loading
views

Ontslag op staande voet – overtreding tijdens ziekte?

Juni 2009

Klussen tijdens ziekte is geen grond voor ontslag op staande voet

Inleiding
Bij ontslag op staande voet kan de arbeidsovereenkomst alleen geldig worden opgezegd indien sprake is van een dringende reden. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van gedragingen of eigenschappen van de werknemer die zodanig zijn dat van de werkgever redelijkerwijze niet verlangd kan worden dat deze de arbeidsovereenkomst laat voortduren. In onderhavig arrest heeft het Gerechtshof Leeuwarden zich uitgesproken over het feit of het elders klussen tijdens ziekte door een werknemer een reden is voor ontslag op staande voet.

Feiten
Werknemer is op 1 mei 1999 bij werkgever in dienst getreden, laatstelijk in de functie van shopmanager. Werknemer heeft zich op 23 november 2006 ziek gemeld wegens een verkoudheid. Diezelfde dag heeft een controleur van de Arbodienst een bezoek gebracht aan werknemer, die op dat moment niet thuis was. Het stiefzoontje van werknemer heeft aan de controleur te kennen gegeven dat werknemer waarschijnlijk aan het klussen was in zijn nieuwe huis. Nadat werkgever en Arbodienst over deze kwestie hadden gesproken, heeft werkgever werknemer op 24 november 2006 geschorst en op 27 november 2006 op staande voet ontslagen. Werkgever heeft als reden aangegeven dat werknemer tijdens ziekte aan het klussen is geweest zonder dit vooraf mee te delen aan werkgever of Arbodienst, dan wel hiervoor toestemming te vragen. Tevens geeft werkgever aan dat zij werknemer al eerder te kennen had gegeven dat zijn functioneren te wensen overliet.

Vordering & Verweer
In kort geding heeft de kantonrechter werkgever veroordeeld tot doorbetaling van loon. De arbeidsovereenkomst is voorwaardelijk ontbonden met ingang van 1 januari 2007. Werkgever heeft het salaris van november en december 2006 voldaan aan werknemer.
In de door werknemer aanhangig gemaakte bodemprocedure stelt de kantonrechter dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en wijst de nevenvorderingen van werknemer toe. De vordering van werkgever om het ontslag rechtsgeldig te verklaren wordt afgewezen en werkgever gaat van het vonnis in hoger beroep.

Werkgever voert in hoger beroep aan dat de kantonrechter bij de beoordeling van de ontslaggrond is uitgegaan van andere feiten dan gesteld, door te oordelen dat het ging om overtreding van door de werkgever vastgestelde voorschriften in het kader van ziekteverzuim in plaats van het verweten klussen tijdens ziekte zonder toestemming. De gedraging van werknemer – het klussen – is in strijd met de voor de afwezigheid opgegeven reden, namelijk dat men te ziek is om bij de werkgever te werken.

Beoordeling
Het Gerechtshof te Leeuwarden zoekt echter aansluiting bij de redenering van de kantonrechter in de bodemprocedure en stelt dat het klussen in de woning tijdens ziekte onvoldoende grond is voor ontslag op staande voet. Werkgever erkent immers dat werknemer op die bewuste dag ziek was. Hoe een werknemer zijn tijd besteedt tijdens ziekte gaat de werkgever in beginsel niet aan. Wel kunnen bepaalde gedragingen van de werknemer leiden tot verlies van aanspraak op loondoorbetaling tijdens ziekte, op grond van artikel 7:629 lid 3 BW of opschorting van de loonbetalingsverplichting. Indien de werkgever de ziekmelding had willen betwisten op grond van het gegeven dat werknemer in strijd met de verzuimvoorschriften niet thuis was tijdens de controle van de Arbodienst, dan had werkgever de mogelijkheid gehad de loonbetalingsverplichting op te schorten. Het enkele feit dat controle voorschriften niet zijn nageleefd is volgens vaste rechtspraak onvoldoende voor ontslag op staande voet, tenzij bijkomende omstandigheden dat anders maken. Nu werkgever voorgaande redenering niet heeft gevolgd en zij zich juist heeft gekeerd tegen het feit dat de kantonrechter in zijn oordeel de controlevoorschriften heeft betrokken, komt het Gerechtshof tot hetzelfde resultaat als de kantonrechter: de opgegeven reden rechtvaardigt geen ontslag op staande voet.

In het arrest wordt verwezen naar de uitspraak van HR 8 oktober 2004, JAR 2004/259 (Vixia/Gerrits). De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat het overtreden van controlevoorschriften niet kan leiden tot een ontslag op staande voet, tenzij andere feiten en omstandigheden in combinatie met voornoemde overtreding ontslag op staande voet opleveren. Volgens de Hoge Raad heeft een werkgever de bevoegdheid om controlevoorschriften bij ziekte op te stellen. Dit betekent echter nog niet dat de werknemer rechtstreeks kan worden gedwongen zich daaraan te houden. Zo kan een werknemer te allen tijde weigeren om zich te laten controleren. De werkgever kan daar vervolgens wel consequenties aan verbinden, doch deze dienen allereerst in de loonsfeer te liggen.

Bron: LJN: BI16879 Gerechtshof Leeuwarden, 26 mei 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek