loading
views

Rijkswet op het Nederlanderschap | RWN | Nationaliteit

Rijkswet op het Nederlanderschap | RWN | Nationaliteit
Met nationaliteit kunnen twee zaken aangeduid worden:

  • Het bezit van het staatsburgerschap van een land of meer landen;
  • Het op grond van herkomst of afstamming behoren tot een bepaald etniciteit en (indien aanwezig) de natie; nationaliteit staat in deze definitie los van het staatsburgerschap.


Etnisch
In Nederland wordt in de wet en regelgeving volstaan met de aanduiding nationaliteit, in de zin van ‘staatsburgerschap’. In de meeste andere landen (bijvoorbeeld België of Spanje) is dit anders. In Nederland wordt vaak het woord ‘etnisch’ toegevoegd om duidelijk te maken dat men het niet over staatsburgerschap heeft, maar over nationaliteit.

Staatsburgerschap
Vaak is iemand staatsburger van de staat waarin hij of zij is ingeschreven in het bevolkingsregister. Het staatsburgerschap houdt onder andere in dat de staat haar ingezetenen geen toegang tot haar grondgebied mag weigeren. Een staatsburger maakt doorgaans aanspraak op sociale en medische voorzieningen in een land. Het staatsburgerschap kan bewezen worden door een identiteitsbewijs.

Verkrijging
Er bestaan drie manieren om het Nederlandse staatsburgerschap te verkrijgen:

  • van rechtswege door geboorte of erkenning of adoptie
  • via een optie procedure
  • door naturalisatie

Van rechtswege
Elk kind waarvan één van de getrouwde ouders Nederlander is verkrijgt bij zijn geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit. Een kind van ongetrouwde ouders waarvan de moeder Nederlands is verkrijgt ook automatisch bij zijn geboorte de Nederlandse nationaliteit. Zijn de ouders echter niet getrouwd en heeft enkel de vader  de Nederlandse nationaliteit dan verkrijgt het kind de Nederlandse nationaliteit alleen als de  vader het kind voordat hij 7 wordt erkend. Wanneer de vader het kind pas erkend nadat hij 7 is geworden dient binnen een jaar na de erkenning middels DNA bewijs aangetoond te worden dat de vader de biologische ouder van het kind is

De Nederlandse nationaliteit kan ingeval van adoptie van een minderjarig kind ook van rechtswege worden verkregen.

Optieprocedure
De optieprocedure is een eenvoudige en goedkope manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Als aan de voorwaarden voor de optieprocedure wordt voldaan kan middels het afleggen van een verklaring op het gemeente huis de optieprocedure in gang worden gezet. De burgemeester beslist binnen 13 weken of de optieverklaring zal worden bevestigd. Is dit het geval wordt de aanvrager uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waarbij de aanvrager de verklaring van verbondenheid dient af te leggen  en de bekendmaking wordt uitgereikt. Het bijwonen van de ceremonie is verplicht voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit via optie.

Naturalisatieprocedure
De Naturalisatieprocedure is een minder eenvoudige en duurdere manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. De procedure duurt ongeveer één jaar en de aanvrager dient een inburgeringscursus te volbrengen. Als niet aan de voorwaarden van de optieprocedure word voldaan maar wel aan de voorwaarden van de naturalisatieprocedure kan bij de gemeente een verzoek om naturalisatie worden ingediend.  De gemeente stelt een advies op en stuurt dit samen met de aanvraag door naar de IND. De IND beslist op het verzoek en als aan de voorwaarden wordt voldaan wordt de aanvrager uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waarbij de aanvrager de verklaring van verbondenheid dient af te leggen  en de bekendmaking wordt uitgereikt. Het bijwonen van de ceremonie is verplicht voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Als u niet aan de voorwaarden voor de naturalisatie wordt voldaan is het niet mogelijk de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. In dit geval wordt er vanuit de IND een afwijzende beschikking afgegeven waartegen bezwaar gemaakt kan worden.

Verlies
De Nederlandse nationaliteit kan verloren worden in de volgende gevallen:

  • verlies van rechtswege, bijvoorbeeld als er vrijwillig een andere nationaliteit wordt aangenomen, of de vrijwillege deelname aan een krijgsmacht die vecht tegen Nederland;
  • verlies door intrekking van de overheid, bijvoorbeeld in het geval er fraude is gepleegd bij de aanvraag van de optie of naturalisatieprocedure of er een misdrijf is gepleegd welke gericht is tegen de veiligheid van het koningkrijk.

In de toekomst kunnen Nederlanders die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie de Nederlandse nationaliteit verliezen.Een wetsvoorstel hiervoor ligt momenteel bij de eerste kamer.

Dubbele nationaliteit
Iemand kan de nationaliteit of het staatsburgerschap van twee landen hebben. Men spreekt dan over een dubbele nationaliteit.

Nederland neemt in beginsel maatregelen ter voorkoming van gevallen van dubbele nationaliteit: buitenlanders die Nederlander worden, worden geacht afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Vaak gaat dat automatisch bij het aannemen van de Nederlandse nationaliteit, maar soms is een offciële verklaring van afstand nodig. In enkele gevallen is afstand doen van de oorspronkelijke nationaliteit onwenselijk (bijvoorbeeld in verband met erfrecht in het land van oorsprong) of zelfs onmogelijk (omdat het land van oorsprong het simpelweg niet toestaat). In die gevallen kan worden afgezien van de eis afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Nederland kent geen voorbehoud ten aanzien van dubbele nationaliteit die door geboorte is verkregen. Sommige landen stellen als eis dat onderdanen voor het 18e, 21e of 24e levensjaar een keuze maken voor het behoud van één nationaliteit en het laten vallen van de andere. De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) maakt het mogelijk dat personen die in het buitenland aan die eis moeten voldoen afstand doen van hun Nederlandse nationaliteit.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek