loading
views

Jurisprudentie: is de werkgever aansprakelijk voor door een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden opgelopen geestelijke schade?

Juni 2009

Inleiding
Op grond van artikel 7:658 BW heeft de werkgever een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van de werknemer. De werkgever moet voorkomen dat de werknemer schade lijdt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden. Als vaststaat dat de werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever in beginsel aansprakelijk, tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij volledig heeft voldaan aan zijn zorgplicht of dat er geen direct verband bestaat tussen de schade en het niet nakomen van de verplichtingen. De zorgplicht beoogt geen absolute waarborg te scheppen voor bescherming tegen het in dit artikel bedoelde gevaar, maar heeft slechts de strekking de werknemer in zoverre tegen dit gevaar te beschermen als redelijkerwijs in verband met de arbeid gevergd kan worden. In de zaak van de Rechtbank Utrecht van 20 mei 2009 vordert werknemer op grond van dit artikel schadevergoeding, omdat werknemer stelt schade te hebben geleden waarvoor werkgever aansprakelijk is, omdat de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden.

De feiten

Werknemer is van 1 september 1979 tot 1 februari 2008 in dienst geweest van werkgever. In de periode vanaf 1998 tot 2005 was werknemer hoofdconducteur. In deze periode heeft werknemer veertien zelfdodingen meegemaakt, heeft hij te maken gehad met agressie en werd hij met de dood bedreigd. Vanaf 2002 tot februari 2008 is werknemer herhaaldelijk arbeidsongeschikt geweest. Diverse trainingen, therapieën en aangepaste functies heeft werkgever aan werknemer aangeboden. Deze zijn allen beproefd, maar hebben er uiteindelijk niet voor gezorgd dat het gewenste resultaat werd bereikt. De kantonrechter te Utrecht ontbindt 1 februari 2008 de overeenkomst. Werknemer wordt een vergoeding toegekend wegens psychische schade en daarnaast wordt op grond van de Ongevallenverzekering ook een aanzienlijk bedrag aan werknemer uitgekeerd.

Vordering & Verweer
Werknemer vordert voor recht te verklaren dat werkgever aansprakelijk is voor de door werknemer geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. Daarnaast vordert werknemer werkgever te veroordelen om aan werknemer de geleden en nog te lijden schade te voldoen. Aan deze vordering legt werknemer ten grondslag, dat werkgever de zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW heeft geschonden. Werkgever stelt zich echter op het standpunt de zorgplicht niet te hebben geschonden. De nazorg is correct en passend geweest. Ook is de werknemer uitgebreid begeleid naar ander werk en heeft werkgever zelfs specialistische hulp aangeboden bij het AMC. Werkgever is van mening dat als werknemer deze specialistische hulp had geaccepteerd, de schade aanzienlijk minder was geweest. Verder betwist werkgever dat er sprake is van schade, en als er al schade zou zijn dan heeft werknemer al een vergoeding ontvangen voor zijn beweerde schade.

Beoordeling
Werkgever erkent dat er een relatie is tussen de gebeurtenissen die de eiser heeft meegemaakt tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden bij werkgever en zijn huidige gezondheidsklachten. Daarmee staat dus vast dat werknemer schade heeft geleden in de uitoefening van zijn functie als bedoeld in artikel 7:658 lid 2 BW. In beginsel is werkgever dus aansprakelijk voor deze schade, tenzij werkgever aantoont dat zij haar zorgplicht is nagekomen of dat er geen verband bestaat tussen het niet nakomen van de zorgplicht en de schade.
Naar het oordeel van de kantonrechter heeft werkgever voldoende gedaan aan preventie en er staat vast dat werkgever adequate nazorg heeft verleend aan werknemer. Daarnaast moet worden aangenomen dat als werknemer gebruik had gemaakt van de specialistische behandeling in het AMC, werknemer zijn schade hiermee had kunnen beperken. Conclusie is dan ook dat werkgever haar zorgplicht jegens werknemer niet heeft geschonden. Werkgever is daarom niet aansprakelijk voor de door de werknemer gestelde schade.

De vorderingen van de werknemer worden afgewezen.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr BI5004

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek