loading
views

Overlijden | Artikel 7:674 BW

Overlijden | Artikel 7:674 BW
De arbeidsovereenkomst en dus ook de uitzendovereenkomst eindigt door de dood van de werknemer.CAO Uitzendkrachten (ABU, NBBU)
De ABU en NBBU kennen geen bepalingen over overlijden. Daarom moeten de wettelijke regelingen betreffende dit onderwerp worden toegepast.

Verplichting werkgever | Artikel 7:674 BW
De werkgever is volgens Artikel 7:674 BW verplicht aan de nabestaanden een overlijdensuitkering te betalen van één maandloon inclusief vakantietoeslag. Hierbij doet de reden van overlijden niet ter zake. Over de uitkering zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De bruto-uitkering is dus gelijk aan de netto-uitkering. Naast de overlijdensuitkering is de werkgever uiteraard het loon verschuldigd dat nog niet is uitbetaald tot de dag van overlijden van de werknemer.

Nabestaanden
Nabestaanden zijn de echtgenoot/geregistreerd partner of – als deze er niet is – de minderjarige kinderen tot wie de werknemer in familierechtelijke betrekking stond. Zijn die er ook niet, dan komt de overlijdensuitkering toe aan degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde, maar alleen als de werknemer grotendeels in de kosten van diens bestaan voorzag. Ongehuwd samenwonenden, van verschillend of gelijk geslacht, die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, worden ook als echtgenoten beschouwd, tenzij er sprake is van een bloedverwantschap in de eerste graad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ouders en kinderen.

Ziektewet | ZW
De Ziektewet stelt dat de nabestaanden – na het overlijden van een verzekerde die bij ziekte recht zou hebben gehad op ziekengeld – ook recht hebben op een overlijdensuitkering. De overlijdensuitkering vanuit de Ziektewet is gelijk aan het bedrag van de ziektegelduitkering over één maand. Ook bij deze uitkering zijn geen inhoudingen verplicht waardoor de bruto-uitkering gelijk is aan de netto-uitkering. De overlijdensuitkering wordt alleen op verzoek aan de nabestaanden uitbetaald.

In de wet is bepaald dat de werkgever de wettelijke overlijdensuitkering mag verminderen met het bedrag dat de nabestaanden eventueel ontvangen inzake de overlijdens uitkering vanuit de Ziektewet of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook uitkeringen op grond van de Toeslagenwet mogen in mindering worden gebracht.

Melden van overlijden bij UWV
Indien een werknemer ten tijde van overlijden een ziektewet uitkering ontving, krijgt het UWV de melding van overlijden automatisch van de gemeente door. De werkgever hoeft dus geen melding van overlijden bij het UWV te doen.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek