loading
views

Wanbetalers harder aangepakt

21 oktober 2010

Voortaan ligt de deadline voor het betalen van rekeningen, voor zowel de publieke als de privésector, op dertig dagen. Alleen onder bijzondere omstandigheden kan van de deadline worden afgeweken.

Het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan een eerder met de Raad bereikt akkoord, dat dit bepaalt. De nieuwe regels zijn ingesteld ten behoeve van de solvabiliteit, de innovatie en de werkgelegenheid. Het akkoord ontving brede politieke steun van alle politieke partijen en werd aangenomen.

Beter klimaat voor banenmarkt
Rapporteur Barbara Weiler tijdens het debat op dinsdagavond: “We hebben als doel gehad ervoor te zorgen dat de rechten van de kleinere bedrijven worden afgedwongen, waardoor de liquiditeit verbetert en er een beter klimaat wordt gecreëerd voor investeringen in de banenmarkt”. De rapporteur benadrukte dat het Parlement niet de intentie heeft om de invoeringstermijn “twee jaar lang te laten duren”. “Vanaf januari moeten lidstaten beginnen met de omzetting”, aldus Weiler.

De nieuwe betaalperioden
In betaaltransacties van bedrijf naar bedrijf is de algemene termijn dertig dagen, tenzij anders in het contract is overeengekomen. Als beide partijen akkoord gaan, is het mogelijk de betaalperiode tot zestig dagen te verlengen. Een verdere verlenging van de betaalperiode is alleen mogelijk als de schuldeiser en de schuldenaar het uitdrukkelijk overeengekomen zijn in het contract en het niet “kennelijk onbillijk” is ten opzichte van de schuldeiser.

Publieke sector
Voor betalingen door de publieke sector aan bedrijven bedraagt de algemene termijn dertig dagen. Als beide partijen de termijn willen verlengen, moet dat “uitdrukkelijk overeengekomen” zijn en moeten “de bijzondere aard of eigenschappen van het contract dit objectief rechtvaardigen”.

Overheidsinstellingen mogen hun betalingen nooit langer uitstellen dan zestig dagen.

Vrijstelling voor publieke zorginstellingen
Lidstaten kunnen een betaalperiode tot zestig dagen kiezen voor publieke zorginstellingen. Dit vanwege het bijzondere karakter van instanties zoals openbare ziekenhuizen, die grotendeels door vergoedingen van sociale zekerheidsstelsels worden gefinancierd.

Rente, schadevergoeding en verificatieperiode
Het Parlement heeft er bij de Raad op aangedrongen om een wettelijke rente van de referentie-interestvoet plus tenminste 8% te accepteren. De schuldeiser heeft het recht om van de schuldenaar een minimumbedrag van €40 te verkrijgen, ter compensatie voor de invorderingskosten.

Verificatieperiode
De verificatieperiode voor de vaststelling dat de goederen of diensten voldoen aan de contractvoorwaarden is vastgesteld op dertig dagen. Deze periode mag alleen verlengd worden als het uitdrukkelijk is overeengekomen en het niet onbillijk is voor de schuldeiser. De verificatieperiode mag niet worden gebruikt als uitweg om de betaling onnodig te vertragen.

Volgende stappen
Het akkoord moet nu formeel worden aangenomen door de Raad. De nieuwe richtlijn treedt twintig dagen na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU in werking. Lidstaten hebben van dan af twee jaar de tijd om de nieuwe maatregelen in te voeren.

Bron: europa.eu, 21 oktober 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek