loading
views

Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Schattingsbesluit Arbeidsongeschiktheidswetten
Het schattingsbesluit bepaalt nadere regelgeving ten aanzien van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering inzake de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, het maatmaninkomen en de resterende verdiencapaciteit.

Download wettekst Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten


Arbeidsongeschiktheidsbeoordeling
De arbeidsongeschiktheidsbeoordeling, bedoeld in de WAO, de WAZ en de Wajong, de beoordeling van het percentage van het maatmaninkomen dat de verzekerde kan verdienen, bedoeld in de ZW en de beoordeling van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid of de mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, bedoeld in de Wet WIA, worden gebaseerd op een verzekeringsgeneeskundig onderzoek en een arbeidsdeskundig onderzoek.

Verzekeringsgeneeskundig onderzoek
Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek strekt ertoe vast te stellen of betrokkene ten gevolge van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling ongeschikt is tot werken.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Het arbeidsdeskundig onderzoek strekt tot vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid, dan wel volledige arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid. Daartoe wordt het maatmaninkomen per uur van betrokkene vergeleken met het geen hij met arbeid kan verdienen.

Maatmaninkomen en Resterende verdiencapaciteit
Vanaf 1 juli 2008 worden zowel het maatmaninkomen als de resterende verdiencapaciteit vastgesteld op basis van het socialeverzekeringsloon in plaats van het brutoloon.


Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek