loading
views

Wet op de identificatieplicht | WID

Wet op de identificatieplicht
Sinds 1 januari 2005 moet iedereen in Nederland vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, ofwel altijd bij zich dragen.Indiensttreding
De WID regelt ook de verplichtingen voor werknemers en werkgevers rondom de identificatie bij indiensttreding. Uitzendondernemingen moeten als formele werkgever van uitzendkrachten en van gedetacheerde werknemers, die op basis van een uitzendovereenkomst werken, deze werkgeversverplichtingen nakomen.

Identificatieplicht werknemer
De werknemer is verplicht om zich bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tegenover de werkgever te identificeren. De uitzendkracht heeft deze verplichtingen jegens de uitzendonderneming, omdat hij daar in dienst treedt.

De werknemer is tevens verplicht tijdens het werk een identiteitsbewijs bij zich te hebben. Bij controles op de werkplek door bijvoorbeeld de arbeidsinspectie moet iedere werknemer zich kunnen identificeren.

Bij de tewerkstelling van vreemdelingen gelden extra identificatieverplichtingen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Op grond van de WAV hebben zowel de uitzendonderneming als formele werkgever en de inlenende werkgever als feitelijk werkgever, identificatieverplichtingen.

Identificatieplicht werkgever
Alle werkgevers (dus ook de uitzendonderneming) hebben in het kader van de identificatieplicht van de werknemer drie verplichtingen:

  • verificatieplicht;
  • bewaarplicht;
  • zorgplicht.

De verificatieplicht
De verificatieplicht houdt in dat de werkgever (dus ook de uitzendonderneming) de identiteit van de werknemer bij indiensttreding moet verifiëren. Deze verificatie kan ook bij de inschrijving plaatsvinden, maar het document moet dan bij aanvang van de arbeidsovereenkomst nog wel geldig zijn. De verificatieplicht betekent dat aan de nieuwe werknemer altijd om een geldig, origineel identiteitsbewijs moet worden gevraagd. De werkgever is verplicht het getoonde identiteitsbewijs te controleren op echtheid en om te bepalen of de persoon op het identiteitsbewijs ook degene is die het voor hem staat.

De bewaarplicht
De bewaarplicht houdt in dat een kopie van het identiteitsbewijs tenminste tot vijf jaar na het einde van het dienstverband in administratie van de uitzendonderneming moet worden bewaard.
 
De zorgplicht
De zorgplicht houdt in dat de werkgever de werknemers erop moet wijzen dat zij op de werkplek een origineel identiteitsbewijs bij zich moeten dragen. Voor de identificatie op de werkplek kan op grond van de wetgeving ook gebruik worden gemaakt van een Nederlands of Europees rijbewijs.
 
De zorgplicht betekent bovendien dat de werknemers in geval van controle op de werkplek (door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie) in de gelegenheid moeten worden gesteld aan hun identificatieplicht te voldoen. De werkgever moet de uitzendkrachten wijzen op deze verplichtingen.
 
Uitzendondernemingen moeten hierover verder afspraken maken met de inlener. Ook over voorzieningen voor het bewaren van het identiteitsbewijs kunnen uitzendonderneming en inlener afspraken maken.
 
Bij het aangaan van de arbeidsverhouding is het tonen van het rijbewijs niet voldoende als identiteitsbewijs. Op dat moment moet namelijk de nationaliteit en de verblijfsstatus van de toekomstige werknemer kunnen worden vastgesteld.
 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek