loading
views

Werknemer

Werknemer
Over het loon van een werknemer in Nederland moeten loonheffingen betaald worden. Het werknemer-begrip is echter verschillend voor de loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Werknemer voor de loonbelasting
Een werknemer voor de loonbelasting is een natuurlijk persoon die loon geniet uit dienstbetrekking van een inhoudsplichtige. Een rechtspersoon is dus geen werknemer.

Een werknemer voor de loonbelasting moet de heffing betalen als het gaat om:

  • loon uit een tegenwoordige dienstbetrekking;
  • loon uit een vroegere dienstbetrekking (bijvoorbeeld ouderdomspensioen);
  • loon uit een tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking van een ander (bijvoorbeeld weduwepensioen).

Voor de loonbelasting geldt geen leefdtijdsgrens, dat wil zeggen dat personen van 65 jaar en ouder met een dienstbetrekking van een inhoudingsplichtige ook loonbelasting moeten betalen.

Werknemer voor de volksverzekeringen
Een werknemer voor de loonbelasting is ook een werknemer voor de volksverzekeringen.

Werknemer voor de werknemersverzekeringen
Een werknemer voor de werknemersverzekeringen is een natuurlijk persoon die loon geniet uit een tegenwoordige dienstbetrekking.

De voorwaarde dat het loon genoten moet worden van een inhoudingsplichtige is niet van toepassing. Ook niet van toepassing is loon uit een vroegere dienstbetrekking of loon uit een dienstbetrekking van een ander.

Werknemers van 65 jaar en ouder zijn geen werknemer voor de werknemersverzekeringen. De premieplicht voor de werknemersverzekeringen eindigt met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 jaar wordt.

Werknemer voor de Zorgverzekeringswet
Een werknemer voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is ook werknemer voor de Zorgverzekeringswet. Een werknemer voor de AWBZ woont in Nederland of heeft een dienstbetrekking in Nederland.

> AWBZ »

Gemoedsbezwaarde werknemer
Een gemoedsbezwaarde werknemer is iemand die zich op grond van zijn geloofsovertuiging principieel niet wil laten verzekeren. Deze werknemer kan van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een erkenning krijgen als gemoedsbezwaarde middels een ontheffingsverklaring voor de werknemersverzekeringen, de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Een gemoedsbezwaarde werknemer moet de volgende heffingen betalen:

  • loonbelasting;
  • premievervangende loonbelasting (is als heffing gelijk aan de premie volksverzekeringen);
  • bijdrageafhankelijke belasting (is als heffing gelijk aan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw); en
  • naast het werkgeversdeel van de premie werknemersverzekeringen moet de werkgever een premievervangende belasting voor het werknemersdeel betalen. Bij een gemoedsbezwaarde werknemer voor de werknemersverzekeringen mag dus geen werknemersdeel WW worden ingehouden.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek