loading
views

Ontslagbesluit (Vervallen)

Ontslagbesluit
Het ontslagbesluit betreft de richtlijnen waaraan het UWV is gebonden bij de beoordeling omtrent het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning.

Het Onstlagbesluit is per 1 juli 2015 vervallen en opgevolgd door de Ontslagregeling.Afspiegelingsbeginsel
Voor alle ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen geldt dat toepassing van het afspiegelingsbeginsel verplicht is voor het bepalen van de ontslagvolgorde. Het anciënniteitsbeginsel (last in-first out) is daarmee niet langer het uitgangspunt. (Bij dit principe werd degene met het korste dienstverband automatisch het eerst ontslagen). Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de desbetreffende categorie uitwisselbare functies.

Het personeel van de categorie uitwisselbare functies wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen, te weten van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijdsgroepen dient zo plaats te vinden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies vóór en ná de inkrimping verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. Ook oudere werknemers met langere dienstverbanden kunnen eerder voor ontslag in aanmerking komen dan voorheen.

Toetsing bedrijfseconomische redenen
Het UWV zal voortaan bij een collectief ontslag (20 of meer werknemers) de bedrijfseconomische redenen niet meer toetsen als de werkgever een verklaring overlegt van de belanghebbende vakbonden die inhoudt dat de door de werkgever aangevoerde redenen leiden tot het vervallen van het door de werkgever voorgestelde aantal arbeidsplaatsen. Dat neemt niet weg dat UWV bezwaren van individuele werknemers met betrekking tot de bedrijfseconomische redenen die gebaseerd zijn op nieuwe feiten en/of omstandigheden die zich voordoen ná indiening van de ontslagaanvraag, voor een reactie aan de werkgever kan voorleggen.

Herplaatsing door middel van scholing
Per 1 januari 2006 is al de toets op herplaatsingsmogelijkheden uitgebreid. De werkgever dient aannemelijk te maken dat herplaatsing in een aangepaste dan wel andere passende functie binnen de onderneming de komende 26 weken, indien nodig door middel van scholing, niet mogelijk is. Of het aanbieden van scholing redelijkerwijs van werkgever kan worden gevergd, hangt mede af van de duur en de kosten van scholing.

Verwijtbaarheid werkloosheid
Artikel 2:6 van het Ontslagbesluit maakte een verkorte procedure bij het UWV mogelijk. Deze verkorte procedure is in december 2008 vervallen. Werkloosheid is inmiddels alleen nog verwijtbaar wanneer aan het ontslag een dringende reden ten grondslag ligt of de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer, zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kom worden gevergd. Wanneer de werknemer wel bezwaar heeft tegen de voorgenomen beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en de werkgever wil opzeggen, is daarvoor uiteraard wel nog steeds toestemming van het UWV vereist.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek