loading
views

Jurisprudentie: de beunhaas is het haasje!

Januari 2009

De kantonrechter te Zaandam heeft op 30 oktober 2008 de arbeidsovereenkomst van een bijklussende werknemer ontbonden met ingang van 1 november 2008 zónder toekenning van enige vergoeding.

Hierbij overwoog de kantonrechter dat ook al zou werknemer “zich niet (formeel) hebben schuldig gemaakt aan verboden nevenwerkzaamheden, dan nog heeft hij het geheel aan zichzelf te wijten dat dienaangaande dusdanig ernstige verdenkingen tegen hem zijn gerezen, dat hij in redelijkheid niet meer valt te handhaven.”

Feiten
Werknemer is op 1 juli 2001 als monteur in dienst getreden bij een aannemingsbedrijf. Met ingang van 1 mei 2007 is deze onderneming overgenomen. Hieraan voorafgaand heeft werknemer te kennen gegeven in de nieuwe setting de functie van bedrijfsleider te ambiëren. De overnemende partij heeft echter een ander als bedrijfsleider aangesteld. Werknemer voelde zich hierdoor duidelijk gepasseerd. Met drie andere oudgedienden heeft hij vervolgens deze bedrijfsleider weggepest; onder andere door zich op 17 juli 2007 voor meerdere weken collectief ziek te melden. Werkgever heeft de vier oudgedienden diverse keren op hun ontoelaatbare gedrag aangesproken en hen zelfs gewaarschuwd. Als enige van de vier heeft werknemer gekozen zijn dienstverband voort te zetten en beloofd zich aan te passen. Werknemer heeft zich echter niet, althans onvoldoende, aan zijn woord gehouden. Zo bleef de administratie − ondanks diverse instructies dat hij nauwgezet werkbriefjes moest invullen − onvoldoende inzicht hebben in waar hij zich mee bezig hield. Daarenboven besteedde hij aanzienlijk meer tijd aan zijn werkzaamheden dan de geldende norm bedroeg. Daarnaast is hij eind december 2007 aan een oog geopereerd zonder dit tijdig vooraf te melden.

Werkbriefjes
Met ingang van 1 februari 2008 heeft werknemer zijn werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis hervat. Gelijktijdig is er een nieuwe bedrijfsleider aangesteld. Ook deze heeft werknemer veelvuldig moeten wijzen op de noodzaak van het zorgvuldig bijhouden en (tijdig) inleveren van de werkbriefjes. Werknemer hield zich hier niet, althans onvoldoende, aan. Op 17 april 2008 heeft werknemer aangegeven ook niet meer met deze bedrijfsleider te willen samenwerken en desnoods zijn dienstverband te willen beëindigen. Voordat er terzake een beslissing is gemaakt, heeft werknemer zich op 26 april 2008 opnieuw ziek gemeld. Werknemer stelde dat hij de dag daarvoor zijn kaak had gebroken tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Enkele maanden later is werkgever er echter achter gekomen dat dit ongeval niet heeft plaatsgevonden tijdens de aan hem door werkgever opgedragen werkzaamheden, maar tijdens een eigen klus onder werktijd.

Vergelijking met collega’s
Op 30 juni 2008 was werknemer volledig hersteld. Werkgever heeft hem echter niet tot zijn eigen werkzaamheden toegelaten. Gedurende de ziekteperiodes was namelijk gebleken dat de collega’s die zijn taken erbij verrichtten, wél een bevredigende hogere omzet behaalden. In het kader van de noodzakelijke herstructurering is dan ook besloten deze werkzaamheden definitief toe te delen aan deze medewerkers, waardoor werknemer boventallig is geworden als monteur. Hierdoor had werknemer geen toegang meer tot de bestelbus, de gereedschappen en materialen van werkgever. Op 30 juni 2008 is werknemer verzocht onderhoudswerkzaamheden aan het bedrijfspand te verrichten. Na twee werkdagen heeft hij zich opnieuw ziek gemeld, zogezegd omdat de verf zijn ogen zou irriteren. Per 15 juli 2008 achtte de bedrijfsarts werknemer volledig arbeidsgeschikt. Hij heeft echter geen werkzaamheden (meer) ten behoeve van werkgever verricht, daar hij weigerde ander werk te verrichten dan dat van monteur.

Frequente nevenwerkzaamheden
Eind juli en begin augustus 2008 benaderden diverse personen werkgever met het verzoek of deze de tot dusver door werknemer uitgevoerde klussen kon afmaken. Deze opdrachten waren echter niet bij werkgever bekend. Verder bleek dat werknemer de honderden euro’s die hij contant had ontvangen ook niet aan werkgever had afgedragen. Dit bevestigde het toch al sterke vermoeden dat werknemer frequent ten eigen behoeve concurrerende nevenwerkzaamheden had verricht, al dan niet gedurende werktijd en ziekteperiodes en mét gebruikmaking van de bestelbus, gereedschappen en materialen van werkgever. Dit is in de arbeidsovereenkomst, alsook de daarin geïncorporeerde CAO, werknemer uitdrukkelijk verboden. Werkgever heeft werknemer op 19 augustus 2008 op non-actief gesteld en hem − in het kader van hoor en wederhoor − op 25 augustus 2008 in de gelegenheid gesteld zich terzake te verantwoorden. Vervolgens heeft werkgever de kantonrechter te Zaandam verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden, primair wegens een dringende reden en subsidiair wegens veranderingen in de omstandigheden.

Beoordeling
De kantonrechter acht geen dringende reden aanwezig, daar in deze procedure − waarin geen ruimte is voor het uitgebreid leveren van bewijs en tegenbewijs − onvoldoende is komen vast te staan dat werknemer daadwerkelijk verboden nevenwerkzaamheden heeft verricht. Wel ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 november 2008 wegens veranderingen in de omstandigheden zónder toekenning van enige vergoeding. Naar het oordeel van de kantonrechter is de arbeidsrelatie eigenlijk al bij de overname van de onderneming in mei 2007 verstoord geraakt, doordat werknemer zich kennelijk niet kon of wilde neerleggen bij de nieuwe situatie. Eén en ander escaleerde toen werkgever het vermoeden kreeg dat werknemer zich, al dan niet tijdens werktijd, schuldig maakte aan het verrichten van verboden, concurrerende nevenwerkzaamheden. De gerezen vermoedens komen de kantonrechter erg sterk voor. In elk geval verwijt de kantonrechter hem dat hij een wat dat betreft schimmige situatie heeft doen ontstaan, waardoor − mede gelet op het al langer bestaande wantrouwen − te verwachten viel dat het in hem gestelde vertrouwen geheel zou komen weg te vallen.

Deze uitspraak is (nog) niet gepubliceerd.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek