loading
views

Uitzendkrachten waren geen zzp’ers

12 oktober 2010

Een bemiddelende bv stelt dat de Poolse uitzendkrachten, die gedurende een zekere tijd arbeid voor de opdrachtgevers van de bv verrichtten, zelfstandig ondernemers waren.

De bv weigert betaling van naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen (ten bedrage van € 93.357) en heffingsrente (ten bedrage van € 1.504). De rechtbank geeft hem gelijk. De belastinginspecteur gaat vervolgens in hoger beroep. Volgens het Hof te Arnhem heeft de Belastinginspecteur terecht loonbelasting nageheven, maar is de naheffing van de premie volksverzekeringen onterecht.

Uitzendovereenkomst

Er was namelijk sprake van een uitzendovereenkomst tussen de Poolse werknemers en de inlener. Een uitzendovereenkomst is (ingevolge artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek) een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde.

Gezagsverhouding
De Poolse uitzendkrachten waren verplicht gedurende een zekere tijd arbeid voor de opdrachtgevers van de bv te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgevers en dat belanghebbende verplicht was hen daarvoor te belonen. Uit verklaringen tegenover het Hof kwam verder het beeld naar voren dat de bv alles met betrekking tot de inzet van de Polen bepaalde en organiseerde, zelfs hun huisvesting. Er was dus duidelijk sprake van een gezagsverhouding.

Inhouding bemiddelingsloon
Daarbij hield de dga eigenhandig, omdat de directeur – naar het Hof aannemelijk acht – beschikte over de zakelijke bankrekeningen van de Polen, een bedrag ter zake van kosten in op de van de opdrachtgevers ontvangen vergoedingen voor de door de Polen verrichte arbeid.

Naheffing loonbelasting terecht
Gelet op deze feiten en omstandigheden kan naar het oordeel van het Hof redelijkerwijs niet worden volgehouden dat de Polen zelfstandig als ondernemer in het economische verkeer optraden. De Belastinginspecteur heeft terecht (volens de Wet LB) loonbelasting nageheven.

Premie volksverzekeringen niet terecht
In de naheffingsaanslag waren echter ook premies volksverzekeringen begrepen. De Poolse werknemers beschikten echter niet over tewerkstellingsvergunningen, zoals in die periode (2004) nog verplicht was. Zij waren dientengevolge niet verzekerd voor de volksverzekeringen, en daardoor evenmin premieplichtig (artikel 6 van de Wet financiering volksverzekeringen). Dit betekent dat de Belastingdienst ten onrechte premie volksverzekeringen heeft nageheven.

Bron: LJN: BN1395, Gerechtshof Arnhem, 6 juli 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek