loading
views

Opzegtermijn | Artikel 7:672 BW

Opzegtermijn | Artikel 7:672 BW
De opzegtermijn voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst is in de wet geregeld. In een CAO of in een individuele arbeidsovereenkomst kunnen echter ook afwijkende opzegtermijnen zijn afgesproken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uitzendkrachten en payrollmedewerkers.Opzegging (tegen het einde van de maand)
De opzegging van de arbeidsovereenkomst is altijd per einde van de maand, tenzij in een schriftelijke overeenkomst of  door het gebruik anders is bepaald. Dit is bepaald in artikel 7:672 lid 1 BW en betekent dat als er wordt opgezegd op de 14e van een maand de opzegtermijn in principe begint op de 1e van de volgende maand.

Wanneer de werkgever of werknemer zich niet aan de opzegtermijnen en bepalingen houdt, is de opzegging onrechtmatig en is een schadeplicht van toepassing.

Opzegtermijn voor de werkgever
De opzegtermijn die de werkgever volgens de wet (artikel 7:672 lid 2 BW) in acht moet nemen is afhankelijk van de tijd dat de werknemer in dienst is geweest:

  • één maand als de arbeidsovereenkomst korter dan vijf jaar heeft geduurd;
  • twee maanden als de arbeidsovereenkomst 5 tot 10 jaar heeft geduurd;
  • drie maanden als de arbeidsovereenkomst 10 tot 15 jaar heeft geduurd;
  • vier maanden als de arbeidsovereenkomst 15 jaar of langer heeft geduurd.

Voor het berekenen van de opzegtermijn wordt gekeken naar de totale periode die een werknemer bij een werkgever in dienst is geweest. Dit houdt in dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die voorafgegaan zijn aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ook meetellen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er niet meer dan 6 maanden tussen het aangaan van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten heeft gezeten.

In een arbeidsovereenkomst kan worden afgesproken dat de opzegtermijn voor de werkgever langer is. Een kortere opzegtermijn voor de werkgever kan alleen maar in een CAO worden afgesproken. Wel dient de opzegtermijn voor de werkgever tenminste zolang te zijn als de opzegtermijn voor de werknemer.

Als de werkgever in het geval van beëindiging wegens economische redenen of ziekte van het UWV een ontslagvergunning heeft gekregen mag hij de periode dat de procedure voor een ontslagvergunning heeft geduurd van de opzegtermijn aftrekken. Er moet wel tenminste een opzegtermijn van een maand overblijven.

Opzegtermijn voor de werknemer
De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is één maand (artikel 7:672 lid 4 BW). Werkgever en werknemer kunnen in de arbeidsovereenkomst een kortere of een langere opzegtermijn afspreken. Ook in de CAO kan een afwijkende opzegtermijn afgesproken worden. De opzegtermijn mag maximaal zes maanden zijn.

De opzegtermijn voor de werknemer kan alleen langer zijn dan de wettelijke termijn wanneer de opzegtermijn voor de werkgever twee keer zo lang is (artikel 7:672 lid 7 BW). Dus als de werknemer een opzegtermijn heeft van twee maanden, dan heeft de werkgever een opzegtermijn van vier maanden. Van deze verdubbeling van de opzegtermijn kan alleen bij CAO afgeweken worden. In dat geval dient de opzegtermijn voor de werkgever ten minste even lang te zijn als die van de werknemer.

Opzegtermijn bij contract voor bepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt in principe van rechtswege af. Er is dan geen opzegging nodig en de arbeidsovereenkomst wordt op de einddatum automatisch beëindigd.

Als er een opzegtermijn wordt opgenomen in een contract voor bepaalde tijd dan gelden dezelfde opzegtermijnen als voor een contract voor onbepaalde tijd.

Wel dient bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rekening te worden gehouden met de aanzegplicht, De aanzegplicht houdt in dat de werkgever ingeval van een arbeidsovereenkomst langer dan 6 maanden verplicht is om de werknemer uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet en onder welke voorwaarden. Houdt de werkgever zich niet aan deze termijn dan is hij jegens de werknemer schadeplichtig.

Opzegging bij faillissement of surseance van betaling van de werkgever
Bij het faillissement of surseance van betaling van de werkgever geldt een andere regeling met betrekking tot de opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst kan beëindigd worden door een opzegging met een maximale termijn van 6 weken (artikel 40 van de faillissementswet).

CAO voor uitzendkrachten (ABU en NBBU)
De opzegtermijn voor uitzendkrachten en uitzendbureaus is vastgelegd in de ABU CAO en de NBBU CAO.

Opzegtermijn voor uitzendbureaus
Voor het uitzendbureau geldt bij overeenkomsten met uitzendbeding het volgende als ze onder de ABU CAO zijn afgesloten:

Duur terbeschikkingstelling Aanzegtermijn in kalenderdagen
0 tot 12 weken 0
12 tot 26 weken 5
26 tot 52 weken 10
52 tot en met 78 weken 14

Als de overeenkomst is afgesloten onder de NBBU CAO geldt de aanzegtermijn niet.

Bij overeenkomsten zonder uitzendbeding geldt voor het uitzendbureau altijd een opzegtermijn van een maand, met dien verstande dat de gebruikelijke regels voor ontslag gewoon blijven gelden. Het is dus niet zo dat het uitzendbureau zomaar kan zeggen dat de overeenkomst wordt beëindigd.

Opzegtermijn voor uitzendkrachten
Voor de uitzendkracht in fase A /1 of 2 met uitzendbeding geldt geen opzegtermijn. De uitzendkracht kan op ieder moment opstappen. De enige voorwaarde waar hij aan moet voldoen is dat hij hier 1 dag van tevoren melding van maakt.

Als er sprake is van een overeenkomst zonder uitzendbeding waarin de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten en het bureau doet een beroep op deze uitsluiting, kan de uitzendkracht ook altijd per direct opzeggen.

De uitzendkracht die een contract heeft voor bepaalde tijd (dus een overeenkomst zonder uitzendbeding) moet rekening houden met een opzegtermijn:

Duur terbeschikkingstelling Opzegtermijn in kalenderdagen
Tot 3 maanden 7
3 tot 6 maanden 14
6 maanden of meer 28

Voor uitzendkrachten gaat de opzegtermijn altijd de eerstvolgende werkdag in en niet zoals voor ‘gewone’ werknemers tegen het einde van de maand.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek