loading
views

Malafiditeit uitzendbranche niet afgenomenLogo5 oktober 2010

Malafiditeit in de uitzendbranche is, ondanks de inspanningen van de overheid, de branche en andere organisaties, nog niet merkbaar afgenomen.

De oorzaak hiervan ligt enerzijds bij de crisis die inleners en bemiddelaars onder druk zet. Echter vooral de handhaving wordt door betrokkenen als onvoldoende effectief beschouwd. Dit blijkt uit het onderzoek in opdracht van Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten: “Grenzen stellen – Omvang van en maatregelen tegen malafide praktijken in de uitzendbranche.”

De crisis
Door de crisis is de vraag naar goedkope arbeid en daardoor de druk op uitzendondernemingen
sterk toegenomen, is het aanbod aan werkgelegenheid voor arbeidsmigranten gedaald en is het aanbod aan arbeidsmigranten in Nederland gestegen. Door deze factoren zijn bepaalde uitzendondernemingen meer geneigd de grenzen van de wet op te zoeken en te overschrijden. Ook zijn uitzendkrachten zelf minder geneigd misstanden bij de werkgever of bij andere instanties aan te kaarten.

Verschuiving malafide praktijken
Er treedt een accentverschuiving op naar andere vormen van malafiditeit. Zo wordt in een aanzienlijk aantal gevallen een groot deel van het loon ingehouden voor kosten voor huisvesting, transport, verzekeringen en boetes. Wetgeving op het gebied van huisvesting en afspraken die de uitzendbranche hierover heeft gemaakt worden door betrokken bemiddelaars vaak niet nageleefd. Daarnaast komen andere ‘traditionele’ vormen van malafiditeit, zoals arbeidstijdenfraude en slechte arbeidsomstandigheden, ook nog steeds voor.

Niet alleen de slachtoffers van malafide bemiddelaars zijn gebaat bij een effectieve bestrijding van malafiditeit. Malafiditeit leidt tot oneerlijke concurrentie onder uitzendondernemingen waardoor bonafide uitzendondernemingen onder druk komen te staan. Daarnaast schaden malafide praktijken het imago van de uitzendbranche en het imago van Nederland als bestemming voor arbeidsmigranten. Dit kan betekenen dat de migranten uitwijken naar andere landen. Wanneer de economie verder aantrekt, zullen de arbeidsmigranten in Nederland echter hard nodig zijn. De effectiviteit van maatregelen die worden genomen om malafiditeit te voorkomen, is dus van algemeen belang.

Samenwerking aanpak malafiditeit
De SNCU, de SNA, de Arbeidsinspectie en andere handhavende instanties moeten nauwer samenwerken, luidt de conclusie. Alle drempels voor gegevensuitwisseling tussen handhavende instanties moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. De werkwijze van de SNCU moet minder reactief en meer proactief worden. Hierdoor wordt de perceptie van de pakkans vergroot. Bovendien moet de handhaving van SNCU en Arbeidsinspectie meer gericht zijn op het onderste segment van het spectrum aan intermediairs.

Regelgeving aanscherpen
Er is dan geen behoefte om een groot aantal nieuwe regels op te stellen. Uit de praktijk blijkt echter dat de regelgeving op sommige punten aangescherpt en verduidelijkt moet worden. Dit is niet alleen cruciaal voor de handhaving, maar voorkomt ook onbedoelde malafiditeit van bemiddelaars die op grond van onwetendheid de wet overtreden.
In hoofdlijnen adviseert het onderzoek als volgt:

  • Overweeg de invoering van een wettelijk minimumuurloon;
  • Startende uitzendondernemingen moeten zich laten registreren. Registratie moet gekoppeld aan handhaving en certificering;
  • Inleners van uitzendkrachten moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor het naleven van CAO- verplichtingen en het beschikbaar stellen van redelijke huisvesting;
  • De sociale partners moeten duidelijke afspraken maken over de kosten en de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten en andere inhoudingen.

Europese samenwerking
Verder moeten overheidsorganisatie en brancheorganisaties intensiever samenwerken met hun buitenlandse partners op Europees niveau. Hierdoor moet de handhaving van regels en de voorlichting van werkgevers en werknemers effectiever worden gemaakt.

Gerelateerd nieuws
> Malafide uitzendbureaus gepakt
> Uitzendkrachten voor 2 miljoen benadeeld
> Peter Loef nieuwe directeur SNCU
> SNCU directeur Ronald Langerak vertrekt

Bron: SNCU, 8 september 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek