loading
views

Onbeperkt inzage in eigen dossier?

30 november 2011

Heeft een werknemer recht op onbeperkt inzage in het eigen personeelsdossier? De hoofdregel luidt dat iedere werknemer recht heeft op inzage in zijn eigen personeelsdossier. Dit is gebaseerd op artikel 35 Wet Beschermingspersoongegevens (Wbp).

In de zaak die op 5 juli 2011 voor het hof Amsterdam speelde, heeft het hof zich uitgelaten over de vraag of dit inzagerecht geldt voor alle stukken waarover werkgever beschikt en die betrekking hebben op werkneemster.

Feiten
Werkneemster verzocht haar werkgever op 8 januari 2009 schriftelijk om haar op de voet van artikel 35 Wbp een kopie te verstrekken van alle persoonsgegevens die de werkgever over haar had verwerkt. In reactie hierop verstrekte werkgever een aantal stukken aan werkneemster, maar niet alles.

E-mailcorrespondentie
Werkgever weigerde de correspondentie die was gevoerd tussen de afdeling arbeidszaken en andere afdelingen (bij werkgever) met betrekking tot een arbeidsgeschil tussen werkgever en werkneemster, e-mailcorrespondentie van werkgever met de raad van bestuur en de voorzitter van de OR en e-mailcorrespondentie tussen de juridische afdeling van werkgever met haar advocaat te verstrekken. Werkneemster stapte naar de rechter en vorderde dat werkgever haar ook van deze stukken haar een afschrift gaf.

Standpunt werkgever
Werkgever stelde zich op het standpunt dat zij er alles aan had gedaan om aan de verzoeken van werkneemster tegemoet te komen. Volgens werkgever hoefde zij de hiervoor genoemde stukken niet aan werkneemster af te geven omdat de uitzonderingsbepaling van artikel 43 sub e Wbp van toepassing was.

Geen interne notities
Op grond van deze bepaling zouden de persoonlijke gedachten van medewerkers van werkgever (die waren opgenomen in interne notities en bedoeld waren voor intern overleg en beraad) van het inzagerecht worden uitgesloten.

Hof
Het hof overwoog dat het inzagerecht (zoals neergelegd in artikel 35 Wbp) niet onbeperkt geldt. Dit blijkt volgens het hof ook uit diverse uitspraken van de Hoge Raad, waarin was bepaald dat het inzagerecht zich niet uitstrekte tot interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van werkgever bevatten en die uitsluitend bedoeld waren voor intern overleg en beraad.

Wel definitief rapport
Het hof overwoog vervolgens dat een definitief rapport dat is opgesteld aan de hand van interne notities wel onder het inzagerecht viel. De gegevens die werkneemster in deze zaak van werkgever vorderde betroffen volgens het hof correspondentie waarin de persoonlijke gedachten van medewerkers was opgenomen en die uitsluitend waren bedoeld voor intern overleg en beraad. Het hof oordeelde dan ook dat de door werkneemster verzochte gegevens niet onder het inzagerecht van artikel 35 Wbp vielen. Dit werd volgens het hof niet anders indien de persoonlijke aantekeningen/gedachten schriftelijk werden gedeeld met anderen. De vordering van werkneemster werd afgewezen.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr: BR3020

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek