loading
views

Afspraken uitzendbranche en Belastingdienst over ET-kosten

16 juni 2009

De uitzendbranche (ABU, NBBU en VIA) en de Belastingdienst hebben afspraken gemaakt over kostenvergoedingen en vrije verstrekkingen aan niet permanent in Nederland woonachtige uitzendkrachten.

Deze afspraken worden in convenanten vastgelegd, die de branche duidelijkheid en zekerheid vooraf moet geven over specifieke branchegerichte issues. Het voordeel voor de Belastingdienst is dat zij de focus kunnen richten op ondernemingen die niet vrijwillig hun fiscale verplichtingen nakomen.

ABU, NBBU, VIA en SNA – overeenstemming
De drie brancheorganisaties zijn al enige tijd met de Belastingdienst in gesprek over het afsluiten van een convenant voor de uitzendbranche. De verwachting is dat dit convenant, waarbij ook de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal aansluiten medio 2009 wordt ondertekend. Over één onderdeel, de ET-kosten, hebben de partijen inmiddels overeenstemming bereikt, zo meldt de NBBU.

ET-kosten
ET-kosten staat voor extraterritoriale kosten. Het gaat feitelijk over de behandeling van specifieke onkostenvergoedingen en vrije verstrekkingen aan extraterritoriale medewerkers. Dit zijn niet permanent in Nederland woonachtige uitzendkrachten.

Toezicht convenant
De afspraken met de Belastingdienst zullen naar verwachting in juli worden vastgelegd in een convenant. Dit convenant zal de basis vormen voor verdere branchespecifieke afspraken op basis van toekomstige gesprekken. De Stichting Normering Arbeid (SNA) is bij het convenant betrokken om toezicht te houden op de nakoming van de gemaakte afspraken.

Het convenant
Waarschijnlijk zal het convenant de volgende zekerheden bieden over de fiscale behandeling van ET-kosten:

  • De afspraken geven een korte uiteenzetting omtrent (vrijgestelde) vergoedingen en verstrekkingen.
  • In de afspraken is geregeld wanneer er voor fiscale toepassing sprake is van “tijdelijk verblijf buiten
    het land van herkomst”.
  • In de afspraken is weergegeven van welke vergoedingen en verstrekkingen sprake kan zijn en onder
    welke voorwaarden deze zijn vrijgesteld.
  • De afspraken gelden voor uitzendkrachten die zelf in het buitenland zijn geworven. (Het begrip tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst is zo goed mogelijk toegesneden op de definities in de uitzend-CAO’s.)

Zekerheid vooraf
De in de ET-afspraak genoemde documenten en contractvormen sluiten zo goed mogelijk aan op de (administratieve) praktijk van de uitzendonderneming. De afspraken bieden als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, zekerheid vooraf. Als niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, dan bestaat nog steeds de mogelijkheid dat aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan, echter zonder genoemde zekerheid.

30% regeling
Om het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om hoog opgeleide werknemers vanuit het buitenland aan te trekken, is al eerder door de wetgever besloten dat deze zogenaamde extraterritoriale kosten vrij kunnen worden vergoed. De bewijslast voor de werkgever wordt verzacht met de 30% regeling.

Bron: NBBU, 16 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek