loading
views

Ragetlieregel | Artikel 7:667 lid 4 BW

Ragetlieregel | Artikel 7:667 lid 4 BW
De wet bepaalt voor alle gevallen waarin een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, binnen zes maanden, volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd anders dan door een rechtsgeldige opzegging, ontbinding of opzegging door de curator bij faillissement is geëindigd. Deze bepaling is neergelegd in artikel 7: 667 lid 4 BW en wordt de ‘Ragetlieregel’ genoemd.Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt niet altijd van rechtswege

  • Een werknemer wordt de mogelijkheid geboden om promotie te maken mits ‘als proef’ een contract voor bepaalde tijd wordt aangegaan;
  • Na een einde van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden besluiten partijen toch om met elkaar verder te gaan;
  • Een werknemer wil vlak voor zijn pensioendatum met zijn werkgever afspreken dat hij nog een tijdje blijft werken. Meestal wordt er dan gesproken over een contract voor bepaalde tijd dat te zijner tijd mogelijk nog een paar keer verlengd kan worden;
  • Een werknemer zegt zelf zijn arbeidsovereenkomst op om bij een andere werkgever te gaan werken, maar keert binnen drie maanden weer in zijn oude functie terug.

Uitzonderingen
Op de Ragetlieregel zijn twee uitzonderingen:

  • Als er tussen de twee arbeidsovereenkomsten een langere periode ligt dan zes maanden, gaat de Ragetlie-regel niet op en eindigt de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel gewoon automatisch;
  • Als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door middel van een geldige opzegging, door middel van ontbinding van het arbeidscontract door de kantonrechter of door opzegging van de curator in geval van faillissement, dan gaat de Ragetlie-regel ook niet op.

Ontslagbescherming
Het doel van de Ragetlieregeling is dat een werknemer die instemt met het inwisselen van een onbepaalde tijdscontract voor een bepaalde tijdscontract, niet de ontslagbescherming mag verliezen die hem/haar op grond van het onbepaalde tijdscontract toekwam. Om dit te waarborgen dient de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig te zijn opgezegd,te zijn ontbonden door de kantonrechter of opgezegd door een curator ingeval van faillsement. De rechtvaardiging van het einde van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dan getoetst.

Opvolgend werkgeverschap, ook voor uitzendkrachten
De Ragetlieregel is ook van toepassing bij werkgevers die moeten worden geacht elkaars opvolger te zijn. Denk aan de uitzendkracht die na inlening wordt aangenomen, of de werknemer die uit dienst treedt bij de werkgever en nadien bij dezelfde werkgever als uitzendkracht aan de slag gaat. Op deze wijze kan de Ragetlieregel dus niet worden omzeild.

Voorwaarde gelijkblijvende identiteit
Voor toepassing van de Ragetlieregel moet wel sprake zijn van een ‘voortgezette’ arbeidsovereenkomst. Van een voortgezette arbeidsovereenkomst is sprake indien de identiteit van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden) gelijk is gebleven. De werknemer die voorheen voor onbepaalde tijd werkzaam was als personeelsfunctionaris maar daarna op basis van een contract voor bepaalde tijd van twee jaar aan de slag ging als bemiddelaar en loopbaanbegeleider van ontslagen werknemers om hen te helpen bij het vinden van een andere baan, kon derhalve geen beroep doen op de Ragetlieregel.

Ketenregeling gaat voor
Het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat de ketenregeling voor gaat. In deze case had een curator in een faillissement de arbeidsovereenkomst van een werknemer opgezegd. Die werknemer sloot vervolgens een overeenkomst voor bepaalde tijd met de doorstarter. De werknemer deed echter een beroep op de ketenregeling. De werkgever stelde dat door de Ragetlieregel de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou eindigen zonder dat opzegging vereist was.

De Ragetlieregel is niet van toepassing als een arbeidsovereenkomst op grond van de ketenregeling voor onbepaalde tijd is aangegaan. Dit is wanneer sprake is van een eerder dienstverband van langer dan 24 maanden of van meer dan drie elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek