loading
views

Principeakkoord CAO PQ Zeolites 2011-201425 mei 2011

Naam
CAO PQ Zeolites

Download Akkoord CAO PQ Zeolites 2011-2014
> Principeakkoord CAO pq zeolites 2011-2014

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 3 jaar, te weten van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2014.

Loonmutaties

Structurele loonsverhoging
• Gedurende de looptijd van de cao worden de salarissen en de salarisschalen per 1 juli van elk jaar – te beginnen op 1 juli 2011 – verhoogd met de gemiddelde structurele loonstijging in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand in de cao’s van de bedrijven behorende tot de benchmark (i.c. AkzoNobel, Avebe, ESD-SIC, Henkel Nederland Scheemda, PPG Industries Fiber Glass, PQ Silicas en Teijin Aramid).
• Bij de berekening van dit gemiddelde wordt het bedrijf met de laagste structurele loonsverhoging buiten beschouwing gelaten. Als twee of meer bedrijven een gelijke laagste structurele loonsverhoging hebben, dan blijft van deze bedrijven het bedrijf met de hoogste eenmalige uitkering buiten beschouwing.

Eenmalige uitkering
• Gedurende de looptijd van de cao wordt in juli van elk jaar – te beginnen per juli 2011 – een eenmalige bruto uitkering uitbetaald ter grootte van de gemiddelde onvoorwaardelijke eenmalige uitkeringen in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand in de cao’s van de bedrijven behorende tot de benchmark (i.c. AkzoNobel, Avebe, ESD-SIC, Henkel Nederland Scheemda, PPG Industries Fiber Glass, PQ Silicas en Teijin Aramid). Bij de berekening van dit gemiddelde wordt het bedrijf met de laagste structurele loonsverhoging buiten beschouwing gelaten.
• In afwijking van het voorgaande bedraagt de eenmalige uitkering in juli 2011 € 200,- (netto).
• Voor parttimers en voor werknemers die gedurende het jaar in dienst treden c.q. vertrekken vindt de uitbetaling van de hiervoor bedoelde eenmalige uitkeringen plaats naar evenredigheid met het dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden

Levensfasebewust personeelsbeleid / duurzame inzetbaarheid
In het kader van de vraagstelling hoe werknemers tot hun pensioen gezond, gemotiveerd en inzetbaar blijven, zal PQ Zeolites tijdens de looptijd van de cao studie doen naar de wijze waarop andere bedrijven invulling geven aan een dergelijk levensfasebewust personeelsbeleid en aan duurzame inzetbaarheid. In het onderzoek, dat in beginsel gericht zal zijn op de bedrijven behorende tot de benchmark (zie hiervoor), zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de effecten voor werknemers van het werken in ploegendienst en mogelijkheden voor vermindering van de belasting bij het ouder worden. Zo mogelijk worden bij het onderzoek tevens de met de implementatie gemoeide kosten/investeringen in kaart gebracht. De studie zal in de eerste helft van 2012 worden afgerond. De resultaten worden met de vakorganisaties besproken tijdens het periodiek overleg. Indien nodig, zal de cao voor dit onderwerp tussentijds worden aangepast.

Terugkomuren / ADV
• De arbeidsduur voor de 5-ploegendienst als bedoeld in artikel 7 lid 1e cao wordt met ingang van 1 juli 2011 met 1 dienst teruggebracht tot 220 diensten, inclusief 8 terugkomuren. Deze terugkomuren, die worden gebruikt voor training en opleiding, worden in beginsel in blokken van 4 uren ingeroosterd, tenzij in overleg met de OR anders wordt overeengekomen. Werkgever heeft het recht nog 1 extra dienst (8 terugkomuren) in te plannen. In dat geval zullen de terugkomsturen tegen 100% van het uurloon aan de werknemer worden vergoed. Hierbij zijn de bepalingen over extra opkomst en sprongtoeslag niet van toepassing.
• Voor de overige werknemers wordt het aantal ADV-dagen als bedoeld in artikel 19 cao met ingang van 1 juli 2011 met 1 verhoogd naar 15 dagen of diensten op jaarbasis.

Feestdagentoeslag
De toeslag voor het werken op feestdagen als bedoeld in artikel 10 lid 8 cao kan naar keuze van de werknemer worden uitbetaald of in tijd worden opgenomen.

Sportvergoeding
• In het kader van bevordering van een gezonde leefstijl, is met de OR een regeling sportvergoeding overeengekomen. Werknemers kunnen voor de vergoeding in aanmerking komen als zij verklaren per week 1 uur actief te sporten. Omdat de inhoud van de regeling en voorwaarden niet voor iedereen duidelijk zijn, zal de tekst van de regeling nog eens tegen het licht worden gehouden en worden gecommuniceerd.
• Met ingang van 1 juli 2011 wordt de vergoeding verhoogd naar € 10,- (netto) per maand. Afgesproken is voorts dat de regeling geen cao-onderwerp is en dus niet opnieuw voor het cao-overleg zal worden geagendeerd.

Pensioenregeling
In het pensioenakkoord van 4 december 2008 hebben cao-partijen afspraken gemaakt hoe om te gaan met het zogenaamde indexatiedepot. Afgesproken nu is dat pensioendeskundigen namens werkgever en namens de vakorganisaties hiervoor een advies voor cao-partijen voorbereiden op basis van het depotverslag en jaarafrekening 2010 van De Eendragt. Omdat verwacht wordt dat de benodigde documenten niet eerder dan begin juli beschikbaar zullen zijn, zal het overleg hierover tussen cao-partijen naar verwachting niet eerder kunnen plaatsvinden dan in september 2011.

Werkgeversbijdrage aan vakorganisaties
De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties op basis van de zgn. AWVN-regeling, wordt gedurende de looptijd van de cao voortgezet.

Bron: FNV Bondgenoten, 25 mei 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek