarief voor de klant te bepalen. Vaak worden kostprijsfactor en marge gecombineerd tot één getal en dat is dan de tarieffactor of de omrekenfactor.
De hoogte van de voorcalculatorische kostprijsfactor is vrij arbitrair en kan op vele manieren worden samengesteld. Als over ‘de kostprijs’ wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd deze variant bedoeld.

Nacalculatorische marge
Waar in de voorcalculatorische kostprijs voor elke kandidaat hetzelfde uitgangspunt wordt gehanteerd, worden in de nacalculatorische kostprijs individuele situaties berekend. Tijdens de verloning wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de franchises voor de pluspensioenregeling en afdrachtverminderingen. Deze nacalculatorische kostprijs kan dus per individu en per verloning anders zijn. De exacte waarde wordt bepaald in het verloningspakket.

De voorcalculatorische kostprijs wordt vaak berekend op basis van een aantal aannames en houdt bijvoorbeeld geen rekening met franchises. Daarom is er na de verloning een (meestal positief) verschil tussen deze en de ‘echte’ kostprijs. Dat is de verborgen marge. Hoe hoog die moet zijn, is een strategische keuze. In de praktijk is het zo dat naarmate overheadkosten van de organisatie hoger zijn, ook de commerciële kostprijs hoger is.


Welke elementen zijn al bekend?


Looncomponenten
De minimumlonen voor 2017 zijn bekend. De reserveringspercentages zijn bekend.

Werkgeverscomponenten die volgen uit de CAO

Totaal over Brutoloon Werkgeversdeel Werknemersdeel
Premie Basisregeling 2,6% 2,6% n.v.t.
Premie Plusregeling 12% 8% 4%
Franchise Plusregeling €6,32 n.v.t. n.v.t.
Max. pensioengevend uurloon €28,69
 • De premie sociaal fonds en scholing zijn onveranderd.
 • De kosten voor leegloop en verzuim zijn volledig organisatie-afhankelijk, die zult u dus zelf moeten bepalen.

Werkgeverslasten
De sectorpremies en de sectorale premies voor de werkhervattingskas zijn bekend, al gepubliceerd in de Staatscourant en daarom definitief. De premie Werkhervattingskas is op ondernemingsniveau door de Belastingdienst eind november / begin december meegedeeld. De premies voor WW, WIA en Zorgverzekering zijn definitief vastgesteld, en iets hoger dan de voorlopige premies die waren opgenomen in de ‘vaststelling van de begrotingsstaten’.

Voor 2017 worden de premies voor de WGA-vast en de WGA-flex voortaan als één premie gepresenteerd. Voor de uitzendbranche is een belangrijke wijziging dat de afwijkende maximale premie die er was voor de WGA is vervallen. De maximale premie is nu voor alle sectoren gelijk, namelijk 2,96%. Als u beseft dat dat maximum voor sector 52 in 2016 nog 8,2% was, dan betekent dat voor grote vervuilers een enorme kostenbesparing in 2017.

 • De premie WAO/WIA is bekend. Sinds 2014 is hierin ook de premie Kinderopvang opgenomen.
 • De gedifferentieerde premie Whk krijgt u van de Belastingdienst te horen of van uw verzekeraar als u eigen risicodrager bent.
 • De premie ZVW is bekend.
 • De premie WW is bekend.

CAO wijziging waardoor kostprijs van structurele vergoedingen stijgt, zoals ADV, ploegentoeslag en onregelmatigheidstoeslag
Op het laatste moment hebben ABU en NBBU een cao-wijziging doorgevoerd die volgt uit een recente uitspraak over het betalen van toeslagen tijdens vakantieperiodes. Die uitspraken kwamen er heel kort gezegd op neer dat een werknemer ook tijdens zijn vakantie recht heeft op doorbetaling van dergelijke toeslagen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat er over deze toeslagen geheel of gedeeltelijk géén reserveringen werden opgebouwd door uitzendkrachten. Dat moet nu wel gaan gebeuren. De kern is dat er vakantiedagen over de volledige toeslagen betaald moeten gaan worden. Echter: over vakantiedagen moet ook vakantiegeld en pensioenpremie worden betaald. Per saldo komt het er dus op neer dat toeslaguren en ADV-vergoedingen voortaan ongeveer dezelfde kostprijs hebben als normale uren.
Een overzicht van alle cao-wijzigingen per 1 januari in de cao van de ABU vindt u hier: https://www.abu.nl/nieuws/aanpassingen-cao-voor-uitzendkrachten-per-1-januari-2017

Sinds juli 2015 heeft u te maken met de transitievergoeding. Die moet betaald worden aan werknemers waarvan u minimaal twee jaar (opvolgend) werkgever bent geweest als u besluit geen nieuwe arbeidsovereenkomst meer te geven. Deze vergoeding moet betaald gaan worden over het volledige arbeidsverleden bij uw eigen organisatie en de organisaties waarvan u opvolgend werkgever bent. Dit laatste is vooral voor payrollers belangrijk om rekening mee te houden. Wij adviseren hier een voorziening voor op te nemen in de kostprijs of met de inleners afspraken te maken hierover. Voor het berekenen of voorspellen van de te betalen transitievergoeding heeft FlexKnowledge in samenwerking met ABU en NBBU een handige tool ontwikkeld. Meer informatie vindt u hier.

Kosten van de eigen organisatie
Of en hoeveel u van deze kosten in de berekeningen wilt meenemen, is een strategische keuze. Wij zien steeds vaker dat deze kosten niet of nauwelijks worden meegenomen in de kostprijsberekening, omdat de inleners transparantie vragen op dit gebied.


De berekeningen


Met het excel-document, de al bekende informatie en enkele aannames over uw eigen situatie kunt u een goede inschatting maken van de kostprijs voor 2017.

Als u er met het standaard excel-document niet helemaal uitkomt, behoefte heeft aan een nauwkeuriger berekening of andere ondersteuning nodig heeft bij de kostprijsberekening, kunt u hiervoor contact opnemen met FlexKnowledge.
Zodra alle kostprijselementen definitief zijn, hebben wij een geavanceerde tool beschikbaar om u hierbij te helpen. Deze werkt voor zowel sector 52 als de vaksectoren. Nieuw voor 2017 is dat nu ook de ADV-dagen in tijd in de berekening mee worden genomen. Ook is er nu een versie waarin de kosten van het Bouwpensioen i.p.v. StiPP worden berekend. Als u een van deze versies wilt bestellen, stuur ons dan hier een mailtje.


De tarieven


De meeste organisaties hebben in de Algemene Voorwaarden vastgelegd dat aanpassingen van de kostprijs en de lonen altijd worden doorberekend aan de inlener. Daarnaast moet u natuurlijk kritisch kijken naar het kostenniveau van uw eigen organisatie. Periodieken en loonsverhogingen voor uw eigen medewerkers, een huurverhoging van uw kantoren, stijging van de leasekosten van het wagenpark, u wilt het eigenlijk allemaal doorbelasten aan uw inleners. In hoeverre dat haalbaar is, kunt alleen uzelf bepalen. En daarom is het dus noodzakelijk snel inzicht te krijgen in de kosten voor 2017. Met dit artikel hopen wij u daarmee goed op weg te hebben geholpen!

Auteur: Marcel Reijmers, partner FlexKnowledge, oktober 2016

Bronnen:

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek