loading
views

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Logo SZW19 juni 2009

Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2009 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van 1381,20 euro naar 1398,60 euro bruto per maand. Ook de lonen en de prijzen zijn de afgelopen tijd gestegen.

AOW
AOW’ers zien hun netto uitkering bijvoorbeeld met tussen de 7 en de 12 euro per maand stijgen. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de persoonlijke situatie. AOW’ers die getrouwd zijn of samenwonen hebben elk een eigen recht op een AOW-pensioen. De hoogte daarvan is gelijk aan de helft van het netto minimumloon. De AOW voor een alleenstaande bedraagt 70 procent van het netto minimumloon en dat voor een eenoudergezin 90 procent. Bij die laatste groep gaat het om pensioengerechtigden die een kind verzorgen jonger dan achttien jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

AOW en recht op pensioen
Voor gehuwde AOW’ers van wie de partner jonger is dan 65, gelden afwijkende regels. Normaal gesproken is het pensioen gelijk aan 50 procent van het minimumloon (de uitkering voor een gehuwde). Daarbovenop komt een toeslag van maximaal hetzelfde bedrag (bruto 694,19 euro) (deze toeslag komt overigens te vervallen per 1 januari 2015). Echter, is het recht op pensioen al ingegaan voor 1 februari 1994 dan valt de AOW’er onder een overgangsregeling en is het pensioen 70 procent van het netto minimumloon. De toeslag is dan maximaal 30 procent.

De uitkeringsbedragen per 1 juli 2009
Vakantieuitkering

In deze bedragen is nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming AOW van 36,45 euro bruto per maand. De vakantie uitkering wordt in de maand mei beschikbaar gesteld.

WW, WIA en WAO
Ook mensen met WW, WIA en WAO gaan er over het algemeen op vooruit. De uitkeringen worden verhoogd met 1.26%. Voor de berekening van de uitkering geldt een maximum inkomen; verdient men meer dan telt het deel boven dat maximum niet mee bij het bepalen van de uitkering. Dit zogeheten maximumdagloon wordt per 1 juli 2009 vastgesteld op 185,46 euro bruto per dag. Het maximum premieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft derhalve 183,15 per dag bedragen.

AOW-pensioen ingegaan vóór 1-2-1994
AOWpensioenVoor1994

Hoogte toeslag AOW
De toeslag bedraagt maximaal 694,19 euro bruto per maand. Hoe hoog de toeslag precies is, hangt af van het inkomen van de werkende jongere partner. Een deel van het inkomen wordt namelijk van de toeslag afgetrokken. Als het bruto-inkomen van de jongere partner uit arbeid hoger is dan 1245,89 euro heeft de AOW’er helemaal geen recht op toeslag (bij een inkomen in verband met arbeid (bijvoorbeeld een sociale verzekeringsuitkering) vervalt de toeslag bij 694,19 euro bruto per maand). Als het recht op toeslag voor 1 februari 1994 is ingegaan valt de rechthebbende onder een overgangsregeling en bedraagt de toeslag maximaal bruto 376,74 euro. Als de partner meer verdient dan 774,90 euro bruto vervalt de uitkering. Dat geldt ook als de partner een sociale verzekeringsuitkering krijgt die hoger is dan dat bedrag.

De bij deze bruto bedragen behorende netto-uitkeringen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Hierbij is uitgegaan van de situatie dat betrokkenen geen aanvullend pensioen hebben.

Netto AOW gehuwden
NettoAOWgehuwden
Bedragen zijn exclusief tegemoetkoming AOW. Als beide partners boven de 65 jaar zijn, krijgen zij dus allebei de uitkering.

Netto AOW alleenstaanden
NettoAOWalleenstaanden
Bedragen zijn exclusief tegemoetkoming AOW.

ANW
De Algemene nabestaandenwet (ANW) is een volksverzekering die recht geeft op een uitkering aan volwassenen van wie de partner is overleden. Het kan gaan om een huwelijkspartner of een partner met wie zij ongehuwd samenwoonden. De uitkering bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Nabestaanden die een kind verzorgen van 18 jaar of jonger waarvan een ouder is overleden, krijgen daarnaast een inkomensafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. De hoogte van de ANW-uitkering is afhankelijk van het inkomen van de nabestaande.

Bruto ANW bedragen
BrutoANWbedragen
De bedragen zijn weergegeven exclusief de tegemoetkoming ANW. Deze bedraagt bruto € 16,78 per maand.

Let op! – Correctie ANW Sociale Verzekeringen per 1 juli 2009 »

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) biedt jonggehandicapten een uitkering op minimumniveau. De grondslag op basis waarvan de uitkering wordt berekend gaat per 1 juli 2009 omhoog. Ook de grondslagen voor Wajong-gerechtigden beneden de 23 jaar, die worden afgeleid van de minimumjeugdlonen, worden op die datum verhoogd.

Bruto grondslagen per 1 juli 2009 (exclusief vakantietoeslag) per dag

BrutoGrondslagen

Tegemoetkoming Wajonggerechtigde onder de 23 jaar
TegemoetkomingWajongers
Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze compenseert (deels) de inkomensachteruitgang die de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft veroorzaakt.

Maximumdagloon (WW, WIA en WAO)
Per 1 juli 2009 worden bestaande uitkeringen verhoogd met 1,26%. De hoogte van de WW, WIA en WAO-uitkering hangt mede af van de hoogte van het laatst verdiende loon en het zogenoemde maximumdagloon. Per 1 juli 2009 wordt het maximumdagloon verhoogd van 183,15 naar 185,46 euro bruto.

Toeslagenwet
De Toeslagenwet zorgt voor een aanvulling op een aantal uitkeringen tot het sociaal minimum. Het gaat bijvoorbeeld om de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering. Er ontstaat recht op een toeslag als uitkeringsgerechtigde een uitkering ontvangt die lager is dan het normbedrag. De toeslag vult de uitkering aan tot het normbedrag, maar het totaal van de uitkering en toeslag samen is niet meer dan het vroegere loon.
Een toeslag op de uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.

Hoogte van de normbedragen per 1 juli 2009
NormbedragenUWV

Premiepercentages 2009 (ongewijzigd per 1 juli 2009)
Premiepercentages2009
Premiepercentages20092

  • Het UWV heeft de WGA-rekenpremie lager vastgesteld dan in 2008. De effecten op de lasten voor werkgevers zijn neutraal door een hogere WAO/WIA-basispremie (Aof) en sectorpremie.
  • De AWf-premie wordt ten opzichte van 2008 met 0,60%-punt verlaagd naar 4,15%. Deze daling wordt veroorzaakt door de investering die het kabinet doet in verlaging van de lasten op arbeid.
  • De AWf-premie voor werknemers wordt verlaagd naar 0%. Hierdoor dalen de lasten op arbeid, wat een participatiebevorderend effect heeft.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage in het kader van de Zvw daalt met 0,3%-punt van 7,2% naar 6,9%. Verzekerden zonder werkgeversvergoeding zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd van 4,8%.
  • Het UWV heeft de gemiddelde sectorpremie 0,03% hoger vastgesteld dan in 2008. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de sector uitzendbedrijven met een premiestijging van 5,05% naar 6,50%.

Bron: SZW, 19 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek