loading
views

Werkgever betaalt voor RSI-klachten

20 juli 2010

Een werkneemster, die dagelijks meerdere uren beeldschermwerk heeft verricht, meldt zich volledig arbeidsongeschikt vanwege RSI-klachten. Zij stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij lijdt als gevolg van de RSI-klachten.

De werkneemster vordert via de kantonrechter met succes € 100.000,- aan schadevergoeding, alsmede € 4.271,80 aan buitengerechtelijke kosten. De werkgever betwist de aansprakelijkheid in hoger beroep. Centraal staat hier de vraag of de werkgever haar zorgverplichting (als bedoeld in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek) is nagekomen.

Zorgplicht
De wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden verplicht de werkgever om een preventief beleid te voeren in het kader van zorg voor de veiligheid en de gezondheid bij het werken met een beeldscherm en in dat verband passende maatregelen te nemen. Het hof stelt voorop dat dit niet een absolute waarborg betekent voor de bescherming van de werknemer tegen het lijden van schade door of tijdens de uitoefening van het werk.

Redelijk aansprakelijk
De inspanningsverplichting strekken echter wel verder dan het treffen van de benodigde maatregelen en het geven van de benodigde aanwijzingen. De werkgever is ook verantwoordelijk voor toezicht op de naleving daarvan. Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verwacht, hangt verder af van de omstandigheden. Heeft de werknemer schade opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever daarvoor aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij voornoemde zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer (artikel 7:658 lid 2 BW), dan wel dat de schade ook zou zijn ontstaan indien hij zijn zorgplicht wel was nagekomen.

Werkplek voldeed niet
In dit geval vertoonde de werkplek verschillende tekortkomingen, was er sprake van een forse werkdruk met lange werkdagen en –weken en weinig hersteltijd bij de beeldschermwerkzaamheden. De werkneemster heeft naar het oordeel van het hof door overlegging van haar medische dossiers voldoende aannemelijk gemaakt dat zij gezondheidsklachten heeft ontwikkeld die hebben geleid tot de arbeidsongeschiktheid terwijl die gezondheidsklachten kunnen zijn veroorzaakt door het verrichten van de belastende beeldschermwerkzaamheden.

Verplichting tot instructie werken met beeldscherm
De werkgever had derhalve reeds voor het moment waarop de werknemer uitviel de verplichting om de inrichting van de arbeidsplaatsen op ergonomisch verantwoorde wijze aan de individuele werknemer aan te passen, de werknemers te informeren over de gevaren van het werken met een beeldscherm en te instrueren omtrent de wijze van beheersing van die gevaren.

Besluit Beeldschermwerk
Daarbij verplicht het Besluit Beeldschermwerk (Stb. 1992, nr. 677) de werkgever onder meer tot een analyse van de risico’s van de lichamelijke en geestelijke belasting tengevolge van arbeid aan een beeldscherm (RI&E) en tot het treffen van passende maatregelen om de bij de inventarisatie en evaluatie vastgestelde risico’s te ondervangen. Door niet aan deze verplichtingen te voldoen is de werkgever te kort geschoten in de zorgverplichting die artikel 7:658 BW haar oplegt.

Daarom moet worden uitgegaan van een oorzakelijk verband tussen de door de werknemer verrichte werkzaamheden enerzijds en haar gezondheidsklachten anderzijds. De stelling van de werkgever dat dit oorzakelijk verband ontbreekt omdat de gezondheidsklachten zijn terug te voeren op omstandigheden die niet werk gerelateerd zouden zijn, wordt als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.

Ook heeft de werkgever geen enkele invulling gegeven aan haar re-integratie verplichtingen. Het hoger beroep van de werkgever faalt derhalve, en de werkgever wordt gehouden aan het oordeel van de kantonrechter, alsmede de betaling van de kosten van het hoger beroep.

LJN: BM6396, Gerechtshof Amsterdam , 200.026.922 Print uitspraak
Datum uitspraak: 08-06-2010

Bron: rechtspraak.nl, 8 juni 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek