loading
views

Loon | Artikel 7:610 BW

Loon als arbeidsvoorwaarde (civielrechtelijk loonbegrip volgens het Burgelijk Wetboek)
Volgens het Burgerlijk Wetboek is loon de tegenprestatie waarop de werknemer recht heeft voor arbeid die de werknemer ten behoeve van zijn werkgever verricht (artikel 7:610 BW).



Loon behoeft niet alleen in de vorm van geld verstrekt te worden. Ook de verstrekking van kost en inwoning, onderricht en de verstrekking van woonruimte kunnen loon zijn. In artikel 7:617 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld wat loon kan zijn. Naast loon in geld is dit:

 • Effecten, (vakantie)bonnen, vorderingen en andere aanspraken en bewijsstukken;
 • Verzorgen van diensten of voorzieningen door de werkgever of te betalen door de werkgever, waaronder ook kost en inwoning vallen en het geven van onderricht;
 • Gebruik van een woning (en de betaling van vaste lasten als verlichting en verwarming); en
 • Verstrekken van goederen die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik van de medewerker en zijn huisgenoten. Dit zijn bijvoorbeeld een (lease)auto, fiets, computer en telefoon die voor het werk gebruikt worden, en maaltijden (bijvoorbeeld bij overwerk).

Loon is niet hetzelfde als inkomen. Loon is de tegenprestatie voor arbeid en is daarmee een vorm van inkomen. Inkomen is een veel breder begrip dan loon.

Loon voor de fiscus (fiscale loonbegrip)
In het kader van de loonheffingen wordt het begrip loon gedefinieerd in de Wet op de Loonbelastingen 1964 als: “al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten”.

Loon is bijvoorbeeld: salaris, een werkgeversbijdrage voor een ouderdomspensioen, een reiskostenvergoeding, een vaste kostenvergoeding, eigen producten van de werkgever, het privé gebruik van een door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde auto en het voordeel verkregen uit werknemersopties.

Op deze hoofdregel maakt de wet een aantal uitzonderingen. Het gevolg hiervan is dat bepaalde looncomponenten belastingvrij betaald of verstrekt kunnen worden. Voorbeelden zijn bepaalde reiskostenvergoedingen en bepaalde vaste kostenvergoedingen.

Uniform loonbegrip
De vier loonheffingen, de heffingen op het loon die moeten worden afgedragen aan de Belastingdienst zijn:

 • de loonbelasting;
 • de premie volksverzekeringen;
 • de premies werknemersverzekeringen; en
 • de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Met de invoering van de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis) is voor deze vier loonheffingen het loon voor de loonbelasting het uitgangspunt. Dit is het zogenaamde uniforme loonbegrip. Hierop zijn echter een groot aantal uitzonderingen.

Loon voor de werknemersverzekeringen
Het loon voor de werknemersverzekeringen wijkt op de volgende (hoofd)punten af van het loon voor de loonbelasting:

 • Loon of uitkeringen uit vroegere dienstbetrekkingen is loon voor de loonbelasting, maar niet voor de werknemersverzekeringen;
 • De verplichte vergoeding van de werkgever aan de werknemer voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is loon voor de loonbelasting, maar niet voor de werknemersverzekeringen;
 • Het werknemersdeel premie WW is aftrekbaar voor de loonbelasting, maar niet voor de werknemersverzekeringen;
 • Het door de werknemer gespaarde bedrag op grond van de levensloopregeling is aftrekbaar voor de loonbelasting, maar niet voor de werknemersverzekeringen. Een bijdrage van de werkgever is vrijgesteld van loonbelasting, maar is loon voor de werknemersverzekeringen. De levensloopuitkering is loon voor de loonbelasting, maar niet voor de werknemersverzekeringen;
 • De waarde van het privegebruik van een ter beschikking gestelde auto is loon voor de loonbelasting, maar niet voor de werknemersverzekeringen; en
 • Loon dat met eindheffing wordt belast, is geen loon voor de werknemersverzekeringen.

Loon voor de Zorgverzekeringswet
Het loon waarover de bijdrage zorgverzekeringswet wordt berekend is gelijk aan het loon voor de loonbelasting op twee uitzonderingen na:

 • De verplichte vergoeding van de werkgever aan de werknemer voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is loon voor de loonbelasting, maar niet voor de Zorgverzekeringswet;
 • Eindheffingsloon maakt geen deel uit van het loon waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek