loading
views

Principeakkoord CAO BN International 2010-2012



12 juli 2010

CAO-naam

CAO BN International

Download Principeakkoord CAO BN International
> Principeakkoord CAO BN International 2010-2012

Code Loonheffing
31

Looptijd

1 mei 2010 tot en met 30 april 2012

Loonmutaties
De salarissen en salarisschalen worden per 1 mei 2010 verhoogd met 1,25% en per 1 mei 2011 met 1,5%. Het minimum in de vakantietoeslag wordt met deze zelfde percentages verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden

Werkgelegenheid
De afspraken die in de vorige CAO zijn gemaakt worden nu weer in de CAO opgenomen, met uitzondering van de vorige keer gemaakte afspraak om minimaal 10 arbeidsplaatsen in te vullen. Wel zullen 5 a 6 jongeren (stageplaatsen) boven sterkte worden ingezet via het BBL traject op MBO niveau.

Opleidings- en Leeftijdsbewust personeelsbeleid
CAO partijen zullen deze onderwerpen in het najaarsoverleg nader met elkaar bespreken. Partijen erkennen het belang van deze onderwerpen.
Werkgever zal in het najaarsoverleg haar visie met betrekking tot het opleiden van werknemers uiteenzetten.

AWVN regeling
De AWVN werkgeversbijdrageregeling wordt voortgezet gedurende de looptijd van de CAO.

Faciliteren vakbondscontributie
Werkgever zal medewerking verlenen om de vakbondscontributie fiscaal te faciliteren voor zover en voor zolang dit fiscaal is toegestaan.

WGA-premie
Werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO afzien van het recht om 50% van de
gedifferentieerde WGA premie op de werknemer te verhalen.

Pensioen
Afgesproken is dat vakorganisaties betrokken zullen worden bij relevante ontwikkelingen binnen het pensioenfonds.

Flexibiliteit
Artikel 7 lid 2 laatste zin wordt als volgt aangepast:
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan 2 keer worden verlengd, waarbij de totale contractsduur (oorspronkelijke contract inclusief maximaal 2 verlengingen) maximaal 24 maanden zal bedragen.

CAO à la carte
De tekst van bijlage 9 van de CAO zal worden geactualiseerd. Het bepaalde m.b.t. het stuwmeer vakantiedagen wordt geschrapt; bovenwettelijke vakantiedagen worden als bron toegevoegd. De VUT wordt als doel geschrapt en levensloop wordt toegevoegd.

ANW-hiaatverzekering
Werkgever zal gedurende de looptijd van de CAO de volledige verzekeringspremie betalen.

Aanpassen CAO art. 38 lid i en 38 lid m
Lid i wordt uitgebreid met 60 resp. 75 jaar huwelijksfeest. Aan lid m wordt “bezoek aan specialist” toegevoegd. Indien nodig kan –na overleg en toestemming van leidinggevende- langer dan 2 uur worden toegekend.

Meerurentoeslag parttimers
De in 2001 gemaakte afspraak voor een meerurentoeslag van 131,2% voor parttimers is destijds niet in de CAO opgenomen. Afgesproken is dit nu in de CAO op te nemen. Deze meerurentoeslag is een compensatie voor vakantie/ATV-dagen, vakantietoeslag en pensioenopbouw.

Bron: Principeakkoord CAO BN International 2010-2012, De Unie, 12 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek