loading
views

Wet melding collectief ontslag | WMCO

Wet melding collectief ontslag | WMCO
In de Wet melding collectief ontslag, WMCO, is vastgelegd onder welke omstandigheden een werkgever verplicht is om ontslagen van werknemers te melden bij de vakbonden en het UWV. Krachtens deze wet hebben verenigingen die werknemers vertegenwoordigen, zoals vakbonden en ondernemingsraden, de mogelijkheid te kijken hoe het collectief ontslag kan worden voorkomen (of het aantal ontslagen is te verminderen) en de gevolgen ervan kunnen worden verzacht.Ontslag minimaal 20 werknemers
De WMCO treedt in werking wanneer er sprake is van ontslag vanwege economische redenen bij twintig werknemers of meer binnen drie maanden.

Melden en raadplegen
Als een werkgever voornemens is een collectief ontslag te laten plaatsvinden meldt hij dit bij het UWV en de vakbonden met leden binnnen het bedrijf. Vervolgens dienen de vakbonden ook geraadpleegd te worden over het voornemen. Als de vakabond niet tijdig reageert, vervalt deze verplichting. Vaak moet ook de ondernemingsraad omtrent het voornemen tot collectief ontslag worden geraadpleegd.

Melding UWV
De melding aan het UWV verloopt middels een aanvraagformulier waarop minimaal de volgende gegevens moeten worden ingevuld:

  • de redenen voor collectief ontslag;
  • het aantal arbeidsplaatsen dat vervalt;
  • het aantal werknemers dat u gewoonlijk in dienst heeft;
  • de datum waarop u uw werknemers wilt ontslaan;
  • de selectiecriteria;
  • de berekening van eventuele afvloeiingsregelingen;
  • de manier waarop u de arbeidscontracten wilt beëindigen;
  • of er een OR is en wanneer deze wordt geraadpleegd.

Het afspiegelingsbeginsel
Wanneer de werkgever heeft aangetoond dat het vanwege bedrijfseconomische redenen noodzakelijk is om werknemers te ontslaan, wordt via het afspiegelingsbeginsel bepaald welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Hiervoor wordt het afspiegelingsbeginsel gebruik welke in de Ontslagregeling is terug te vinden. Dit houdt in dat de leeftijdsopbouw van de werknemers die voorgedragen worden voor ontslag, een afspiegeling moeten vormen van het totale personeelsbestand. Het personeel wordt ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën en per categorie wordt het anciënniteitbeginsel of het last in first out-beginsel toegepast.

Wachttijd
De vakbond bepaalt of het UWV direct de ontslagaanvragen mag behandelen of dat zeeen wachttijd moeten aanhouden. Bij een wachttijd moet het UWV de ontslagaanvragen een maand laten liggen. Die maand kan door de werkgever gebruikt worden om werknemers waar mogelijk te herplaatsen, te overleggen met de vakbond en om een eventueel sociaal plan af te sluiten. Er geldt geen wachttijd als de vakbonden zijn geraadpleegd en akkoord gaan met het collectief ontslag.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek