loading
views

Principeakkoord CAO HBO 2010-2012

Principeakkoord CAO HBO 2010-2012


30 juni 2010

CAO-naam

CAO Technicolor

Download Principeakkoord CAO HBO
> Principeakkoord HBO 2010-2012

Code Loonheffing
625

Looptijd
1 augustus 2010-1 februari 2012

Loonmutaties
De bestaande cao wordt in dit akkoord met 18 maanden verlengd en bevat naast de loonsverhoging van 2,4% die al eerder was afgesproken een verhoging van 0,4% en eenmalig 460 euro.

Arbeidsvoorwaarden

Werkdruk
Partijen hebben afgesproken dat landelijk de werkdruk en medewerkertevredenheid periodiek wordt gemeten. Dit maakt het ook mogelijk de ontwikkeling tussen de hogescholen te vergelijken. Partijen spreken af dat iedere hogeschool een medewerkerstevredenheidsonderzoek zal houden met een tweejaarlijkse herhalingsfrequentie. Hierin worden standaardvragen opgenomen over onder meer de werkdruk. Ook worden er afspraken gemaakt over het moment en wijze van afnemen, zodat een goede vergelijking mogelijk wordt gemaakt.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten en Wajong
De wet vereist dat de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer tenminste de helft van de restverdiencapaciteit benut, anders geldt een veel lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de praktijk is het echter voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte collega’s vaak zeer moeilijk te zijn om na ontslag uit de oude functie weer voldoende aan het werk te komen. Voor collega’s die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken is daarom afgesproken dat zij voorlopig minstens de helft van hun restverdiencapaciteit kunnen blijven werken. Deze afspraak voorkomt een grote inkomensval. Deze maatregel stond al in de huidige cao maar omdat de maatregel gekoppeld was aan de looptijd van de cao was een vernieuwde afspraak noodzakelijk. De regeling geldt voor collega’s die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt raken. Voor de collega’s die minder dan 35% arbeidsongeschikt raken waren al eerder door de AOb afspraken gemaakt. Zij kunnen niet vanwege de arbeidsongeschiktheid worden ontslagen.
Naast de verlenging van de regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is afgesproken werkplekken te creëren in het hbo voor jongeren met een arbeidsbeperking (Wajongers) en dat er ook bestaande functies beschikbaar komen voor deze doelgroep. Partijen gaan hiervoor een convenant sluiten met het UWV.

Werkafspraken
De inhoudelijke onderwerpen in de cao blijven gedurende de verlenging zoveel mogelijk onaangepast. Alle bestaande afspraken, dus ook de seniorenregelingen, blijven dus gewoon gelden. Wel zijn er werkafspraken geformuleerd om tijdens de looptijd van de cao in een ronde tafel gesprek een flink aantal thema’s met de werkgevers te bespreken. Sociale partners zullen tijdens de looptijd van deze cao daarom een sectorbrede dialoog op gang brengen over de vraag hoe de cao van de toekomst het beste vorm kan worden gegeven. De uitkomsten hiervan zullen dan bij de volgende cao ronde betrokken worden.

Bron: Principeakkoord CAO HBO 2010-2012, Algemene Onderwijsbond, 29 juni 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek