loading
views

Overeenkomst van opdracht | Artikel 7:400 BW

Overeenkomst van opdracht | Artikel 7:400 BW
Indien een inlener een overeenkomst wil sluiten die strekt tot het verrichten van werkzaamheden tegen betaling kan deze overeenkomst op verschillende wijzen worden ingericht. Een inlener heeft de mogelijkheid de overeenkomst in te richten als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek (BW) of als een bijzondere overeenkomst, zoals de overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW.Arbeidsovereenkomst versus Overeenkomst van opdracht
Het onderscheidende kenmerk tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht is het ontbreken van de gezagsverhouding. Dit neemt niet weg dat rechters zich met grote regelmaat moeten buiten over het vraagstuk of de overeenkomst van opdracht wel daadwerkelijk een overeenkomst van opdracht is en geen arbeidsovereenkomst.

Overeenkomst van opdracht (Artikel 7:400 BW)
De wettelijke definitie van een overeenkomst van opdracht is “de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt buiten dienstbetrekking werkzaamheden te verrichten, die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken”.

Geen vormvoorschriften
Er zijn in de wet geen vormvoorschriften vastgelegd. Dat betekent dat de overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk kan worden aangegaan.

Modelovereenkomsten
Als een opdrachtnemer voor een opdrachtgever gaat werken, moeten  zij samen bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Als partijen over deze vraag twijfelen en graag zekerheid willen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst kan gebruik gemaakt worden van een modelovereenkomst. De belastingdienst ken hiervoor een aantal standaard modelovereenkomsten die kunnen worden gebruikt.De werkwijze ligt voor beide partijen vast en afwijken van deze werkwijze kan betekenen dat de opdrachtgever alsnog loonheffing moet betalen. Zie voor meer informatie over de modelovereenkomsten het item over de Wet Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties of de website van de Belastingdienst.

Leveringsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van opdracht worden vaak leveringsvoorwaarden verstrekt. Deze voorwaarden hebben betrekking op de uitvoering van overeenkomst van opdracht.

In deze voorwaarden worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • wijze van facturatie;
  • betalingsvoorwaarden;
  • aansprakelijkheid van de inlener;
  • vervanging van de flexwerker;
  • beeindiging van de overeenkomst van opdracht;
  • de arbeidsomstandigheden voor de flexwerker;
  • belemmeringsbeding.

Zowel de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) als de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)  beschikken over algemene voorwaarden. Het overnemen van deze voorwaarden is niet verplicht.

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek