loading
views

Proeftijdbeding | Artikel 7:652 BW

Proeftijdbeding | Artikel 7:652 BW
Werkgever en werknemer kunnen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een proeftijd overeenkomen. In deze proeftijd kunnen beiden de arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen.Uitzendovereenkomst
Een proeftijd kan overeengekomen worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd, maar onder voorwaarden ook in een uitzendovereenkomst.

Voorwaarden
De proeftijd kan nietig zijn als bepaalde voorschriften niet in acht zijn genomen. Dan wordt er vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst zonder proeftijd is overeengekomen. De voorwaarden voor het geldig overeenkomen van een proeftijd zijn als volgt:

 • De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd en moet voor het werkgever en de werknemer gelijk zijn;
 • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden overeengekomen van maximaal 2 maanden;
 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of korter kan geen proeftijd worden overeengekomen;
 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  met een duur langer dan 6 maanden kan een proeftijd worden overeengekomen van maximaal 2 maanden als de overeenkomst is aangegaan voor 2 jaar of langer, en van maximaal 1 maand als de overeenkomst is aangegaan voor korter dan 2 jaar;
 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld kan een proeftijd worden overeengekomen van maximaal 1 maand;
 • Enkel in de laatste twee gevallen kan bij CAO ten nadele van de werknemer worden afgeweken en een langere proeftijd dan 1 maand, maar maximaal 2 maanden, worden afgesproken.

Nietig
De proeftijd is nietig in de volgende gevallen:

 • De proeftijd is niet voor beide partijen gelijk;
 • De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan 6 maanden heeft een langere duur dan 1 maand zonder dat er bij CAO ten nadele van de werknemer kan worden afgeweken;
 • De proeftijd is voor langer dan twee maanden overeengekomen;
 • Er is een proeftijd overeengekomen bij een opvolgende arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever, tenzij er bij de opvolgende arbeidsovereenkomst nadrukkelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer worden geëist;
 • Er is een proeftijd overeengekomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst met een andere werkgever die redelijkerwijze als de opvolger van de vorige werkgever kan worden gezien;
 • Er is een proeftijd overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur korter dan 6 maanden.

Ontslag | Artikel 7:676 BW
Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen. Er hoeft dan geen rekening met een opzegtermijn worden gehouden en er hoeft in principe geen reden van beëindiging te worden gegeven. Ingeval de werkgever de arbeidsovereenkomst tijden de proeftijd opzegt dient hij aan de werknemer schriftelijk de reden te vermelden als de werknemer hier specifiek om verzoekt.

Inhoud
Een voorbeeld van de inhoud van een proeftijdbeding is:

 1. Tussen werkgever en werknemer geldt een proeftijd van één maand, die begint bij de aanvang van de arbeidsverhouding. De proeftijd geldt daardoor van … tot aan …., tenzij de werknemer eerder aanvangt met zijn arbeid.
 2. Binnen deze termijn van één maand kunnen beide partijen het arbeidscontract eenzijdig en op ieder gewenst moment beëindigen zonder opgave van redenen en zonder dat er een opzeggingstermijn in acht genomen hoeft te worden.

Uitzendbeding en proeftijd
Het bureau kan niet tegelijk een uitzendbeding (Artikel 7:691 BW) en een proeftijdbeding (Artikel 7:652 BW) met de uitzendkracht afspreken. Er moet een keuze worden gemaakt.

CAO’s
In de CAO Uitzendkrachten zijn nadere afspraken gemaakt die regelen wanneer wel en wanneer geen proeftijd in de arbeidsovereenkomst tussen het bureau en de uitzendkracht of payrollmedewerker mag worden gezet.

CAO Uitzendkrachten NBBU Artikel 19. Proeftijd

 1. Een uitzendovereenkomst kan slechts een proeftijdbeding bevatten, indien en voor zover de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van langer dan zes maanden. Op dat moment geldt de in het Burgerlijk Wetboek voorziene maximum proeftijd.
 2. Indien tussen partijen meer dan één uitzendovereenkomst is of wordt gesloten met onderbrekingen van niet langer dan een jaar, kan in een volgende uitzendovereenkomst geen proeftijd meer worden bedongen. Het opnieuw overeenkomen van een proeftijd is alleen mogelijk, wanneer voor het uitzendwerk dat binnen het kader van die uitzendovereenkomst door de uitzendkracht zal worden verricht, duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist zijn dan die waarin de ervaringen tijdens de voorafgaande uitzendovereenkomst(en) redelijkerwijs geacht mogen worden voldoende inzicht te hebben gegeven.

 CAO Uitzendkrachten ABU Artikel 16 Proeftijden

 1. Een detacheringsovereenkomst kan slechts een proeftijdbeding bevatten, indien en voor zover de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van meer dan zes maanden. Als dan geldt de in de wet voorziene maximumproeftijd.
 2. Indien tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht meer dan één detacheringsovereenkomst is of wordt gesloten, kan in een volgende detacheringsovereenkomst geen proeftijd meer worden bedongen. In uitzondering hierop kan wel een proeftijd worden overeengekomen, indien de detacheringsovereenkomst voor meer dan zes maanden wordt aangegaan en de werkzaamheden die door de uitzendkracht worden verricht, duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereisen. Bedoeld worden vaardigheden en verantwoordelijkheden waar de uitzendonderneming tijdens de voorgaande uitzendovereenkomst(en) redelijkerwijs onvoldoende inzicht in heeft verkregen.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek